Здавалка
Главная | Обратная связь

СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 2.1В світі склалося два базових підходи щодо регулювання аудиторської діяльності:

20. Нормативно-орієнтований (законодавчий) – аудиторська діяльність знаходиться під жорстким регламентом з боку держави.

21. Громадсько-орієнтований (незалежний) – аудиторська діяльність є певною мірою саморегульованою.

В Україні регулювання аудиту здійснюється на базі другого (громадсько-орієнтованого) підходу.

Система регулювання аудиторської діяльності в Україні має такі елементи:

1) сукупність законів та інших регламентуючих документів, щодо здійснення аудиторської діяльності, таких як:

2) орган управління системою організації аудиторської діяльності - Аудиторська палата України (АПУ).

Аудиторська діяльність - це один з видів підприємницької діяльності. Отже, загальну сукупність нормативно-правових документів, що регулюють цей особливий вид підприємницької діяльності можна поділити на дві категорії:

- сукупність нормативно-законодавчих та регламентуючих документів щодо здійснення аудиторської практики,

- сукупність нормативно-правових документів, які регламентують здійснення підприємницької діяльності (Конституція України, Господарський кодекс, закони з оподаткування).

Основний нормативний документ, який регламентує здійснення аудиту в Україні - Закон України "Про аудиторську діяльність" (надалі Закон про аудит). Перша його редакція була прийнята 22 квітня 1993 року.

Структура ЗУ «Про аудиторську діяльність» - закон складається з семи розділів:

1. Загальні положення

2. Сертифікація аудиторів і реєстр аудиторських фірм та аудиторів

3. Аудиторська Палата України

4. Порядок проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг

5. Права та обов’язки аудиторів та аудиторських фірм

6. Відповідальність аудиторів

7. прикінцеві положення

Регулятивним органом, який визначено законодавством в Україні, є Аудиторська палата України - незалежна неприбуткова організація (юридична особа), яка діє па підставі Закону України "Про аудиторську діяльність" та власного Статуту (АПУ)

АПУ – незалежна, неприбуткова організація, яка діє на підставі власного статуту. Загальна кількість членів – 20 осіб, з яких 10 – висококваліфіковані аудитори з безперервним стажем роботи не менше 5 років, ще 10 – представники від органів державної влади.

До повноважень і обов’язків АПУ входить:

1. Сертифікація осіб, які мають намір займатися аудиторською діяльністю

2. Затвердження стандартів аудиту

3. Затвердження програми підготовки і перепідготовки аудиторів

4. Ведення Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності

5. Здійснення контролю за дотриманням законодавства аудиторами і аудиторськими фірмами.

Джерелами фінансування діяльності Аудиторської палати України можуть бути:

- плата за проведення сертифікації фізичних осіб на право зайняття аудиторською діяльністю;

- плата за включення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності;

- добровільні внески, що надходять від професійних організацій аудиторів України;

- інші джерела, не заборонені законодавством.

Для виконання своїх функцій Аудиторська палата України може створювати комісії із числа її членів. До роботи в комісіях можуть залучатись експерти, які не є членами Аудиторської палати України.

Для ведення поточних справ існує Секретаріат на чолі з завідувачем.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.