Здавалка
Главная | Обратная связь

Пакування та розсилання



15. Упаковка обійдеться в 250 грн. в місяць починаючи з другого місяця та буде оплачуватися за ставкою 1 грн. на продану одиницю продукції.

16. Товари будуть оплачуватися протягом 45 годин після отримання замовлення поштою чи за телефоном. Поштові витрати складають 1 грн. за продану одиницю продукції.

Вилучення партнерами

17. Кожен з партнерів планує вилучати по 500 грн. за місяць.

Непередбачені витрати

18. Резерв на непередбачені витрати передбачається в сумі 100 грн.. за місяць.

Калькулювання витрат

19. Заводська собівартість кожної одиниці складе 25 грн., що включає: працю – 10 грн., матеріали – 10 грн. та заводські накладні витрати – 5 грн.

Різне

20. Не приймаються в розрахунок банківські комісійні, відсоток та податки.

Контрольні питання

1. Характерні особливості бюджетування та основні етапи його здійснення.

2. Види бюджетів та підходи до їх складання та взаємоузгодження

3. Основні функції бюджетів та їх характеристика.

4. Що таке бюджетний період? Який проміжок часу він може охоплювати?

5. Характерні особливості зведеного бюджету та послідовність його формування

6. Які бюджети входять до складу зведеного бюджету?

7. Поясніть призначення бюджету грошових коштів.

8. Гнучкий бюджет: сутність та особливості реалізації.

9. Бюджет як норма контролю: характерні особливості

10. Фінансовий та операційний бюджет: характерні особливості

Рекомендована література

1. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.: Лібра, 2003. – 704 с. (в бібліотеці ЖДТУ – 3 шт.)


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7

ТЕМА 6. ОСНОВИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ

План семінарського заняття:

1. Поняття та види собівартості

2. Калькулювання та види калькуляцій в процесі управління виробництвом

3. Елементи системи калькулювання

Навчальні завдання:

ТЕСТИ

1. Основним об’єктом калькулювання на виробничому підприємстві є:

а) напівфабрикати власного виробництва;

б) продукція, що виготовляється для продажу на ринку;

в) продукція (роботи, послуги) цехів допоміжного виробництва;

г) залишки незавершеного виробництва.

2. Собівартість, що включає тільки прямі витрати на виробництво – це:

а) виробнича;

б) маржинальна;

в) технологічна.

3. До фактичної виробничої собівартості включаються:

а) прямі та загальновиробничі витрати;

б) прямі витрати та змінні загальновиробничі витрати;

в) прямі та розподілені загальновиробничі витрати.

4. Об’єкт калькулювання і об’єкт обліку витрат:

а) завжди співпадають;

б) співпадають тільки при позамовному калькулюванні;

в) ніколи не співпадають.

5. За рівнем охоплення витрат калькуляції поділяються:

а) на масові та індивідуальні;

б) загальні та за центрами витрат;

в) повної собівартості та обмеженої собівартості.

6. Калькуляційна одиниця повинна обов’язково:

а) мати натуральний вимір;

б) співпадати з одиницею ціноутворення;

в) бути економічно однорідною.

7. Вартість виправного браку:

а) включається у виробничу собівартість ;

б) вираховується з виробничої собівартості;

в) індексується.

ВПРАВИ

Вправа 6.1.

Необхідно:

ð скласти відомість обліку витрат на виробництво;

ð визначити собівартість напівфабрикату по кожному переділу.

Дані для виконання завдання:

ЗАТ “Полісянка” виготовляє чоловічі пальто. На кожному з трьох переділів використовується специфічне обладнання, найбільш механізованим є процес пошиття одягу. Після пошиття виявлено брак 1 виробу. Втрати від браку склали 50 грн.

Витрати Переділи Разом
Розкрій Пошиття Оздоблення
1. Основні матеріали  
2. Напівфабрикати власного виробництва        
3. Допоміжні матеріали  
4. Основна заробітна плата  
5. Додаткова заробітна плата      
6. Відрахування на соціальні заходи        
8. Цехові витрати      
Випуск продукції, шт.  

Вправа 6.2

Необхідно:

ð скласти відомість обліку витрат виробництва по стадіях виробничого процесу;

ð визначити собівартість виробів після кожного переділу, скласти бухгалтерські проводки.

Дані для виконання завдання:

Виробництво велотренажерів на ПП “Аура” відбувається в декілька стадій – виготовлення комплектуючих та їх складання. Незавершене виробництво на кінець місяця складає по першому переділу – 30 %, по другому – 10%. Передано для складання – 30 комплектів, виготовлено 20 велотренажерів.

 

 

Показники Виробництво комплектуючих Складання Разом
Матеріали ?
Напівфабрикати власного виробництва ? ?
Основна заробітна плата ?
Відрахування на соціальні заходи ? ? ?
Витрати на утримання обладнання ? ?
Кількість машино-годин роботи обладнання ?
Витрати на управління ? ?

Вправа 6.3.

ТзоВ “Мрія”, господарська діяльність якого полягає у виробництві устаткування для видобутку нафти. Протягом операційного циклу, що становить 1 місяць понесло наступні прямі витрати на виготовлення 230 од. устаткування:

з/п Елементи виробничої собівартості Сума, грн..
1 Прямі матеріальні витрати 560000,00
2 Прямі витрати на оплату праці 370000,00
3 Інші прямі витрати 230000,00

Примітка: незавершене виробництво на початок періоду склало 23000 грн., незавершене виробництво на кінець періоду – 5000 грн.

В Положенні про облікову політику ТзОВ “Мрія” передбачено нормальну виробничу потужність за операційний цикл на рівні 210 од. Загальновиробничі витрати за нормальною виробничою потужністю складають 270000 грн., з них змінних – 200000, грн.

Протягом місяця підприємство понесло загальновиробничих витрат на загальну суму 290000 грн., з них змінних 163000 грн.

Завдання:

1. Відобразити розподіл загальновиробничих витрат у відомості розподілу за наступною формою:

з/п Показники Всього На одиницю бази розподілу (1 машино-голина) Включення загальновиробничих витрат до
Витрат на виробництво Собівартості реалізованої продукції
1 База розподілу за нормальною потужністю, машино-годин
2 Загальновиробничі витрати за нормальною потужністю, грн., з них:
Змінні
Постійні
3 База розподілу за фактичною потужністю, машино-годин
4 Фактичні загальновиробничі витрати, грн.., з них:
Змінні
постійні, у т.ч.:
постійні розподілені
постійні нерозподілені

2. Визначити фактичну виробничу собівартість одного верстату на підставі наведених даних, розрахунок оформити за статями витрат

Вправа 6.4.

Виробниче підприємство «Водограй» займається випуском пластикових пляшок для розливу газованих напоїв. Виробництво складається з двох переділів, а саме виробництво пресованих форм та видування пляшок. Вся сировина і матеріали відпускаються в І переділі, додаткові витрати розподіляються рівномірно.

Станом на 01.04. 2008 р. в незавершене виробництво по І переділу склало 8500 од. Ступінь завершеності по додатковим витратам – 70 %. За результатами інвентаризації вартість матеріалів в незавершеному виробництві склала 9214 грн., додаткових витрат – 7070 грн. (за результатами розрахунків).

В квітні розпочалось виробництво 122600 пресованих форм. У зв’язку з цим витрати І переділу склали: матеріальні витрати – 142862 грн., витрати на оплату праці основних виробничих працівників – 39520 грн. Загальновиробничі витрати списувалися на основне виробництво за ставкою 160 % від основної заробітної плати виробничих робітників.

Станом на 01.05.08 р. в незавершеному виробництві І переділу налічувалось 6800 пресованих форм. Ступінь завершеності за додатковими витратами становить 50 %.

Необхідно визначити собівартість виготовлених пресованих форм, що передані до ІІ-го переділу у квітні та залишок незавершеного виробництва по І-му переділу станом на 01.05.08 р. на основі вихідних даних. При цьому слід врахувати те, що підприємство використовує метод ФІФО, відповідно до якого до виробництва нової продукції можна приступати лише після доведення до готовності незавершеного виробництва, що залишилося станом на 01.04.08 р.

Показники Значення
грн. шт.
Незавершене виробництво на початок періоду  
Основні матеріали в незавершеному виробництві  
Додаткові витрати в незавершеному виробництві  
Незавершене виробництво на початок періоду, разом  
 
Відпущено у виробництво основних матеріалів в квітні (обробка розпочата в квітні)  
Оприбутковано з виробництва в квітні (8500 + 122600 – 6800)  
Додаткові витрати за квітень, всього  
В т.ч.:    
Пряма заробітна плата  
Загальновиробничі витрати (39520 х 1,6)  

Контрольні питання

1. Для чого потрібен показник повної собівартості

2. Історія виникнення калькулювання собівартості

Рекомендована література

1. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.: Лібра, 2003. – 704 с. (в бібліотеці ЖДТУ – 3 шт.) С. 103 – 134








©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.