Здавалка
Главная | Обратная связь

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

План семінарського заняття:

1. Процес формування облікової інформації за рівнями управління

2. Облік за місцями виникнення витрат та центрами відповідальності

3. Підходи до оцінки ефективності діяльності центрів відповідальності

4. Трансфертне ціноутворення

5. Система записів господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку

Навчальні завдання:

ТЕСТИ

1. Центром дискреційних витрат є:

а) цех основного виробництва;

б) бухгалтерія;

в) ділянка технологічного процесу

2. Організація бухгалтерського обліку за центрами відповідальності на підприємстві:

а) здійснюється на підставі Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність”;

б) здійснюється на підставі П(С)БО 16 “Витрати”;

в) залежить від організаційної структури підприємства;

г) залежить від розподілу (делегування) повноважень між різними рівнями управління.

 

3. Показник витрат є оцінюючим критерієм ефективності діяльності:

а) центру інвестицій;

б) центру прибутку;

в) центру витрат;

г) центру доходів.

 

4. Які з наступних видів витрат повністю контролюються начальником виробничого цеху:

а) ціна за отримані цехом матеріали;

б) орендна плата за приміщення цеха;

в) використання сировини;

г) електроенергія для роботи устаткування цеха;

д) заробітна плата виробничих робітників;

є) витрати на страхування виробничого устаткування.

 

5. Для центру прибутку основним показником відповідальності (оцінюючим критерієм) є:

а) витрати;

б) доходи;

в) маржинальний дохід;

г) прибуток.

 

6. Трансфертні ціни можуть формуватись на основі:

а) ринкових цін;

б) договірних цін;

в) собівартості;

г) прибутку.

7. Які з наведених нижче ознак характеризують інтегровану систему обліку:

а) безперервний облік запасів;

б) облік витрат у розрізі елементів;

в) рахунки фінансового та управлінського обліку кореспондують в межах єдиної системи;

г) застосування дзеркальних рахунків-екранів?

 

8. Які з наведених нижче ознак покладені в основу загальної системи обліку:

а) періодичний облік запасів;

б) складання нормативних та планових калькуляцій за кожним видом продукції;

в) облік витрат ведеться за елементами;

г) інформація про витрати акумулюється на позабалансових рахунках

 

9. Визначити, який підхід до побудови Плану рахунків фінансового та управлінського обліку покладено в основу національного Плану рахунків:

а) автономний;

б) інтегрований;

в) статистичний.

10. Управлінський облік в умовах чинного Плану рахунків найбільш доцільно організовувати за допомогою відповідним чином побудованого:

а) синтетичного обліку витрат і доходів;

б) аналітичного обліку витрат і доходів;

в) позасистемного обліку витрат і доходів.

ВПРАВИ

Вправа 4.1.

Необхідно:

ð розробити схему виробничої структури підприємства;

ð дати характеристику центрів відповідальності (на основі рис. 4.1).

Дані для виконання завдання:

ТзОВ “Аркада” створено 01.01 ц.р., метою діяльності якого є виробництво плодово-овочевих консервів.

Рис. 4.1. Організаційна структура ТзОВ “Аркада”

Таблиця 4.1. Характеристика центрів відповідальності (заповнюється для всіх центрів)

Назва центру Сфера відповідальності Кому підпорядковується Про що звітується
Витрати результати
Водонапірна башта (приклад) Забезпечення водою Головному технологу На очистку води, її перекачку Якість води та обсяги наданих послуг
         

Вправа 4.2

За допомогою порівняльної таблиці дати своє визначення поняттям: “центр витрат”, “місце витрат”, “центр відповідальності”, для чого проставити знак “+” або “–” у відповідних графах.

№ з/п Показник Центр витрат Місце витрат Центр відповідаль-ності
1 2 3 4 5
Охоплює декілька місць витрат      
Завжди передбачає необхідність обліку не тільки витрат, але й обсягу виробництва      
Первинні виробничі і обслуговуючі одиниці, що відрізняються однаковими функціями і виробничими операціями, організацією праці та спрямованістю витрат      
Структурний підрозділ підприємства, елемент системи внутрішньогосподарського розрахунку      
Відповідальність за витрати, закріплені персонально за керівником підрозділу      
Виділяються з метою більшої деталізації витрат і підвищення точності калькулювання      
Класифікуються по відношенню до процесу виробництва      
Класифікуються на центри витрат, прибутку та інвестицій      

 

Вправа 4.3

За допомогою наведеної таблиці необхідно охарактеризувати кожен рівень управління.

Рівень управління Місця витрат Центри виникнення витрат Об’єкти витрат Рівень собівар-тості
Підприємство (приклад) Підприєм-ство Види діяльності Діяльність, структурні підрозділи Повна
Виробництво як частина діяльності Підприємства        
Цех        
Виробнича ділянка        
Бригада або робочий центр        
Робоче Місце        

 

Вправа 4.4

Визначити, до якого типу центрів відповідальності – основного чи функціонального – відносяться наведені підрозділи та служби.

1. Бригадир будівельно-монтажної колони контролює виконання членами бригади поставлених завдань.

2. Керівник маркетингової служби контролює роботу складського господарства, торгових агентів та мережі фірмових магазинів та кіосків.

3. Відділ кадрів веде облік наявності та складу штатних та позаштатних працівників підприємства, а також розміру їх заробітної плати.

4. Кіоскер відповідає за збереження ввірених йому товарів, за своєчасність здачі готівки до основної каси підприємства.

5. Служба АСУ забезпечує контроль за справністю автоматизованих технологічних ліній в цілому по підприємству та забезпечує їх ремонт і технічне обслуговування.

6.Майстер механоскладального цеху відповідає за витрати цеху, збереження деталей, напівфабрикатів, якість готової продукції.

Вправа 4.5©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.