Здавалка
Главная | Обратная связь

Витрати МЕТАЛУРГІЙНОГО цеху № 1за квітень 2009 р.

Стаття витрат Планові витрати Фактичні витрати
1. Сировина і матеріали 60 000 66 000
2. Куповані вироби і напівфабрикати 15 000 20 000
3. Паливо і енергія на технологічні цілі
4. Основна зарплата виробничих робітників 25 000 30 000
5. Додаткова зарплата
6. Відрахування на соціальні заходи 11 000 13 000
7. Загальновиробничі витрати 95 000 100 000
8. Втрати від браку ´
Разом    

 

Розрахунок ефективної діяльності металургійного цеху слід оформити в наступній формі:

Стаття витрат Планові витрати Планові витати на фактичний обсяг Фактичні витрати Відхилення (+, –)
Загальні у т. ч. змінні
           

Контрольні питання

1. Особливості оцінки діяльності центру інвестицій. Основні показники оцінки.

2. Поняття і класифікація центів відповідальності.

3. Організація обліку і оцінки центрів відповідальності різних рівнів.

4. Поняття про трансфертні ціни, їх застосування, функції і методи визначення.

5. Основні підходи до побудови Плану рахунків бухгалтерського обліку.

6. Особливості інтегрованої моделі побудови Плану рахунків фінансового та управлінського обліку.

7. Особливості автономного підходу до побудови Плану рахунків фінансового та управлінського обліку.

8. Підходи до обліку витрат і доходів на рахунках управлінського та фінансового обліку.

9. Який підхід до побудови Плану рахунків доходів та витрат покладено в основу національного Плану рахунків?

10. За якими принципами організується управлінський облік?

Рекомендована література

1. Бутинець Ф.Ф. та ін.. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / Ф.Ф. Бутинець, Т.В. Давидюк, З.Ф. Канурна, Н.М. Малюга, Л.В. Чижевська; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 480 с. (в бібліотеці ЖДТУ – 21 шт.) С. 56 – 62.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6

ТЕМА 5. БЮДЖЕТУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ: СУТНІСТЬ, ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ

План семінарського заняття:

1. Сутність бюджетування та його організація

2. Порядок складання та взаємоузгодження бюджетів

3. Контроль виконання бюджетів

Навчальні завдання:

ТЕСТИ

1. Які види бюджетів входять до складу операційного:

а) бюджет продажу, бюджет грошових коштів, прогнозний звіт про фінансові результати;

б) бюджет трудових витрат, бюджет загальновиробничих витрат, прогнозний баланс;

в) бюджет продажу, бюджет загальновиробничих витрат, прогнозних звіт про фінансові результати

2. Відправним моментом у формуванні зведеного (головного) бюджету є складання:

а) бюджету виробництва;

б) бюджету продажу;

в) бюджету загальновиробничих витрат;

г) прогнозного звіту про фінансові результати

3. Фінансовий бюджет не включає:

а) бюджет продажу;

б) бюджет інвестицій;

в) бюджет грошових коштів;

г) прогнозний баланс;

д) бюджет прямих матеріальних витрат

4. Який бюджет формується на основі бюджету продажу:

а) бюджет виробництва;

б) бюджет закупівлі матеріалів;

в) бюджет загальновиробничих витрат

5. Кількість матеріалів, яку необхідну закупити за період, буде дорівнювати:

а) Кількість виробничих запасів, необхідна для виготовлення продукції плюс кількість виробничих запасів в залишку на кінець періоду мінус кількість виробничих запасів в залишку на початок періоду;

б) залишок матеріалів на початок періоду мінус заплановані кінцеві запаси матеріалів;

в) правильного варіанту не запропоновано ;

г) відповіді А і Б.

6. Гнучкий бюджет:

а) призначений для контролю за виробничими накладними витратами, а не для контролю за прямими виробничими витратами;

б) застосовується для адекватного порівняння фактичного рівня показників із запланованими;

в) призначений для контролю за прямими виробничими витратами, а не для контролю за виробничими накладними витратами;

г) не можна застосовувати, коли на витрати впливає зміна обсягу діяльності.

7. АТ “Мобітрейд” розпочало свою діяльність в 2008 р. Є така інформація про його діяльність в 2008 р.:

Показник Сума, грн.
Придбано товарів протягом року 350 000
Залишки товарів станом на кінець року 70 000
Надійшли кошти від покупців протягом року 200 000

Відомо, що всі товари продавалися за ціною, що на 40 % вище витрат на їх закупівлю. Визначте, сальдо дебіторської заборгованості станом на 31.12.2008 р., якщо весь продаж здійснюється в кредит, і всі рахунки покупцями будуть оплачені:

а) 50 000 грн.;

б) 192 000 грн.;

в) 250 000 грн.;

г) 290 000 грн.

 

8. Протягом бюджетного періоду ТзОВ “Імпульс” планує реалізувати в кредит готової продукції на суму 219000. грн. За оцінками величина коштів, що надійде від покупців, становитиме лише 143000. грн. При цьому інших надходжень не планується. Відповідно до бюджету загальна величина всіх платежів підприємства в звітному періоді дорівнюватиме 179000. грн., а страховий залишок коштів на поточному рахунку має складати 10000. грн. Виходячи з наведених умов, визначте, яку суму необхідно додатково залучити підприємству в бюджетному періоді:

а) 45 500 грн.;

б) 44 500 грн.;

в) 24 500 грн.;

г) 46000 грн.

9. ВАТ “Максимум формує зведені бюджети на травень, червень та липень. Станом на 30 квітня підприємство має такі залишки по статтях: грошові кошти – 5500 грн., дебіторська заборгованість – 437000 грн., виробничі запаси – 309400 грн., заборгованість перед постачальниками – 133055 грн.

Складання бюджетів має базуватися на таких припущеннях:

а) щомісячний продаж виставляється в останній день кожного місяця;

б) покупці отримують 3 % знижку, якщо погашення їх заборгованості відбувається протягом 10 днів після отримання рахунків-фактур (рахунки виписуються на всю суму заборгованості без врахування величини знижки). 60 % виписаних рахунків сплачуються протягом терміну дії вказаної знижки; 25 % – в кінці місяця; 9 % – в кінці наступного після продажу місяця; 6 % вважаються безнадійними;

в) 54 % загальної суми витрат на закупівлю запасів, збут та управління підприємством сплачуються грошовими коштами протягом місяця їх виникнення, а залишок – у наступному місяці;

г) кількість запасів на кінець кожного місяця дорівнює 130 % від кількості запасів, що планується реалізувати в наступному місяці. Ціна одиниці запасів дорівнює 20 грн.;

д) загальна величина витрат на збут та адміністративних витрат, до складу яких входить амортизація у розмірі 2000 грн., складає 15 % від продажу поточного місяця.

 

 

Нижче показані дані стосовно обсягу продажу підприємства:

Місяць Фактичні дані Бюджетні дані
грн. одиниці грн. одиниці
Березень 11,8
Квітень 12,1
Травень 11,9
Червень 11,4
Липень
Серпень 12,2

На підставі вищенаведених даних дайте відповідь на такі питання:

Бюджетні витрати на закупівлю запасів в травні складають:

а) 244 800 грн.;

б) 225 000 грн.;

в) 238 000 грн.;

г) 357 000 грн.

 

Бюджетні витрати на закупівлю запасів в червні складають:

а) 243 600 грн.;

б) 228 000 грн.;

в) 292 000 грн.;

г) 242 000 грн.

 

Надходження грошових коштів в травні відповідно до бюджету дорівнюють:

а) 333 876 грн.;

б) 355 116 грн.;

в) 340 410 грн.;

г) 355 656 грн.

 

Грошові видатки в червні відповідно до бюджету дорівнюють:

а) 292 900 грн.;

б) 287 379 грн.;

в) 294 900 грн.;

г) 285 379 грн.

 

Запланована кількість запасів, що має бути придбана в липні, складає:

а) 15 860 грн.;

б) 12 260 грн.;

в) 12 000 грн.;

г) 15 600 грн.

 

10. В квітні підприємство “Фреш” складає бюджет грошових коштів на наступний місяць (травень). Для його підготовки використовується така інформація:

Показники Сума
Запланований обсяг продажу в кредит в травні 200 000 грн.
Фактичний обсяг продажу в кредит в квітні 150 000 грн.
Очікувані надходження грошових коштів в травні за товари, реалізовані в кредит в травні 20 %
Очікувані надходження грошових коштів в травні за товари, реалізовані в кредит в квітні 70 %
Очікувані надходження грошових коштів в травні за товари, реалізовані в кредит до квітня 12 000
Очікувані витрати від списання в травні безнадійних боргів
Очікувані витрати на створення в травні резерву сумнівних боргів щодо здійсненої в травні реалізації в кредит

Чому дорівнює величина очікуваних грошових надходжень:

а) 142 000 грн.;

б) 149 000 грн.;

в) 150 000 грн.;

г) 157 000 грн.

ВПРАВИ

Вправа 5.1

На основі бюджетних показників за останні три роки необхідно сформувати бюджет підприємства на 2009 рік, за умови, що в бюджеті має бути закладено досягнення рівня рентабельності продукції 20 %, збільшення випуску продукції до 93250 т., підвищення ціни на продукцію на основі динаміки зростання протягом останніх 3-х років (метод коефіцієнтів), збільшення обсягу реалізації продукції шляхом застосування методу коефіцієнтів, збереження структур витрат у повній собівартості продукції за 2008 рік. (табл. 5.1)

 

Вправа 5.2.

Необхідно сформувати бюджет закупівлі сировини і матеріалів і бюджет виробництва ВАТ “Азовсталь” на перший квартал 2009 року на основі бюджету реалізації на перше півріччя 2009 року. Запаси готової продукції плануються в розмірі 30 % обсягу продажу наступного періоду.

Місяць Обсяг продажу, одиниць
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень

На перше січня 2009 року на складі було 1800 од. готової продукції.

Для виробництва одиниці продукції необхідно 8 кг сировини, запас якої підтримується в обсязі 20 % виробничої потреби в наступному місяці.

Результати бюджетування слід оформити в бюджетах наступної форми:

Бюджет виробництва, одиниць продукції

Місяць Запас продукції на початок місяця Обсяг продажу Запас продукції на кінець місяця Обсяг виробництва
         

Бюджет закупівель сировини

Показник Місяці
Січень Лютий Березень
Обсяг виробництва, од.      
Матеріальні витрати на одиницю продукції, кг      
Виробничі потреби, кг      
Необхідний запас на кінець періоду, кг      
Запас на початок періоду      
Обсяг закупівлі сировини      

Таблиця 5.1.

Показник 2006 рік 2007 рік 2008 рік 2009 р Збільшення
Разом На 1 т Разом На 1 т Разом На 1 т Питома вага, % Разом На 1 т
Товарна продукція 1379646,15     2221213,5          
1.Обсяг продажу 1538461,54              
2. Витрати 1266014,58 16,24 1610393,93 19,48 1915686,9 21,82 100,00      
Результат за бюджетом 272446,96   389606,07   484313,10          
2.1. Матеріальні витрати 557046,42 7,14 644157,57 7,79 769962,15 8,77        
Матеріальні витрати на виробництво 531726,13 6,82 628053,63 7,60 743623,65 8,47        
Інші служби 25320,29 0,32 16103,94 0,19 26338,50 0,3        
2.2. Енерго витрати 113941,31 1,46 112727,58 1,36 143105,85 1,63        
2..3 Витрати на оплату праці 126601,46 1,62 209351,21 2,53 311672,25 3,55        
2.4. Бюджет та соц. фонди 164581,90 2,11 322078,79 3,90 362593,35 4,13        
2.5. Фінансування обладнання та послуг з техн. Переозброєння 88621,02 1,14 161039,39 1,95 226511,10 2,58        
2.6. Витрати непромсфери 1266,01 0,02 110,39 0,02 2633,85 0,03        
2.7. Інші витрати 207626,39 2,66 154597,82 1,87 93062,70 1,06        
2.8. Дивіденди 6330,07 0,08 4831,18 0,06 6145,65 0,07        
Механовироби, т.              
Ціна 1 т мехвиробу   17,69   23,00   25,30        
Рентабельність продукції, %   10,00   12,00   15,95        

 

 


Вправа 5.3.

Згідно бюджету реалізації ВАТ “Славмаш” за січень 2009 р. планується реалізувати 7000 од. продукції, за лютий – 7200, за березень – 7600, за квітень – 8900 од. На складі на початок року запас готової продукції був на рівні 700 од. необхідний запас готової продукції на кінець кожного місяця дорівнює 20 % обсягу реалізації, що очікується в наступному місяці.

Згідно норм на витрачання часу на виготовлення одиниці продукції слід витратити 5 годин праці робітника І розряду. Протягом години праці підприємство несе наступні змінні виробничі накладні витрати: непрямі матеріальні витрати – 0,89 грн., непрямі витрати з оплати праці – 1,25 грн., відрахування на соціальні заходи (згідно чинного законодавства) та інші витрати – 1,30 грн.

Загальна сума постійних витрат за рік становить 430000 грн. дані витрати розподіляються помісячно рівними частинами.

На основі наведених даних необхідно сформувати:

а) бюджети виробництва на січень, лютий, березень;

б) бюджет витрат праці робітників на І квартал 2009 р. (помісячно);

в) бюджет виробничих накладних витрат на І квартал 2009 р. (помісячно).

Вправа 5.4.

Керівництво ВАТ “Меркурій” вирішило оптимізувати грошові надходження та витрачання у грудні місяці, враховуючи наступні показники діяльності підприємства:

Сальдо по рах. 30, та 31 на 01.12.09 р. становить на загальну суму 430000 грн./ по рах. 63 – 2356000 грн.

12.12.09 р. підприємству необхідну погасити простий вексель на суму 356000 грн.

Відділ бухгалтерії подав наступну інформацію про тенденції в розрахунках покупців за продукцію:

Порядок погашення дебіторської заборгованості покупцями Питома вага, %
Оплата в місяці відвантаження продукції
Оплата у наступному місяці
Оплата протягом двох місяців
Дебіторська заборгованість, що буде визнана сумнівною

Відпускна ціна продажу готової продукції підприємства становить 240 грн. в т.ч. ПДВ.

Згідно даних бухгалтерського обліку, укладених договорів та враховуючи тенденції реалізації готової продукції обсяг реалізації готової продукції передбачається на наступному рівні

Місяць Обсяг реалізації, шт.
Жовтень 2009 р. (факт)
Листопад 2009 р. (факт)
Грудень 2009 р. (прогноз)
Січень 2010 р. (прогноз)

Слід врахувати, що згідно умов договору з постачальником товарів оплата за продукцію повинна здійснюватися протягом 15 днів, виходячи з цього приблизно за 50 % продукції оплата надходить на поточний рахунок підприємства в наступному місяці.

Залишок товарів наприкінці кожного місяця досягає рівня 2500 од. плюс 10% кількості товарів, які будуть реалізовані в наступному місяці. Середня ціна придбаних товарів становить 120 грн. в т.ч. ПДВ.

Запаси готової продукції на складі на 1 листопада становили 5600 одиниць.

В грудні місяці передбачаються витрати обігу на загальну суму 3400000 грн. з цієї суми 1800000 грн. – постійні витрати (в т.ч. амортизаційні відрахування 560000 грн.) у грудні місяці підприємство планує реалізувати морально застаріле обладнання, виходячи з ринкових цін, на загальну суму 230000 грн.

На основі поданих даних необхідно сформувати бюджет руху грошових коштів підприємства на грудень 2009 р.

Вправа 5.5.

На основі ф. № 1 “Баланс” станом на 31 березня 2009 р. та виходячи з прогнозних розрахунків необхідно сформувати бюджет грошових коштів, бюджетний звіт про фінансові результати та бюджетних баланс.

Баланс ВАТ “Таурас” на 31 березня 2009 р., грн.

АКТИВ ПАСИВ
Стаття Код рядка Сума, грн.. Стаття Код рядка Сума, грн.
Основні засоби: залишкова вартість Статутний капітал
Товари Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість Векселі видані
Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
БАЛАНС БАЛАНС

Ват “Таурас” планує сформувати бюджети на квітень місць виходячи з наступних даних:

1) Дохід від реалізації планується на рівні 560000 грн., в т.ч. 60 % на умовах відстрочки платежу. Половина продажу в кредит сплачується в місяці реалізації, решта – в наступному місяці;

2) Протягом місяця планується придбати товарів на суму 180000 грн. 40 % придбаних рапсів оплатити в місяці придбання, а решту заборгованості слід погасити в наступному місяці;

3) Запас товарів на 31 травня планується в сумі 70000 грн.;

4) Витрати обігу плануються в сумі 40000 грн.;

5) Заборгованість за виданими векселями буде погашена впродовж квітня з виплатою відсотка в сумі 1200 грн.;

6) Плануються придбати верстат ВМ-234 з одночасною оплатою в квітні вартістю 56000 грн.;

7) У квітні планується взяти кредит у АКБ “Укрсоцбанк” в сумі 60000 грн. строком на 6 місяців;

8) Податок на прибуток нараховується і сплачується щоквартально.

Вправа 5.6.

Необхідно провести аналіз виконання бюджету ВАТ “Мрія” з використанням гнучкого бюджету

Звіт про виконання бюджету ВАТ “Мрія”

Показник Згідно бюджету Фактично Абсолютне відхилення, грн.
Дохід від реалізації  
Собівартість реалізованої продукції  
Валовий прибуток ? ?  
Витрати обігу  
Прибуток від операційної діяльності ? ?  

Бюджетний обсяг реалізації становив 75000 шт., а бюджетні змінні витрати на одиницю продукції – 26 грн.

Змінні витрати обігу були заплановані в розмірі 7 % від доходу від реалізації.

Фактично було реалізовано 60000 од. готової продукції, змінні витрати на одиницю – 26,5 грн., а змінні витрати обігу 179000 грн.

Вправа 5.7.

Зведений бюджет ВАТ “Крок” містить наступні показники:

обсяг реалізації 25000 од.

ціна реалізації – 35 грн. за од.

змінні витрати на од. продукції – 25 грн.

загальна сума постійних витрат 137000 грн.

Фактично було реалізовано 31000 од. продукції, за ціною 37,50 грн., загальна сума змінних витрат 545000 грн., а загальна сума постійних витрат – 142000 грн.

Необхідно сформувати звіт про виконання бюджету з використання гнучкого бюджету.

Вправа 5.8.

Необхідно:

ð надати прогноз руху (притоку та відтоку) грошових коштів на наступні 8 місяців;

ð визначити прогнозний фінансовий результат діяльності створеного підприємства по закінченні 8 місяців.

ð скласти прогнозний баланс підприємства по закінченні 8 місяців;

ð визначити величину прибутку на використаний капітал (у %), коефіцієнт валового та чистого прибутку (у %), оборотність активів (в днях), коефіцієнт поточної та строкової ліквідності.

Для вирішення завдання студентам слід розділитись на групи не більше чотирьох чоловік та підготувати необхідні розрахунки та звітність, використовуючи наведену інформацію.

Дані для виконання завдання:

Два службовця були звільнені по скороченню штатів з компанії по виробництву засобів електроніки. Один з них – Джонсон – працював управляючим по збуту, а другий – Стесі – інженером з електроніки. Інженер винайшов прилад, що дозволяє з’єднати комп’ютери без використання модему, тобто за допомогою телефонної лінії. Службовці мають намір відкрити власну справу по виготовленню таких приладів, проте грошей в сумі 15000 грн., отриманих при звільненні, може виявитися недостатньо. Вони вирішують звернутись до банку для отримання позики.

Хоча необхідна сума грошей не дуже велика, в управляючого банком є ряд сумнівів. Особливо його непокоять процедура визначення величини позики та ретельність підготовки цього проекту. Щоб заспокоїти себе та виходячи з практики правильних ділових відносин, він просить Джонсона та Стесі підготувати наступні документи:

1) прогноз руху грошових коштів;

2) прогнозний розрахунок прибутків та збитків та баланс за 8 місяців.

На останок він попередив їх, що можливо необхідно буде обговорити альтернативні джерела та умови фінансування.

Виробництво

1. Згідно бізнес-плану, в першому місяці роботи буде проводитись підготовка виробництва та навчання спеціалістів, випуск продукції що планується у другому місяці буде виготовлено всього 100 од. продукції. Після цього виробництво складе 250 виробів за місяць.

Продаж

2. Продажна ціна складе 70 грн. Очікується, що за перші два місяці продажу не буде, за третій місяць продадуть 200 одиниць, а в наступні місяці – по 250 одиниць продукції.

3. Із загального обсягу продаж 100 одиниць передбачається продавати за готівку, а інші – на умовах продажу в розстрочку. Останні будуть оплачуватися рівними частками протягом чотирьох місяців, при цьому перший внесок вноситься в місяць продажу. За надану розстрочку додаткова оплата стягуватися не буде.

Капітал

4. Партнери внесуть в якості початкового капіталу 15000 грн. (7000 – Стесі, 8000 – Джонсон).

Основні засоби

5. Спочатку будуть закуплені механізми вартістю 25000 грн. Очікуваний строк їх корисної служби – п’ять років при нульовій залишковій вартості.

6. Вартість додаткового обладнання складе 5000 грн. Очікуваний строк його корисного використання складе 10 років при нульовій ліквідаційній вартості.

Витрати

7. Партнери візьмуть в оренду невелику майстерню за 300 грн. за місяць. Оплата повинна проводитися авансом щоквартально.

8. Комунальні збори з підприємства (місцеві збори за послуги) складають 800 грн. за рік. Вони виплачуються авансом раз за півріччя, з першим платежем в перший місяць роботи.

9. Інші витрати на виробництво, мабуть, складуть 100 грн. за місяць.

10. Встановлення телефону обійдеться в 200 грн. (включаючи щоквартальну авансову виплату за оренду). Очікується, що потім потрібно буде платити 150 грн. щоквартально, що включає аванс за оренду та оплату переговорів по нарахуванню (у співвідношенні 50/50).

Закупки

11. Матеріали будуть закупатись за готівку протягом перших 6 місяців, після чого очікується, що постачальники нададуть можливість закупівлі матеріалів в кредит з оплатою протягом місяця. Щомісячно планується придбавати матеріали на суму 2500 грн., які будуть витрачатись в наступному місяці (за перші два місяці більша частина піде на підготовку персоналу – див. пункт 1). За перший місяць додатково на матеріали буде витрачено 2500 грн. та запас матеріалів в майбутньому підтримуватиметься на цьому рівні.

Заробітна плата

12. Одразу ж будуть найняті шість заводських робітників з загальною заробітною платою 2500 грн. в місяць.

Реклама

13. Негайно буде виплачено 750 грн. за трафарет, який послугує основою реклами в пресі.

14. Реклама в пресі обійдеться в 1000 грн. щомісячно. Товариство, будучи новим підприємством, змушене оплачувати відповідні витрати в момент представлення рекламних матеріалів, так як реклама дозволяється в ілюстраційних журналах, вона повинна подаватись за шість тижнів до виходу їх з друку. Фактично це означає двомісячну попередню оплату.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.