Здавалка
Главная | Обратная связь

ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ 

 

Обсяг, зміст і форма представлення графічної частини визначаються завданням на кваліфікаційну роботу. Креслення виконують олівцем, чорною тушшю або машинним способом.

Формати креслень, які передбачені ГОСТ 2.301–68, наведені у табл.6.1 та 6.2.

Основні формати: А0, А1, А2, А3 і А4. За необхідності допускається застосовувати формат А5.

Додаткові формати утворюють збільшенням коротких боків основних форматів на значення, яке кратне їх розмірам (див. табл.6.2) та позначаються, як наведено у табл.6.3.

 

Таблиця 6.1 – Позначення та розміри основних форматів

Позначення формату Розміри сторін формату, мм
А0 841 1189
А1 594 841
А2 420 594
А3 297 420
А4 210 297

 

 

Таблиця 6.2 – Розміри додаткових форматів

Кратність Розміри формату, мм
А0 А1 А2 А3 А4
1189 1682
1189 2523 841 1783 594 1261 420 891 297 630
  841 2378 594 1682 420 1189 297 841
    594 2102 420 1486 297 1051
      420 1782 297 1261
      420 2080 297 1471
        297 1682
        297 1892

 

Таблиця 6.3 – Позначення форматів за ГОСТ 2.301-68

  Р о з м і р и   л и с т а, мм Р о з м і р и л и с т а, мм
     
А5 А4              
  А3 А2 А3х3 А3х4 А3х5 А3х6 А3х7  
  А4х3              
  А4х4 А1   А0   А1х3   А1х4
  А4х5              
  А4х6 А2х3            
  А4х7              
  А4х8 А2х4   А0х2        
  А4х9              
    А2х5            
        А0х3        

 

На кожному форматі дається зовнішня рамка, яка наноситься тонкою суцільною лінією за розміром формату і рамкою робочого поля, яка наноситься основною суцільною лінією на відстані від зовнішньої рамки 20 мм для підшивання і 5 мм з останніх трьох боків.

Креслення і демонстраційні плакати дипломних проектів виконують, як правило, на форматі А1. Креслення більшого формату допускаються за узгодженням кафедрою.

Форма основного напису наноситься на лист накатним штампом або викреслюється згідно з ГОСТ 2.104–68 (додаток М).

У графах основного напису указують:

а) у графі 1 – назву виробу, наведеного на кресленні;

б) у графі 2 – позначення креслення;

в) у графі 3 – позначення матеріалу деталі (графу заповнюють тільки на кресленнях деталі);

г) у графі 4 – літеру, яку надано документу (графу заповнюють послідовно, починаючи з крайньої лівої клітинки: у першій клітинці – літери ДП, ДР або ВРМ для дипломного проекту, дипломної роботи або випускної роботи магістра відповідно, у другій клітинці – літеру Е– для ескізного, Т– технічного і Р – робочого проекту);

д) у графі 5 –масу виробу; якщо масу вказано у кілограмах, тоді “кг” не пишуть, у інших випадках розмірність указують;

ж) у графі 6 –масштаб;

к) у графі 7 –порядковий номер листа креслення;

л) у графі 8 –загальну кількість листів;

м) у графі 9 –абревіатуру назв міністерства, академії, кафедри і шифр групи;

н) у графі 10 – характер роботи, яка виконується особою, яка підписує документ;

п) у графі 11 – прізвища осіб, які підписали документ;

р) у графі 12 – підписи осіб, прізвища яких указані у графі 11;

с) у графі 13 – дату підпису документа;

т) у графах 14–18 – зміни, які вносяться до креслення; у навчальному закладі ці графи не заповнюють.

Крім зображення предмета, креслення може містити текстову час-тину. Змісти тексту і написів повинні бути стислими і точними. У написах на кресленнях не повинно бути скорочень слів, за винятком передбачених відповідними стандартами.

Нумерація креслень дипломного проекту повинна бути наскрізною. Креслення по різних розділах проекту (роботи) розташовують у такій же послідовності, що й відповідні розділи у пояснювальній записці. Якщо креслення формату А1 складається з декількох самостійних креслень меншого формату, тоді на кожному такому кресленні розташовують основний напис. Номери дають усім кресленням, на яких розташовано основний напис, у тому числі і кресленням, формат яких менше формату А1.

Масштаби при виконанні креслень встановлені ГОСТ 2.302–68. Масштаби зменшення – 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000. При проектуванні генеральних планів великих об’єктів допускається застосовувати масштаби 1:2000; 1:5000; 1:10000; 1:20000; 1:25000; 1:50000. Масштаби збільшення – 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1. В особливих випадках допускається застосування масштабу 100n:1, де n– ціле число. Натуральна величина – 1:1.

Згідно зі стандартами ЄСКД конструкторська документація розробляється проектно–конструкторськими організаціями на двох ос-новних стадіях:

– проектна документація (технічна пропозиція (ГОСТ 2.118–73), технічний проект(ГОСТ 2.120–73),ескізний проект (ГОСТ 2.119–73)) і

– робоча документація.

Дипломний проект, який виконується в академії, в деяких випадках слід кваліфікувати як ескізний – при відсутності прототипу і ви-хідних проектно–конструкторських матеріалів, при розробці креслень нового об’єкта, коли встановлюються лише принципові рішення, які дають найзагальніші уявлення про устрій і принцип роботи виробу.

У більшості випадків прототип є, і у проекті надають остаточні технічні рішення, які дають більш–менш повне уявлення про конструкції виробу. Таку роботу слід ототожнювати з технічним проектом.

Дипломні роботи та випускні роботи магістрів повинні мати демонстраційні матеріали згідно із завданням на дипломування.

Вони виконуються на форматах (здебільшого А1) або у вигляді електронної презентації за допомогою мультимедійного проектора (за наявності відповідного технічного забезпечення).

Кожна одиниця демонстраційних матеріалів повинна мати змістовний заголовок та містити дані (формули, текст, блок–схеми, фотографії, таблиці тощо), які відображають зміст виконаної роботи та пояснювальної записки й супроводжують доповідь випускника при захисті.

Обов’язкова вимога до демонстраційних матеріалів – чітке і зрозуміле зображення об’єкта демонстрації.

При виконанні демонстраційних матеріалів у вигляді електрон-них файлів до пояснювальної записки додаються відповідні роздруковані матеріали на форматі, здебільшого А4 (допускається використання формату А3).

На паперовому носії кожної одиниці демонстраційних матеріалів у правому нижньому куті проставляється основний напис згідно з ГОСТ 2.104–68. Допускається використання відповідного штампу, що є у кабінеті дипломного проектування. У разі нестачі місця на лицевій стороні формату для основного напису допускається його розташування у правому нижньому куті зворотної сторони формату.

Демонстраційні матеріали до кваліфікаційних робіт здаються до кабінету дипломного проектування разом із пояснювальною запискою та зберігаються там згідно з нормативами.

 

 


Додаток А

Приклад оформлення завдання на дипломний проект (роботу)*

 

___________________Національна металургійна академія України_______________

( назва вузу)

Факультет електрометалургійний___Кафедра_ливарного виробництва_____

Спеціальність_7.090403–ливарне виробництво чорних і кольорових металів_

 

ЗАТВЕДЖУЮ:

Зав. кафедрою ливарного виробництва

___________________В.Є.Хричиков_

“___”______________ ___________р.

 

ЗАВДАННЯ

НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ** (РОБОТУ) СТУДЕНТОВІ

 

____________________Марчук Олександрі Миколаївні___________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

1. Тема проекту (роботи)_Сталеливарний цех потужністю 7 тис. т в умовах

_машинобудівного заводу____________________________________________

затверджена наказом по академії від “_12__”__січня___2008____р. №_39-2_

 

2. Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи)_1 червня 2008 р.____

 

3. Вихідні дані до проекту(роботи)__Номенклатура та характер виробництва

_згідно з параметрами цеху-аналогу__________________________________________________

4.Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити )_______________________________________________

4.1 Аналітична частина: аналіз існуючої технології виробництва, її впливу на навколишнє середовище; характеристика продукції, встановлення недоліків,«вузьких» місць. Постановка задачі проектної розробки_______________

4.2 Основна частина: розробка програм цеху та відділень, обґрунтування і розрахунок технологічного і піднімально-транспортного устаткування, розробка технологічного процесу виготовлення характерного виливка цехової номенклатури

4.3 Економічна частина: проект техніко-економічних показників роботи цеху

4.4 Охорона праці: у плавильному відділенні, в т.ч. розрахунки освітленості

5.Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)_____________________________________________________________

5.1 Основна частина: 5-6 листи (план і розріз цеху, технологічні вказівки на кресленні виливка, модельна плита, ливарна форма) ___________________

5.2 Економічна частина: 1 лист (техніко-економічні показники роботи цеху)

___________

* Відповідає формі № 24 наказу Мінвузу СРСР від 6 квітня 1983 р. № 429

** Потрібне підкреслити. Для магістрів написати: «випускна робота магістра».

 

6.Консультанти по проекту (роботі) із зазначенням розділів проекту

(роботи), що стосується їх

 

Розділ Консультант Підпис, дата
Завдання видав Завдання прийняв
Аналітична частина Доц. Кірія Г.Ш.    
Основна частина Доц. Кірія Г.Ш.    
Економічна частина Доц. Єфімов В.А.    
Охорона праці Доц. Крилов Р.Є.    
       

 

7.Дата видачі завдання___1 лютого 2008 року_________________________

 

Керівник ________________

(підпис)

Завдання прийняв до виконання_________

(підпис)

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

 

Номер етапу Назва етапів дипломного проекту (роботи) Термін виконання етапів проекту (роботи) Примітка
Аналітична частина 2008.03.27  
Основна частина 2008.04.25  
Економічна частина 2008.05.20  
Охорона праці 2008.04.30  
Оформлення пояснювальної  
  записки дипломного проекту 2008.05.25  
Виконання графічної частини 2008.05.30  
Подання дипломного проекту  
  до кафедри 2008.06.01  
Захист проекту в ДЕК 2008.06.14  

 

Студент-дипломник ___________________

(підпис)

Керівник проекту (роботи) _________________

(підпис)


Додаток Б

Приклад оформлення відзиву про дипломний проект (роботу)

 

Національна металургійна академія України

 

ВІДЗИВ ПРО ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ)

 

Студента групи МЛ-04 Марчука Олександра Миколайовича___________

 

Тема дипломного проекту* (роботи) Чавуноливарний цех потужністю__

20 тис. т за рік тракторних деталей_______________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

Тема спеціальної частини проекту (роботи) Технологія виготовлення_____

характерного виливка цехової номенклатури_________________________

________________________________________________________________

 

Обсяг пояснювальної записки і графічної частини:

записка 136 с.

таблиць 16

схем та рисунків 14

листів графічної частини 6

 

Переваги дипломного проекту (роботи): Проект виконано на_______

актуальну тему. Обґрунтовано прийняті вихідні дані для проектуван-____

ня - чавунні деталі сучасного трактора Т-130К. На ЕОМ пророблені_____

три варіанти виробничої програми, визначені оптимальні групи за ма-___

сою. Запроектовані сучасні технологічні процеси та устаткування:_____

формування на поточних лініях моделі АЛ2044-01 з пресовими автома-___

тами ВНІІЛИВМАШ, автомати для виготовлення ливарних стриж-_____

нів за оснащенням, що нагрівається, поточні лінії обрубування та очищення

виливків._________________________________________________________

_____Вдало спроектовано у спеціальній частині плавильне відділення____

з індукційними печами моделі ІЧТ-6 і механізованою системою підго-____

тування і завантаження шихти.____________________________________

_____Розрахунки устаткування виконано правильно.__________________

_____Графічна частина відповідає нормам ЄСКД._____________________

_____Використання ЕОМ для розрахунку шихти дозволило оптимізу-____

вати їїсклад і зменшити витрати дефіцитних ливарних чавунів.________

_______________________________________________________________

______________

* Потрібне підкреслити. Для магістрів написати: «випускна робота магістра».

Недоліки дипломного проекту (роботи)

_______1. Прийнято завищені на 30% витрати формувальних сумішей супроти норм.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________________________________________

_______2. Запроектовано один склад стрижньових сумішей для усіх груп____ стрижнів за масою, що не дозволить виготовити стрижні 1 класу за________ складністю, коефіцієнт завантаження стрижньових машин завищено - _____

0, 92,_отже необхідно установити додатково ще одну стрижньовумашину.________________________________________________________________

_______3. В ряді місць пояснювальної записки (стор.23, 26, 40, 58)_________

допущені_неточності у розрахунках і стилістичні огріхи._________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

Характеристика загальної, спеціальної і виробничої підготовки

автора дипломного проекту (роботи), ступіньсамостійності виконання, вміння користування літературнимиматеріалами

_____При виконанні дипломного проекту студент Марчук О.М. показав_____

добру загальну і спеціальну підготовку. Дипломний проект_в ціломувиконано самостійно, при цьому дипломник проявив вміння_працювати з_технічними і нормативно-проектними джерелами. Прийняті у_проекті_рішення технічно обгрунтовано.______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Можливе використання проекту(роботи):_Розроблений проект може_бути використано як робочий варіант при реальному проектуванні. Розроблену ділянку підігріву шихтових матеріалів_може бути рекомендовано до впроваджування._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

 

Оцінка дипломного проекту (роботи) ______9 (добре; В)_____________

 

Керівник доц., канд. техн. наук______________________Г.Ш.Кірія______

(підпис)

 

04”__червня___ 2008 року


Додаток В©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.