Здавалка
Главная | Обратная связь

Перелік умовних позначень, символів, одиниць,Скорочень і термінів

 

 

Всі прийняті у роботі малопоширені умовні позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни пояснюють у переліку, який вміщують безпосередньо після змісту, починаючи з нової сторінки.

Незалежно від цього, за першої появи цих елементів у тексті пояснювальної записки наводять їх розшифровку.

Перелік повинен розташовуватись стовпцем. Ліворуч наводять умовні позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни, а праворуч – їх розшифровку.

 

 

Основна частина

 

 

Основна частина містить такі структурні елементи:

– вступ;

– опис розробки;

– висновки та рекомендації;

– перелік посилань.

 

 

Вступ

 

 

Вступ розташовують на окремій сторінці. У вступі викладають:

– оцінку сучасного стану проблеми, відмічаючи при цьому практично розв’язані задачі, вади знань, що існують в даній галузі, та провідних фахівців даної галузі;

– світові тенденції розв’язання поставлених задач;

– актуальність даної роботи та підставу для її виконання;

– мету роботи та галузь застосування;

– взаємозв’язок з іншими роботами.

 

 

Опис розробки

 

 

Пояснювальна записка –- це викладення відомостей про предмет (об’єкт) дослідження або розроблення, котрі є необхідними й достатніми для розкриття сутності даної роботи та її результатів.

Суть пояснювальної записки викладають, поділяючи матеріал на розділи. Розділи можуть поділятися на підрозділи і пункти. Пункти, якщо це необхідно, поділяють на підпункти.

Якщо в роботі необхідно навести повні докази (наприклад, математичні) або подробиці дослідження (розроблення), їх вміщують у додатках.

У пояснювальній записці треба використовувати одиниці СI. Якщо виміри проведено в інших одиницях, переведення їх в одиниці СI обов’язкове лише за умови викладення найважливіших положень роботи.

У тексті пояснювальної записки не допускається:

– використовувати для одного й того ж поняття різні науково-технічні терміни, які близькі за значенням (синоніми), а також іноземні слова і терміни за наявності рівнозначних слів і термінів в українській або російській мові;

– використовувати скорочення слів, крім встановлених правилами орфографії, пунктуації, а також відповідними державними стан-дартами;

– застосовувати математичні знаки без цифр (наприклад, №, %, = та ін.);

– використовувати індекси стандартів (ГОСТ, ДСТУ, ТУУ, СОУ та ін.) без регістраційного номера.

При посиланнях на стандарти і технічні умови допускається не вказувати рік їх затвердження за умови запису позначення їх з роком затвердження у «Переліку посилань».

При закінченні викладення матеріалів за фахом і переході до допоміжних розділів («Екологія», «Охорона праці», «Економічна частина» тощо) на їх початку доречно формулювати відповідні зв’язки, наприклад: «Аналіз виявив необхідність оцінки впливу наявної розробки на умови праці персоналу. Отже, в наступній частині викладені необхідні дані про це.» Наступний розділ (підрозділ) можна почати словами: «Вище було виявлено необхідність оцінки впливу (чогось) на (щось)…».

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.