Здавалка
Главная | Обратная связь

Приклад оформлення титульного аркуша 

УДК 621.74: 669.13

Інв.№____________

 

Міністерство освіти і науки України

Національна металургійна академія України

(НМетАУ)

49600, м. Дніпропетровськ, пр.Гагаріна,4

Кафедра ___ливарного виробництва___

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до дипломного проекту* (роботи) на тему:

_______ЧАВУНОЛИВАРНИЙ ЦЕХ ПОТУЖНІСТЮ 15 ТИС.Т___

___________ В УМОВАХ МАШИНОБУДІВНОГО ЗАВОДУ_____

________________________________________________________

___________________ЕМФ.7.090403.ДП.ПЗ__________________

 

Студент групи __МЛ-04_ ___ О.М.Петров____

Керівник _____проекту _доц._Г.Ш.Кірія____

 

Консультанти:

1 Аналітична частина__________ доц._Г.Ш.Кірія____

2 Основна частина_____________ доц._Г.Ш.Кірія____

3 Економічна частина__________ доц._В.А.Єфімов___

4 Охорона праці_______________ доц._Р.Є.Крилов___

_____________________________ _________________

_____________________________ _________________

 

Відповідальний за нормоконтроль

Від кафедри ливарного виробництвадоц.Ю.В.Доценко____

 

Завідуючий кафедрою

ливарного виробництва ________ проф.В.Є.Хричиков___

 

_2008_

 

Рукопис закінчено “_25_”___травня__ _2008_р.

__________________________

* Потрібне підкреслити.


Додаток Г

Приклад заповнення відомості дипломного проекту

ряд ка Фор мат Позначення Найменування К-сть лис-тів екз. Прим
             
      Документація загальна      
             
      Заново розроблена      
             
1 А1 ЕМФ.7.090403.ДП.01СК План цеху 1  
2 А1 ЕМФ.7.090403.ДП.02СК Розріз 1-1 цеху 1  
3 А1 ЕМФ.7.090403.ДП.06 Техніко-економічні  
  показники роботи цеху 1  
4 А4 ЕМФ.7.090403.ДП.ПЗ Пояснювальна записка 85 -  
     
    Документація щодо    
  складальних одиниць      
     
5 А1 ЕМФ.7.090403.ДП.03 Кришка редуктора. Тех-      
    нологічні вказівки еле-      
    ментів ливарної форми 1    
6 А1 ЕМФ.7.090403.ДП.04СК Модельна плита верху.    
    Складальне креслення 1    
7 А1 ЕМФ.7.090403.ДП.05СК Ливарна форма. Скла-    
      дальне креслення 1    
           
           
           
           
             
             
             
             
             
            Е М Ф. 7.090403. Д П
         
Зм. Лист № докум. Підп Дата
Розроб. Синьов С.В     Відомість дипломного проекту Літера Лист Листів
Керівник Кірія Г.Ш.     д т
Консульт. Кірія Г.Ш.     МОНУ НМетАУ Каф. лив. виробництва Група МЛ-04
Н.контр. Доценко Ю.В.    
Затвердив Хричиков В.Є.    
                           

 


Додаток Д

Приклад складення реферату на дипломну роботу

 

 

РЕФЕРАТ

 

Пояснювальна записка до дипломної роботи: 109 с., 10 рис.,

8 табл., 4 додатки, 20 джерел.

Об’єкт розробки - технологія нанесення підмастильного покриття на катанку після механічного виведення окалини з її поверхні у потоці волочіння.

Мета роботи – поліпшення умов залучення сухого технологіч-

ного мастила в осередок деформації та зниження тертя при волочінні.

Метод дослідження та апаратура – експериментальне дослідження з використанням аналітичних терезів з точністю зважування до 0, 0001 г кількості речовин підмастильного покриття та технологічного мастила, що злипаються з очищеною від окалини поверхнею металу при ударних навантаженнях на катанку.

Визначено ряд порівняльної ефективності деяких порошко-подібних речовин (вапно, мило, тальк та ін.). Розроблено схему пристрою для нанесення підмастильного покриття на заготовку у потоці технологічного процесу.

Результати роботи можуть стати основою для створення дослідної установки, яка дозволить широко впровадити безкислотні методи очищення заготовки від окалини та відмовитись від екологічно шкідливого процесу травлення металу перед волочінням.

ВОЛОЧІННЯ, ПІДГОТОВКА ЗАГОТОВКИ, ВИВЕДЕННЯ ОКАЛИНИ, ТЕХНОЛОГІЧНЕ МАСТИЛО, ОЧИЩЕННЯ.


Додаток Ж©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.