Здавалка
Главная | Обратная связь

Організація зберігання випускних кваліфікаційних робіт 

 

Після захисту усі матеріали з випускної роботи: розрахунково–пояснювальна записка, графічна частина разом з відзивом (рецензією) і оцінним листом передаються для зберігання до кабінету дипломного проектування, де реєструються у спеціальному журналі. У кабінеті дипломного проектування ведеться картотека випускних кваліфікаційних робіт згідно з напрямом підготовки (спеціальністю).

Випускні роботи і матеріали до них зберігаються протягом 5 років. Після закінчення вказаного терміну зберігання експертна комісія за участю представників випускаючих кафедр повинна провести експертизу наукової і практичної цінності кваліфікаційних робіт і відокремити роботи для постійного зберігання. Інші роботи знищуються.

Випускні роботи, які відзначаються високим науковим рівнем, найбільш актуальні за тематикою і відзначені ДЕК, підлягають разом з усіма матеріалами до них постійному зберіганню. Завідувачу кафедри (за дозволом першого проректора) надається право щорічно відбирати кращі випускні кваліфікаційні роботи для використання у нав-чальному процесі.

Кафедра має право використовувати матеріали випускних робіт з метою поліпшення навчального процесу, а також при виконанні науково–дослідних робіт. Креслярські та інші демонстраційні матеріали, які представляють науковий інтерес, можуть бути залишені для використання кафедрою з рішення ДЕК.

З випускними роботами, які зберігаються в архіві, можна ознайомитися з дозволу першого проректора з навчальної роботи всім бажаючим згідно з клопотанням завідувача випускаючої кафедри.

У випадку запитів підприємств, відомств і закладів кабінет дипломного проектування за розпорядженням першого проректора може висилати копії дипломних проектів (робіт) по місцю запиту. Питання про відшкодування втрат, пов’язаних з копіюванням, вирішується у кожному випадку окремо.

 


СТРУКТУРА ТА ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНИХ ЗАПИСОК КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

 

 

Вимоги до порядку викладення пояснювальної записки

 

 

Пояснювальну записку умовно поділяють на:

– вступну частину;

– основну частину;

– додатки.

Вступна частина

 

 

Вступна частина містить такі структурні елементи:

– титульний аркуш;

– завдання на дипломний проект (роботу) або випускну роботу магістра;

– відомість проекту або роботи;

– реферат;

– зміст;

– перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідності).

 

 

Титульний аркуш

 

 

Титульний аркуш є першою сторінкою пояснювальної записки і править за основне джерело бібліографічної інформації, необхідної для оброблення та пошуку документа.

Титульний аркуш містить дані, які подають у такій послідовності:

а) ідентифікатори:

 

– індекс УДК – за таблицями Універсальної десяткової класифікації. Індекс УДК проставляє виконавець випускної роботи;

– напис “Інв.№ “;

б) відомості про міністерство, вищий навчальний заклад та ка-федру;

в) повну назву документа. Переноси слів у заголовках титульного аркуша не допускаються;

г) підписи керівників, консультантів і студента, який виконав кваліфікаційну роботу, а також відповідального за нормоконтроль і завідувача кафедри.

Підписи відповідальних осіб оформляють таким чином: ліворуч указують назви розділів, далі залишають вільне місце для особистих підписів, і праворуч від них у відповідних рядках вміщують посади, імена (або перші літери імен з крапкою) та прізвища осіб, які підписали пояснювальну записку; нижче особистих підписів проставляють дати підписання. Елементи дати наводять арабськими цифрами в рядок у такій послідовності: рік, місяць, число. Наприклад, дату 1 липня 2008 року слід оформлювати так: 2008.07.01 або 08.07.01. Допускається словесно–цифровий спосіб оформлення дат: 1 липня 2008 року;

д) рік складення пояснювальної записки;

ж) дата пріоритету автора, якщо це необхідно.

Приклад оформлення титульного аркуша наведено в додатку В.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.