Здавалка
Главная | Обратная связь

Завдання на кваліфікаційну роботу 

 

Завдання складає і видає керівник. Завдання оформляється на спеціальному бланку з обох боків одного аркуша. Цей аркуш відповідає двом сторінкам тексту, які нумеруються відповідним чином.

В завданні повинна бути указана тема випускної кваліфікаційної роботи, вихідні дані, перелік питань, які належить розробити, і перелік графічного матеріалу. У завданні наведять календарний план виконання етапів роботи.

 


Відомість проекту або роботи

 

 

Відомість розробленого проекту або роботи слід виконувати згідно з ГОСТ 2.106–96.

До відомості записують усі конструкторські документи, які заново розроблені або застосовані для даного проекту або роботи.

Запис документів роблять за розділами у такій послідовності:

– документація загальна;

– документація щодо складальних одиниць.

Кожний розділ повинен складатися з підрозділів:

а) заново розроблена;

б) застосована.

Назви розділів і підрозділів заносять до графи “Назва” у вигляді заголовків. Назви розділів підкреслюють.

Графи заповнюють таким чином:

а) у графі «Формат» указують формат, на якому виконано документ;

б) у графі «Позначення» указують позначення документа. Позначення повинно включати:

1) абревіатуру назви факультету, наприклад, ЕМФ – електрометалургійний факультет;

2) код спеціальності, наприклад, 7.090403 – ливарне виробництво чорних і кольорових металів;

3) абревіатуру назви кваліфікаційної роботи, наприклад, ДП – дипломний проект, ДР – дипломна робота, ВРМ – випускна робота магістра;

4) номер листа графічного матеріалу і/або абревіатуру назви документа.

Наприклад, позначення пояснювальної записки до дипломного проекту – ЕМФ.7.090403.ДП.ПЗ, позначення другого листа (складального креслення) графічного матеріалу до дипломного проекту – ЕМФ.7.090403.ДП.02СК;

в) у графі «Назва» указують:

1) у розділі «Документація загальна» – назву документа, наприклад, «Складальне креслення», «Пояснювальна записка» і т. ін.;

2) у розділі «Документація щодо складальних одиниць» – назву виробу і документа згідно з основним написом, наприклад, «Індукційна піч …. Креслення загального виду»;

г) у графі «Кількість листів» указують кількість аркушів, на яких виконано документ;

д) у графі «№ екз.» указують номер екземпляра копії даного документа. При відсутності номерів екземплярів графу прокреслюють;

е) у графі «Примітка» указують додаткові відомості.

Приклад оформлення відомості дипломного проекту наведено в додатку Г.

 

 

Реферат

 

 

Реферат призначений для ознайомлення з проектом (роботою), подається державною (українською) мовою. Він має бути стислим, інформативним і містити відомості, які дозволяють прийняти рішення про доцільність читання всієї розрахунково–пояснювальної записки.

Реферат має бути розміщений безпосередньо за відомістю проекту або роботи, починаючи з нової сторінки.

Реферат повинен містити:

– відомості про обсяг пояснювальної записки, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел згідно з переліком посилань;

– текст реферату;

– перелік ключових слів.

Текст реферату дипломного проекту, дипломної роботи або випускної роботи магістра повинен відбивати подану у пояснювальній записці інформацію у такій послідовності (з відповідною рубрикацією):

– об’єкт дослідження або розроблення;

– мета роботи;

– методи дослідження та апаратура;

– одержані результати, їх значущість та новизна.

Реферат належить виконувати обсягом не більш, як 500 слів. Ключові слова, що є визначальними для розкриття суті пояснювальної записки, вміщують після тексту реферату.

Перелік ключових слів повинен містити від 5 до 15 слів (словосполучень), написаних великими літерами в називному відмінку в рядок через коми.

Приклад складення реферату на дипломну роботу наведено в додатку Д.

 

 

Зміст

 

 

Зміст розташовують безпосередньо після реферату, починаючи з нової сторінки.

До змісту включають: вступ; послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголов-

ки) пояснювальної записки; висновки та рекомендації; перелік посилань; назви додатків і номери сторінок, які містять початок відповідного матеріалу.

У змісті можуть бути відображені найважливіші ілюстрації та таблиці із зазначенням сторінок, на яких вони вміщені.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.