Здавалка
Главная | Обратная связь

ЯКІ ВИКОНУЮТЬ ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ З КУРСУ «ЗАГАЛЬНА ЕТНОГРАФІЯ»3 бали (оцінка “відмінно”) ставиться, коли:

- студент упевнено оперує обсягом навчального матеріалу, який викладений у ІНДЗ і застосовує його для розв’язання проблем;

- самостійно оцінює факти, явища, вільно висловлює власні думки;

- може характеризувати та аналізувати історико-етнографічну інформацію;

- знає історіографію розглядуваних проблем;

- студент виявляє творчі здібності, вміє порівнювати, наводити чисельні приклади;

- на основі першоджерел, монографій, наукової, науково-популярної та довідкової літератури у ІНДЗ показує уміння систематизації, аналізу та узагальнення інформації;

- ІНДЗ виконане з дотриманням вимог: обґрунтований вступ, в цілому повно розкриті основні результати роботи, аргументовано подано висновки, бібліографія нараховує 10-20 найменувань, додатки містять таблиці, схеми, малюнки та іншу наочність, обсяг роботи більше 10 сторінок;

- ІНДЗ виконане й захищене вчасно.

 

2 бали (оцінка “добре”) ставиться у випадках, якщо:

- студент загалом володіє обсягом навчального матеріалу, який викладений у ІНДЗ;

- вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати основні теоретичні й фактологічні положення, явища, але ІНДЗ може бути не зовсім змістовним, цілісним, послідовним, містити деякі фактологічні помилки, неточності;

- студент робить незначні помилки, користуючись картою, схемами, таблицями, наочністю;

- не завжди може вірно зробити висновки, добрати переконливі аргументи;

- ІНДЗ виконане з дотриманням вимог: обґрунтований вступ, на достатньому рівні розкриті основні результати роботи, аргументовано подані висновки, бібліографія нараховує до 10 найменувань, у додатках вміщено таблиці, схеми, малюнки та іншу наочність, обсяг роботи більше 10 сторінок, але ІНДЗ містить певні неточності, що істотно не впливають на загальне позитивне враження від роботи;

- ІНДЗ виконане й захищене вчасно.

1 бал (оцінка “задовільно”) ставиться у випадках, якщо:

- студент володіє навчальним матеріалом, який викладений у ІНДЗ на початковому рівні;

- може репродуктивно відтворити незначну частину теоретичного й фактологічного матеріалу;

- виявляє знання і розуміння окремих питань ІНДЗ;

- вміє на елементарному рівні аналізувати, робити узагальнення, порівняння, висновки;

- слабко орієнтується за картами, таблицями, схемами; не зовсім точно використовує і характеризує наочність, подану у ІНДЗ;

- ІНДЗ виконане з певним дотриманням вимог: не досить обґрунтований вступ, на неналежному рівні розкриті основні результати роботи, не досить аргументовано подані висновки, бібліографія нараховує 5-7 найменувань, відсутні додатки, обсяг роботи більше 10 сторінок, але ІНДЗ містить суттєві неточності, що можуть істотно впливати на загальний підсумок роботи;

- ІНДЗ виконане й захищене вчасно.

 

0 – 0,5 бали (оцінка “незадовільно”) ставиться у випадках, якщо:

- коли студент дуже слабо володіє навчальним матеріалом, який викладений у ІНДЗ;

- нездатний елементарно розпізнавати і відтворити окремі факти, явища, події;

- відсутні навички роботи з картами, схемами, таблицями, наочністю;

- матеріал ІНДЗ має уривчастий, незакінчений, незмістовний характер;

- відсутня здатність викласти думку на елементарному рівні;

- ІНДЗ виконане з недотриманням вимог: відсутній або неналежно поданий вступ роботи, неточно викладені основні результати роботи, необґрунтованими є висновки дослідження, відсутня або недостатньо підібрана бібліографія, відсутні додатки, менший, ніж потрібно обсяг роботи;

- ІНДЗ виконане й захищене не вчасно.

 


РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ

З КУРСУ «ЗАГАЛЬНА ЕТНОГРАФІЯ»

 

Завдання в екзаменаційному білеті складаються з трьох рівнів:

ІІІ рівень – два завдання творчого характеру, кожне з яких оцінюється по 10 балів (разом 20 балів);

ІІ рівень – два завдання, кожне яких оцінюється по 8 балів (разом 16 балів);

І рівень – чотири завдання репродуктивного змісту, кожне з яких оцінюється по одному балу (разом 4 бали).

При виконанні екзаменаційних завдань студент може набрати максимально 40 балів.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕКЗАМЕНУ

З КУРСУ «ЗАГАЛЬНА ЕТНОГРАФІЯ»

 

При виконанні екзаменаційних завдань студент може набрати таку кількість балів і відповідно отримати попередню оцінку:

37 – 40 балів – оцінка А “відмінно“;

31 – 36 балів – оцінка В “добре“;

29 – 30 балів – оцінка С “добре“;

27 – 28 балів – оцінка D “задовільно“;

24 – 26 балів – оцінка Е “задовільно“;

5 – 24 балів – оцінка FХ “незадовільно“;

0 – 5 балів – оцінка F “незадовільно“.
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.