Здавалка
Главная | Обратная связь

ЯКІ СКЛАДАЮТЬ ЕКЗАМЕН З КУРСУ «ЗАГАЛЬНА ЕТНОГРАФІЯ»· Ступінь опанування теоретичними знаннями курсу «Загальна етнографія»;

· Рівень осмислення студентами здобутих знань;

· Ступінь розвитку в студентів творчого мислення, сформованості власного погляду та критичного ставлення до інформації;ї

· Оволодіння вміннями та навичками роботи з картами, схемами, таблицями та різними джерелами інформації.

90 – 100 балів (оцінка А “відмінно”) ставиться, коли:

- студент упевнено оперує обсягом навчального матеріалу і застосовує його для розв’язання проблем;

- самостійно оцінює факти, явища, вільно висловлює власні думки;

- може характеризувати та аналізувати історико-етнографічну інформацію;

- співвідносити події та процеси за періодами на основі наукової періодизації етнографічної та історичної наук;

- знає історіографію розглядуваних проблем;

- студент виявляє творчі здібності, вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати матеріал, наводити чисельні приклади;

- вільно користується тематичними картами, різноманітними схемами, таблицями, наочністю;

- розуміє основні тенденції розвитку сучасних етнографічних проблем у світі;

- на екзамені набрав 37 – 40 балів, а за результатами виконання чотирьох змістових модулів 53 – 60 балів.

 

82 – 89 балів (оцінка В “добре”) ставиться у випадках, якщо:

- студент загалом володіє обсягом навчального матеріалу;

- здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій, наводити окремі власні приклади;

- вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати основні теоретичні й фактологічні положення, явища, але відповідь може бути не зовсім змістовною, цілісною, послідовною, містити деякі фактологічні помилки, неточності;

- студент робить незначні помилки, користуючись картою, схемами, таблицями, наочністю;

- не завжди може вірно зробити висновок, добрати переконливі аргументи;

- дає загальну характеристику подій (причини, наслідки, значення);

- встановлює послідовність подій, характеризує причинно-наслідкові зв’язки між ними;

- на екзамені набрав 31 – 36 балів, а за результатами виконання чотирьох змістових модулів 51 – 53 балів.

74 – 81 балів (оцінка С “добре”) ставиться у випадках, якщо:

- студент загалом володіє обсягом навчального матеріалу;

- здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій, наводити окремі власні приклади;

- вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати основні теоретичні й фактологічні положення, явища, але відповідь може бути не зовсім змістовною, цілісною, послідовною, містити деякі фактологічні помилки, неточності;

- студент робить незначні помилки, користуючись картою, схемами, таблицями, наочністю;

- не завжди може вірно зробити висновок, добрати переконливі аргументи;

- не достатньо повно дає характеристику подій (причини, наслідки, значення);

- на посередньому рівні встановлює послідовність подій, характеризує причинно-наслідкові зв’язки між ними;

- на екзамені набрав 29 – 30 балів, а за результатами виконання чотирьох змістових модулів 45 – 51 балів.

64 – 73 балів (оцінка D “задовільно”) ставиться, якщо:

- студент володіє навчальним матеріалом на початковому рівні;

- може репродуктивно відтворити незначну частину теоретичного й фактологічного матеріалу;

- виявляє знання і розуміння окремих положень курсу;

- вміє на елементарному рівні аналізувати, робити узагальнення, порівняння, висновки;

- визначає окремі ознаки подій, встановлює їх послідовність;

- може дати стислу характеристику окремої постаті;

- слабко орієнтується за картами, таблицями, схемами; не зовсім точно використовує і характеризує наочність.

- на екзамені набрав 27 – 28 балів, а за результатами виконання чотирьох змістових модулів 37 – 45 балів.

60 – 63 балів (оцінка Е “задовільно”) ставиться, якщо:

- студент володіє навчальним матеріалом на початковому рівні;

- може репродуктивно відтворити незначну частину теоретичного й фактологічного матеріалу;

- виявляє знання і розуміння окремих положень курсу;

- вміє на елементарному рівні аналізувати, робити узагальнення, порівняння, висновки;

- визначає окремі ознаки подій, встановлює їх послідовність;

- може дати стислу характеристику окремої постаті;

- слабко орієнтується за картами, таблицями, схемами; не зовсім точно використовує і характеризує наочність.

- на екзамені набрав 24 – 26 балів, а за результатами виконання чотирьох змістових модулів 36 – 37 балів.

35 – 59 балів (оцінка FХ “незадовільно”) ставиться у таких випадках:

- коли студент дуже слабо володіє навчальним матеріалом, нездатний елементарно розпізнавати і відтворити окремі факти, явища, події;

- впізнає постать чи подію лише за детальним описом;

- не визнає послідовності подій;

- відсутні навички роботи з картами, схемами, таблицями, наочністю;

- відповідь має уривчастий, незакінчений, незмістовний характер;

- відсутня здатність викласти думку на елементарному рівні;

- вибирає правильний варіант відповіді з двох запропонованих (на рівні “так – ні”);

- на екзамені набрав 5 – 24 балів, а за результатами виконання чотирьох змістових модулів 30 – 35 балів.

 

0 – 34 балів (оцінка F “незадовільно”) ставиться у таких випадках:

- коли студент зовсім не володіє навчальним матеріалом, нездатний елементарно розпізнавати і відтворити окремі факти, явища, події;

- не впізнає постать чи подію;

- не визнає послідовності подій;

- відсутні навички роботи з картами, схемами, таблицями, наочністю;

- відповідь має уривчастий, незакінчений, незмістовний характер;

- відсутня здатність викласти думку на елементарному рівні;

- вибирає правильний варіант відповіді з двох запропонованих (на рівні “так – ні”);

- на екзамені набрав 0 – 5 балів, а за результатами виконання чотирьох змістових модулів 1 – 29 балів.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.