Здавалка
Главная | Обратная связь

ПОРЯДОК РОБОТИ СЕСІЇ РАДИУ період проведення пленарного засідання в сесійній залі обласної ради, депутати займають місця, визначені для них спеціальними надписами.

До президії пленарного засідання входять голова ради та його заступник.

Голова ради може запрошувати до президії голову обласної державної адміністрації, керівників центральних органів державної влади та зарубіжних делегацій, присутніх на пленарному засіданні.

До президії першого пленарного засідання до обрання голови ради входять голова територіальної комісії та найстарший за віком депутат.

Першу сесію відкриває і веде до обрання голови ради голова територіальної комісії. Наступні сесії відкриває і веде голова ради або його заступник.

У випадку, коли пленарне засідання скликається відповідно до п.2.1.5. цього Регламенту засідання відкриває голова ради або, в разі його відмови, старший за віком депутат ради присутній на засіданні. Подальше ведення пленарного засідання, за рішенням не менше 1/3 депутатів від загального складу ради, доручається вести одному з депутатів ради.

Сесія обласної ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. В разі відсутності необхідної кількості депутатів, голова ради оголошує засідання таким, що не відбулося, і визначає подальший порядок роботи. За розпорядженням голови ради проведення сесії переноситься на інший час.

Реєстрація депутатів, які прибули на сесію, проводиться перед кожним пленарним засіданням сесії обласної ради працівниками її виконавчого апарату з видачею електронних карток та за допомогою системи електронного голосування.

У разі потреби, може проводитись перереєстрація депутатів у ході проведення пленарного засідання сесії ради за допомогою системи електронного голосування.

Пленарні засідання сесії, як правило, розпочинаються о 10 годині і закінчуються не пізніш як о 18 годині, з перервою на 15 хвилин через півтори години роботи. Рада може встановити й інший час та тривалість засідань і перерв. Пленарні засідання ради розпочинаються і закінчуються музичним виконанням Державного Гімну України.

У разі потреби рада може прийняти рішення про проведення пленарного засідання впродовж кількох днів, а також про оголошення перерви в пленарному засіданні для опрацювання документів, проведення засідань комісій, депутатських груп, запрошення посадових осіб тощо.

На початку пленарних засідань сесій надається 10-15 хвилин для заяв та повідомлень депутатів.

Тривалість часу для доповідей, як правило, становить до 40 хвилин, для співдоповідей - до 15 хвилин. Для виступів в обговоренні надається до 5 хвилин, для реплік, в т.ч. з мотивів голосування - до 2 хвилин. За рішенням ради часовий регламент може бути змінений. З кожного питання порядку денного слово для виступу депутату надається один раз. Виступи здійснюються від мікрофону з робочого місця депутата або, за його бажанням, з трибуни.

Для ведення протоколу сесії, здійснення організаційно-технічних заходів та виконання доручень головуючого відкритим голосуванням обирається секретаріат сесії у складі голови і двох членів.

Секретаріат сесії реєструє депутатські запити, запитання, довідки, повідомлення, заяви, пропозиції та інші матеріали, які поступили від депутатів та запрошених на засідання ради, як офіційні документи; в окремих випадках, коли не працює електронна система голосування, організовує запис бажаючих виступити, виконує функції лічильної комісії.

Під час роботи сесії та після її завершення секретаріат сесії подає голові ради (або його заступнику) матеріали, що надійшли в ході сесії.

Головуючий на засіданні ради :

1) відкриває і закриває засідання;

2) оголошує питання, що вносяться на розгляд ради;

3) керує засіданнями обласної ради, стежить за дотриманням кворуму при прийнятті рішень;

4) повідомляє осіб, які записались на виступ за допомогою системи електронного голосування або подання заяв секретаріату сесії, і черговість їх виступів;

5) надає слово для доповідей, співдоповідей і виступів;

6) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

7) проводить голосування з питань ,що потребують прийняття рішень сесією, ставить на голосування проекти рішень сесії, керує роботою секретаріату сесії та, у визначених регламентом випадках, лічильної комісії, оголошує результати голосування;

8) забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

9) робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

10) вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;

11) оголошує або надає слово для оголошення депутатських запитів, заяв та довідок, а також зауважень щодо порядку ведення сесії;

12) здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

Для організації ходу пленарного засідання головуючий на засіданні має право:

1) в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання; якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування першими;

2) з власної ініціативи ставити питання, що обговорюються, на додаткове голосування;

3) зробити виступаючому попередження у випадках, коли той виступає не з обговорюваного питання, порушує норми депутатської етики, прийнятий часовий регламент виступу та позбавляти слова, якщо виступаючий не реагує на попередження;

4) давати короткі роз’яснення з приводу своїх дій і відповіді на запитання, поставлені до нього у виступах депутатів, та виправляти фактичні помилки, допущені у виступах.

Головуючий має право брати участь в обговоренні питань на загальних засадах. На час свого виступу він доручає виконання обов’язків головуючого іншому члену президії.

Головуючий надає слово депутатам у порядку запису на виступ або надходження заяв. У необхідних випадках головуючий за згодою ради може змінити черговість виступів з оголошенням мотивів такої зміни. Головуючий на сесії має право в будь-який час надати слово для виступу голові постійної комісії, якщо його уповноважила відповідна комісія виступити від її імені, що засвідчується документально.

Голова ради, його заступник мають право у будь-який час брати слово для виступу з обговорюваного питання, але не більше двох разів з одного питання на одному і тому ж засіданні. Таке ж право має голова обласної державної адміністрації з питань, що стосуються діяльності облдержадміністрації. Продовження доповідей, виступів понад встановлений регламентом сесії час проводиться тільки з дозволу більшості присутніх депутатів.

Головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, зазначених у п. 2.2.10.

Запис на виступ проводиться за допомогою системи електронного голосування або, у визначених регламентом випадках, секретаріатом сесії після оголошення головуючим питання, внесеного на обговорення. Секретаріат нумерує заяви бажаючих виступити в порядку їх надходження і передає їх головуючому.

Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого запису на виступ або передати слово іншому депутату.

Запрошені можуть виступати на сесії за згодою більшості присутніх на сесії депутатів.

На засіданнях обласної ради оратор не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних дій.

Якщо головуючий звертається до оратора, останній повинен негайно зупинити свій виступ. В іншому разі головуючий може припинити його виступ.

Якщо оратор перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу оратора, яка виголошена після позбавлення його слова, не заноситься до стенограми сесії.

Під час засідання обласної ради депутати не повинні заважати ораторам і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу.

Головуючий продовжує час виступу оратора на термін, на який виступ оратора переривався, якщо це не пов’язано з застосуванням до нього заходів впливу, передбачених даним Регламентом.

Рада може прийняти рішення про позбавлення права виступу депутата на період обговорення певного питання або на період засідання сесії за порушення депутатської етики і культури поведінки.

Запрошені особи не повинні втручатись у роботу сесії, висловлювати своє ставлення до виступів оплесками, вигуками чи в інший спосіб, зобов’язані дотримуватись порядку і підкорятися головуючому. Ті, хто допускають грубі порушення порядку, не реагують на зауваження головуючого, можуть бути за рішенням сесії позбавлені права брати участь у її роботі.

З процедурних питань, тобто з питань, які стосуються порядку організації пленарного засідання ради і не потребують обговорення, головуючий надає слово поза чергою.

Такими питаннями можуть бути:

1) визначення тривалості сесійних засідань і перерв між ними;

2) встановлення регламенту для виступаючих на сесії (з урахуванням їх кількості);

3) надання згоди на те, щоб на сесії були присутні представники відповідних органів чи організацій;

4) визначення порядку висвітлення роботи;

5) позбавлення депутата права виступу або позбавлення запрошених права брати участь у роботі сесії тощо.

6) припинення обговорення порядку денного до закінчення виступів депутатів, які записалися на виступ.

Рішення ради з процедурних питань приймаються більшістю голосів від загальної кількості присутніх депутатів і оформляються тільки протокольно.

Припинення дебатів проводиться за рішенням ради,яке приймається більшістю голосів депутатів від загальної кількостіприсутніх на пленарному засіданні. Після припинення дебатів доповідачі і співдоповідачі мають право виступити із заключним словом.

До стенографічного звіту засідання ради на прохання депутатів, які не змогли виступити, у зв’язку з припиненням дебатів, включаються тексти переданих ними в день пленарного засідання виступів.

Протокол пленарного засідання ради складається виконавчим апаратом ради у 10-денний термін після її закінчення, підписується головою ради (або його заступником), а у випадках, передбачених п.4.1 цього Регламенту, - депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні. У протоколі сесії зазначаються:

- дата, час і місце проведення засідання;

- кількість депутатів, присутніх на засіданні;

- питання порядку денного, внесені на розгляд;

- прізвища головуючого на засіданні і виступаючих;

- всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення;

- результати голосування і прийняті рішення.

Пленарні засідання обласної ради стенографуються. Стенограма пленарного засідання розшифровується і друкується у місячний термін виконавчим апаратом ради і підписується керуючим справами. Магнітофонний запис роботи сесії зберігається у виконавчому апараті упродовж трьох місяців, після цього терміну стирається.

Протокол пленарного засідання ради, стенограма є офіційними документами, які підтверджують процес обговорення і прийняття рішень радою.

Виконавчий апарат ради після кожного пленарного засідання формує матеріали пленарного засідання, які включають:

- протокол засідання,

- стенограму засідання;

- відомості про реєстрацію депутатів;

- документи лічильної комісії, які не увійшли до стенограми;

- проекти документів, які розглядалися на сесії;

- висновки і пропозиції органів ради щодо розглянутих на засіданні питань;

- тексти виступів депутатів, які не було проголошено;

- запити депутатів;

- матеріали, які поширювалися серед депутатів у зв’язку з розглядом питань.

Звіт про роботу пленарного засідання публікується у друкованих або оприлюднюється через електронні засоби масової інформації. За рішенням ради може проводитися пряма трансляція пленарного засідання або використовуватися інші форми висвітлення.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.