Здавалка
Главная | Обратная связь

Цивільно-правовий спосіб захисту прав 

Суперечки, що пов'язані з порушенням прав інтелек- туальної власності, підвідомчі судам загальної юрисдикції і вищому господарському суду. Якщо хоча б однією зі сторін у суперечці є фізична особа, то зазначена суперечка підві- домча суду загальної юрисдикції.

 

У випадку порушення прав потерпілий подає позов – заяву, звернену до суду, про відправлення право- суддя з метою захисту особистих чи майнових прав. У по- зовній заяві вказується форма захисту (заборона робити будь-яку дію, відшкодування збитків тощо), розмір нанесе- ного збитку, приводяться докази обґрунтованості вимог.

 

За загальним правилом цивільного судочинства кон- кретна цивільна справа, як правило, розглядається за міс- цем перебування відповідача. У будь-якому судовому розг-


ляді про порушення прав інтелектуальної власності зважу- ються два основних питання. Перше пов'язане зі встанов- ленням чи не встановленням факту використання ОІВ, що охороняється. Друге - з визначенням розміру збитків, що підлягають стягненню з відповідача на користь позивача.

 

Власник прав на ОІВ має право вимагати від поруш-


ника:


 

 

- визнання прав власника;

- відновлення положення, що існувало до пору-

шення права;

- припинення дій, що порушують право чи створю-

ють погрозу його порушенню;

- відшкодування збитків, включаючи втрачену ви-

году тощо.

 

Якщо в результаті незаконного використання ОІВ по-


рушник одержав доход, потерпілий має право вимагати ві- дшкодування втраченої вигоди в розмірі не меншому, ніж сума такого доходу.

 

Якщо одночасно з порушенням майнових прав по- рушені особисті немайнові права автора, то він може за- жадати майнову компенсацію за нанесення йому морально- го збитку, розмір якої визначається судом. Порушенням прав авторства є присвоєння результатів чужої творчої праці і спроба видати ці результати за власну розробку.

 

Суд, господарський суд має право прийняти рішення чи визначення про заборону випуску твору, використання постанови, фонограми передачі в ефір чи по проводах, про припинення їхнього поширення, про вилучення, конфіскацію всіх примірників твору, якщо буде досить даних про пору- шення авторського права і суміжних прав.

 

Застосування цивільно-правових санкцій за пору- шення прав на ОІВ можливо в межах загального терміну позову, тобто протягом трьох років з дати, коли власник


права довідався чи повинний був довідатися про порушен-

ня свого права.

 

У Великобританії, Німеччині та низці інших країн існують спеціалізовані патентні суди. Це дозволяє скон- центрувати досвід вирішення патентних суперечок, створи- ти умови для правильного й однакового застосування нор- мативних актів, скоротити число інстанцій, що розглядають суперечки.

 

В Україні поки що немає патентного суду, але існує практика створення судових колегій з інтелектуальної влас- ності, наприклад, при Вищому господарському суді України. У таких колегіях працюють судді, які мають спеціальну фа- хову підготовку з інтелектуальної власності і тому можуть компетентно вирішувати суперечки щодо інтелектуальної власності.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.