Здавалка
Главная | Обратная связь

Сучасний спосіб добування – із синтез газу[kat – Cr2O3, ZnO, t0 – 3000C, P – 20 MПа]

СО + 2Н2 ® СН3ОН

Метанол (tкип = 64,70С) необмежено змішується з водою, має слабкий запах алкоголю, що нагадує запах етанолу. mmmДуже токсичний!

Використовується для технічних потреб:

¶ розчинник

¶ сировина для добування формальдегіду.

Метанол – перспективне паливо для двигунів внутрішнього спалювання!

Ar ¾ (СН2)n ¾ ОН  
Етиловий спирт – етанол (виннийспирт)

За обсягом виробництва етанол посідає одне з перших місць серед продуктів хімічної промисловості.

Етанол - безбарвна рідина (tкип = 78,30С) з характерним алкогольним запахом, необмежено розчиняється у воді, має дезинфікуючі властивості.

mmm Має дуже сильну наркотичну дію. При концентрації етанолу в крові 5% - тяжке отруєння, можливий летальний кінець.

Ректифікацією можна отримати спирт 96% - спирт-ректифікат. Ректифікат застосовують для харчових та медичних потреб.

При зневодненні етилового спирту, застосовують водовідбирні засоби {CaO, P2O5, Mg, CaCl2} отримують абсолютний спирт. Абсолютний спирт дуже гігроскопічний.

¶ Етанол для харчової і фармацевтичної промисловості отримують бродінням цукристих речовин:

крохмаль(картоплі або злакових) ® глюкоза ® етиловий спирт

дріжджі С6Н12О6 ® 2С2Н5ОН + 2СО2

 

¶ Етанол для технічних потреб добувають з нехарчової сировини:

~ целюлоза(відходи деревообробної промисловості) ® глюкоза ® етиловий спирт = гідролізний спирт

~ гідратація етилену – синтетичний спирт

 
 
[kat H3PO4/алюмосилікат, t0 – 3000C, P] СН2 ═ СН2 + НOH → CH3 – CH2 – OH  

 

 


Для запобігання вживання нехарчового спирту його денатурують бензеном, бензином, барвниками – спирт-денатурат.

Етанол застосовують:

w для добування синтетичного каучуку

1Нагадай! Реакція Лєбєдєва:

 

 

w як розчинник

w для синтезу оцтової кислоти

w для виготовлення фармацевтичних препаратів. Етанол гарний екстрагент, застосовують для виготовлення настоянок.

w як антисептик у медицині

w етанол – добавка до бензину – паливо для двигунів внутрішнього спалювання.

?Тренувальні вправи

1.

ОН СН3 ½ ½ СН2 ¾ СН2 ¾ С ¾ СН ¾ СН3 ½ СН3
ОН СН3 ½ ½ СН3 ¾ СН ¾ СН2 ¾ СН ¾ СН2 ¾ СН3  
Назвати спирти за систематичною номенклатурою:


1.ААА

 

2.ААА


 


____________________________________________________________________________


 
 
СН3 ½ СН3 ¾ СН ¾ С ¾ ОН ½ СН3


3.ААА

 

 
 
СН3 ½ СН3 ¾ СН ¾ С ¾ ОН ½ СН2 ½ СН3


4.ААА


 

____________________________________________________________________________

2.Визначити ізомери та гомологи серед речовин:


1.СН3 ¾ СН2 ¾ СН2 ¾ ОН

2.СН3 ¾ СН2 ¾ СН2 ¾ СН2 ¾ ОН


3.СН3 ¾ СН2 ¾ О ¾ СН2 ¾ СН3

4.СН3 ¾ О ¾ СН2 ¾ СН3


5.СН3 ¾ СНОН ¾ СН2 ¾ СН2 ¾ СН3

6.

СН3 ½ СН3 ¾ СН ¾ СН2 ¾ СН2 ¾ ОН  
СН3 ¾ СНОН ¾ СН3


7.

ОНСН3 СН3 ½ ½ ½ СН2 ¾ СН ¾ СН ¾ СН3  
ааа

 

8.

СН3 ½ СН3 ¾ СН ¾ СН2 ¾ СН2 ¾ ОН  
ааа


Гомологи: ___________________________________________________________________

Ізомери _____________________________________________________________________

 

3.Скласти формули спиртів:


1.2-метилгексан-2-ол

2.2,2-диметилбутан-1-ол

3.3,4-диметилпентан-2-ол

4.2-метилпентан-1-ол


4.Порівняти кислотні властивості спиртів:

1.2-бромопропан-1-ол і 2-фторопропан-1-ол

2.метанол і етанол

3.2,2,2-трифтороетан-1-ол і 2,2-дифтороетан-1-ол

5.Написати рівняння реакцій:


1. етанол + натрій

2. етанол + магній


3. етанол + натрій гідроксид

4. натрій етилат + н2о


5. 1-пропанол + HBr

6. етанол + NaBr + H2SO4


7. пропен + Н2О

8. етаналь + Н2


9. р. Лєбєдєва

10. пропанон + Н2


11. 2-пропанол + CuO (t0)

12. етанол + CuO (t0)


13. натрій етилат + хлорометан


14. пропан-1-ол + HNO3 (t0 ,H2SO4)


15. 2-метилпропан-2-ол (t0 > 1700C, H2SO4 надл)

16. пропан-1-ол (t0 < 1700C, H2SO4 нестача)

17. 3-метилбутан-2-ол (t0 > 1700C, H2SO4)

18. 3-метилбутан-2-ол (t0 < 1700C, H2SO4)

19. 2-метил-бут-2-ен + вода (t0, H2SO4)

20. 2-хлоропропан + КОН (водний розчин)

21. етанол + пропан-2-ол (t0 < 1700C, H2SO4)

22. бутан-1-ол + купрум (ІІ) оксид

23. пропан-1-ол + сульфатна кислота


6. Написати рівняння реакції, в якій за допомогою синтезу Вільямсона отримати 2-метоксипропан

7. Написати рівняння реакцій, скласти електронний баланс, визначити окисник та відновник. Обчислити суму коефіцієнтів в кожному з рівнянь реакціії.

1. пропан-1-ол + CrO3 + H2SO4

2. пропан-2-ол + CrO3 + H2SO4

3. 2-метилпропан-2-ол + CrO3 + H2SO4

8. Написати рівняння реакцій за допомогою яких можна отримати етанол з вапняку.

9. Написати формули спиртів, які отримали гідратацією:


1. бут-1-ену

2. пент-2-ену

3. 2-метилпропену


10. Визначити, які дві речовини вступили в реакцію та за яких умов, якщо в результаті реакції утворились такі речовини:


1. 2-бромопропан + Н2О

2. 1-метоксипропан + NaCl

3. 2-бутанон + Н2О

4. пропаналь + Cu + H2O

5. пропан-1-ол + HCl

6. пропіл нітрат + Н2О


11. Написати рівняння реакцій за допомогою яких можна здійснити ланцюжок перетворень:

1. етен ® хлороетан ® етанол ® етен ® вуглекислий газ ® синтез газ

2. етен ® етанол ® бута-1,3-дієн ® дивініловий каучук

3. 1-хлоропропан ® 1-пропанол ® пропен ® ? ® 1,3,5-триметилбензен

4. пропан-1-ол ® ? ® пропан-2-ол ® (t0 < 1700C)

5. пропан-1-ол ® А ® В ® 2,3-диметилбутан

 
 
+H2O +H2O +H2 + CH3COOH Кальцій карбід ® А ® М ® Q ® D  


6. fff

 

7.

+КОН (в. р-н) kat - H2SO4, t0 +HCl +КОН (в. р-н) 1-хлоропропан ® А ® М ® Q ® D  
fffff

 

?Тренувальні задачі

1.Масова частка Карбону, Гідрогену, Оксигену в органічній речовині відповідно дорівнює 60%, 13,3%, 26,7%. Відносна густина парів речовини за повітрям – 2,069. Вивести формулу речовини. [C3H8O]

2.При спалюванні 18,4 г органічної речовини отримали 35,2 г вуглекислого газу та 21,6 г води. Відносна густина парів речовини за воднем – 23. Вивести формулу речовини. [C2H5OH]

3.Виведіть формулу одноатомного насиченого спирту, масова частка Оксисену в якому становить 15,7%

4.При спалюванні 2,3 г органічної речовини утворилось 2,24 л (н.у.) вуглекислого газу та 2,7 г води. Відносна густина пари речовини за повітрям – 1,59. Визначити молекулярну формулу сполуки.[C2H6O]

5.Визначити формулу алканолу, при взаємодії 14,8 г якого з металічним натрієм виділяється 2,24 л (н.у.) газу. [C4H9OH]

6.При дегідратації насиченого третинного спирту масою 18,5 г виділилось 4,5 г води. Назвіть спирт, складіть структурну формулу.

7.При міжмолекулярній дегідратації насиченого одноатомного спирту масою 100 г виділилось 21,09 г води, її вихід від теоретично можливого становив 75%. Визначити формулу спирту. [CH3OH]

8.При взаємодії 16 мл невідомого насиченого одноатомного спирту (густина = 0,8 г/см3) з натрієм виділився водень, достатній для повного гідрування 1,56 л (н.у.) ацетилену. Визначити формулу спирту. [C2H5OH]

9.При міжмолекулярній дегідратації насиченого одноатомного спирту утворився етер масою 24,05 г, а при внутрішньо молекулярній дегідратації такої самої кількості спирту одержали вуглеводень, який може приєднати 14,56 л водню (н.у.). Визначити формулу спирту.[C2H5OH]

10.Еквімолярна суміш метанолу та етанолу повністю реагує з хлороводнем, добутим при дії надлишку концентрованої сульфатної кислоти на 11,7 г натрій хлориду. Визначити масову частку метанолу у вихідній суміші. [41%]

11.Визначити масу етеру, яку можна одержати з 0.2 моль 1-пропанолу, якщо процес дегідратації відбувається з виходом 75%. [7,65 г]

12.Визначити, яку масу бутадієну можна одержати з 500 л етанолу (густина = 0,8 г/см3), масова частка води в якому 2%, якщо реакція відбувається з виходом 80%. [184,1 кг]

13.Визначити об’єм водню (н.у.), який виділиться при взаємодії 11,5 г натрію та 47,92 мл (густина = 0,8 г/см3) 96% етилового спирту. [5,6 л]

14.При взаємодії чадного газу об’ємом 19,25 л (н.у.) і водню об’ємом 57,75 л (н.у.) одержали метанол масою 20.5 г. Визначити масову частку виходу спирту від теоретично можливого. [74,5%]

15.Визначити об’єм етилену (н.у.) необхідного для добування 54 г етилового спирту, якщо вихід продукту від теоретично можливого становить 80%. [32,9 л]

16.У лабораторії із 129 г бромоетану отримали 45 г етанолу. Визначити вихід продукту від теоретично можливого. [82,3 %]

17.Змішали 200 г 5% водного розчину етанолу та 50 г 10% розчину етанолу. Обчислити масову частку етанолу у розчині, що утворився.

18.Який об’єм етену(н.у. потрібний для добування 2 т етанолу, якщо вихід спирту становить 833%

19.Після перетворення метанолу на хлорометан маса продукту реакції виявилась такою самою, як маса взятого спирту. Обчисліть відносний вихід хлором етану.

20.Під час спалювання 0,5 л етанолу (густина 0,79 г/мл) виділилось 11300 кДж теплоти. Напишіть відповідне термохімічне рівняння реакції.

 


 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.