Здавалка
Главная | Обратная связь

Поняття «проект», «управління проектами»ЕКОНОМІЧНА ОСНОВА ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Поняття «проект» поєднує різноманітні види діяльності, що відбуваються протягом обмеженого часу, який необхідний для досягнення визначеної мети.

Відмінність проекту від виробничої системи полягає в тім, що проект є однократною, не циклічною діяльністю. Серійний же випуск продукції не має заздалегідь визначеного кінця в часі і залежить лише від наявності і величини попиту. Коли зникає попит, виробничий цикл кінчається. Виробничі цикли в чистому виді не є проектами. Однак останнім часом проектний підхід усі частіше застосовується і до процесів, орієнтованим на безупинне виробництво. Наприклад, проекти збільшення виробництва до зазначеного рівня протягом визначеного періоду, виходячи з заданого бюджету, чи виконання визначених замовлень, що мають договірні терміни постачання.

Під проектом розуміють комплекс науково-дослідних, проектно-конструкторських, соціально-економічних, організаційно-господарських та інших заходів, пов'язаних ресурсами, виконавцями та термінами, від­повідно оформлених і направлених на зміну об'єкта управління, що за­безпечує ефективність розв'язання основних завдань та досягнення від­повідних цілей за певний період. Кінцевими цілями проектів є створення та освоєння нової техніки, технології та матеріалів, що сприяє виходу вітчизняної продукції на світовий рівень.

Проект — це задум (завдання, проблема) та необхідні засоби його реалізації з метою досягнення бажаного економічного, технічного, технологічного чи організаційного результату

Відповідно до теоретичних та методологічних вимог необхідно розрізняти поняття проекту, бізнес-плану та техніко-економічного обґрунтування інвестицій:

1) інвестиційний проект — це сукупність документів, що характе­ризують проект від його задуму до досягнення заданих показників ефек­тивності та обсягу, що включають передінвестиційну, інвестиційну, ек­сплуатаційну і ліквідну стадії його реалізації; це будь-який комплекс забезпечених інвестиціями заходів. Усі проекти є інвестиційними, ос­кільки без вкладення коштів реалізувати проект неможливо;

2) бізнес-план — це детальний виклад цілей та шляхів досягнення виробництва, що створюється для обґрунтування інвестицій. Бізнес-план проекту (підприємства) може входити до інвестиційного проекту як його складова частина, замінювати інвестиційний проект або включати декілька інвестиційних проектів (при розширенні, модернізації, рекон­струкції і реструктуризації підприємства);

3) техніко-економічне обґрунтування інвестицій — включає в себе передпроектну розробку інженерно-конструкторських, технологічних і будівельних рішень, порівняння альтернативних варіантів і обґрунтуван­ня вибору конкретного способу здійснення проекту. Техніко-економічне обгрунтування проекту передбачає поглиблену й детальну розробку, а та­кож всебічну оцінку вибраного способу реалізації проекту.

Управління проектами— методологія (говорять також — мистецтво) організації, планування, керівництва, координації трудових, фінансових і матеріально-технічних ресурсів протягом проектного циклу, спрямована на ефективне досягнення його цілей шляхом застосування сучасних методів, техніки і технології керування для досягнення визначених у проекті результатів по складу й обсягу робіт, вартості, часу, якості і задоволенню учасників проекту©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.