Здавалка
Главная | Обратная связь

ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

 

Підручник

 

Рекомендований Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

«Еспада»2008

 

 

ББК51.1(2)я73 С42

 

 

Рекомендований Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

Рецензенти:

Зеленецький В. С. — д-р юрид. наук, проф., заст. директора

Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності

Академії правових наук України, член-юреспондент Академії правових

наук України, засл. діяч науки і техніки;

Ярмиш О. Н. — д-р юрид. наук, проф., начальник

Державного науково-дослідного інституту МВС України,

член-кореспондент Академії правових наук України,

засл. юрист України;

Румянцев В. О. — д-р юрид. наук, проф. Національної юридичної академії

ім. Ярослава Мудрого, член-кореспондент Академії правових наук

України.

Скакун О. Ф.

С42 Юридична деонтологія: Підручник. Псрек. з рос. — Харків: Еспада,

2008.—400 с.

ШВИ 978-966-456-019-8

У підручнику подано зведені правила, якими повинен оволодіти і керуватися юрист, розкрито нормативи його психологічної, правової, ПОЛІТИЧНОЇ, естетичної, етичної, економічної, екологічної та інформаційної культури. Описано основні види юридичних професій, юридичної практики і розкрито місце юриста в гро­мадянському суспільстві і державі. Наведено професІОГрами судді суду загальної юрисдикції, прокурорського працівника, нотаріуса, адвоката, юрисконсульта, дер­жавного виконавця, слідчого, оперуповноваженого, експерта-криміналіста, праців­ника ДАІ, особиста відповідність яких забезпечує усім\ практичної діяльності юри-

ста-фахівця.

Для студентів, курсантів, магістрів, аспірантів і він, надачів юридичних вузів

і факультетів, наукових і практичних працівників

ББК 51.1(2)я73

©СкакунО Ф. 2008
І8ВИ 978-966-456-019-8 < Видавництво «Еспада», 2008

ЗМІСТ

11' рсднє слово.............................................................................. 9

Розділ І. Юридична деонтологія як наука і навчальна ми ципліна 11

{} І Поняття і ознаки юридичної деонтології. Термін «деонтологія» 11

' І Ірсдмет юридичної деонтології.............................................. 15

\ І 11 с роду мови виникнення і етапи розвитку юридичної деонтології 17

І І І Іормативні основи юридичної деонтології......................... 22

І і Методи юридичної деонтології............................................. 26

І б «функції і принципи юридичної деонтології........................ 28

5 7 Місце юридичної деонтології у системі суспільних і юридичних наук 31

І к Юридична деонтологія як навчальна дисципліна................ 35

Розділ II. Професія «юрист», громадянське суспільство і к|>жава 39

І І Ірофесія «юрист»: поняття, загальні ознаки.

І Ірофссіоналізм юриста............................................................. 39

І ' Фах і кваліфікація юриста....................................................... 41

Місце і соціальне призначення юриста в суспільстві

і державі. Сфери прикладання праці юриста............................. 44

| І Юрист як посадова особа..................................................... 48

Юрист як керівник. Основні стилі керівництва

(авторитарний, ліберальний, демократичний).......................... 50

Компетентність як показник професійної майстерності

юриста......................................................................................... 55

| / Кадрова політика держави щодо діяльності юриста........... 57

І Н І Ірсстиж юридичної професії............................................. 60

І 9 І ромадські об'єднання юристів в Україні........................... 61

Розділ III. Основні види професії «юрист»............................... 68

І І < 'уддя................................................................................... 68

| ' І Ірокурор.............................................................................. 72

О. Ф. Скакун

§ 3. Адвокат................................................................................ 74

§ 4. Нотаріус............................................................................... 76

§ 5. Юрисконсульт...................................................................... 79

§ 6. Працівник органів реєстрації актів громадянського стану 81

§ 7. Слідчий................................................. '............................... 82

§ 8. Державний виконавець......................................................... 85

§ 9. Оперативний працівник правоохоронних органів.............. 88

§ 10. Дізнавач.............................................................................. 90

§11. Працівник державної кримінально-виконавчої служби

(державний виконавець кримінальних покарань)...................... 91

Розділ IV. Юридична освіта і юридична наука у системі
професійної підготовки юриста
.............................................. 94

§ 1. Поняття, види і форми юридичної освіти........................... 94

§ 2. Взаємозв'язок юридичної освіти, юридичної науки

і юридичної практики.................................................................. 98

§ 3. Державний стандарт вищої юридичної освіти.

Кваліфікаційний паспорт юриста.............................................. 100

§ 4. Система вищих установ юридичної освіти в Україні....... 104

§ 5. Перепідготовка, стажування і підвищення кваліфікації

юридичних кадрів...................................................................... 109

§ 6. Підготовка наукових кадрів у галузі юриспруденції........ 112

§ 7. Система наукових юридичних установ в Україні............. 116

Розділ V. Юридична практика. Юридична практична
діяльність
.................................................................................. 121

§ 1. Поняття та ознаки юридичної практики............................ 121

§ 2. Зміст і структура юридичної практики.............................. 124

§ 3. Функції юридичної практики.............................................. 126

§ 4. Юридична практична діяльність як основа юридичної

практики..................................................................................... 127

§ 5. Процесуальна форма як внутрішня організація юридичної

практики та її структура............................................................ 129

§ 6. Юридичний процес і його види.......................................... 131

§ 7. Юридична справа і її вирішення. Види процесуальних

актів............................................................................................ 135

Розділ VI. Основні види юридичної практики..................... 138

§ 1. Класифікація юридичної практики..................................... 138

§ 2. Судова практика.................................................................. 139

 

>рнднчна деонтологія...................................................................... 5
; 11 рокурорська практика.......................................................... 143
', І Адвокатська практика............................................................ 146
| і І Іотаріальна практика............................................................. 148
І б ! Ірактика юридичної консультативної служби.................... 150
§ 7. Практика органів реєстрації (запису) актів громадянського
стану............................................................................................ 152

^ X Слідча практика.................................................................... 155

11 рактика державної виконавчої служби................................. 159

Оперативно-розшукова практика............................................... 162

Практика органів дізнання.......................................................... 165

практика державної кримінально-виконавчої служби............... 169

11риватна юридична практика................................................. 171

її і терпол як професійна міжнародна організація

кримінальної поліції................................................................... 174

Розділ VII. Професійна атестація юристів-практиків

і міжнародні стандарти їх професіоналізму.......................... 179

І Кваліфікаційна атестація юристів-фахівців як правова

вимога визначення їх професіоналізму..................................... 179

Кваліфікаційна атестація суддів................................................ 181

! Кваліфікаційна атестація прокурорських працівників........... 184
І Кваліфікаційна атестація адвокатів......................................... 187
і Кваліфікаційна атестація нотаріусів........................................ 189
(> Кваліфікаційна атестація працівників органів реєстрації
актів цивільного стану............................................................... 191
/ Кваліфікаційна атестація працівників органів внутрішніх

справ........................................................................................... 194

§ X Міжнародні стандарти професійної діяльності юристів... 197

Розділ VIII. Дисциплінарна відповідальність

іорінтів-практиків................................................................... 204

І Загальні правила притягнення юристів-практиків до

дисциплінарної відповідальності.............................................. 204

Дисциплінарна відповідальність суддів................................... 206

Дисциплінарна відповідальність працівників прокуратури .208

І Дисциплінарна відповідальність адвокатів........................... 210

Дисциплінарна відповідальність працівників нотаріату.......... 212

Дисциплінарна відповідальність працівників органів
внутрішніх справ....................................................................... 214

О. Ф. Скакун

§ 7. Вища рада юстиції України як вищий незалежний

контрольно-наглядовий орган за дисциплінарною стороною

діяльності суддів і прокурорів.................................................. 215

Розділ IX. Правова культура юриста.................................... 219

§ 1. Правова культура юриста і культурний стиль його

професійної поведінки............................................................... 219

§ 2. Роль правової культури юриста у розвитку правової

культури суспільства................................................................. 221

§ 3. Професійне мислення юриста............................................ 224

§ 4. Деформації професійної свідомості юриста-практика:

шляхи подолання........................................................................ 229

Розділ X. Психологічна культура юриста-практика............ 237

§ 1.Поняття, зміст і структура психологічної культури

юриста-практика......................................................................... 237

§ 2. Психічний склад особи юриста-практика........................... 240

§ 3. Система психічних властивостей юриста-практика як особи: темперамент, здатності, спрямованість,

характер....................................................................................... 245

§ 4. Психологія ділового спілкування юриста-практика

і міжособистісних стосунків у службовому колективі.............. 250

§ 5. Психологічна сумісність і психологічний клімат

у службовому колективі............................................................. 253

§ 6. Конфлікт у колективі, його види та стилі вирішення......... 256

Розділ XI. Політична культура юриста-практика................. 261

§ 1.Поняття, зміст і структура політичної культури юриста... 261

§ 2. Рівні політичної культури юриста. Субкультура

професійних груп юристів........................................................... 264

§ 3. Принцип політичного нейтралітету у професійній

діяльності юриста........................................................................ 267

Розділ XII. Етична культура юриста....................................... 272

§ 1.Поняття, зміст і структура етичної культури юриста......... 272

§ 2. Кодекс професійної етики юриста........................................ 274

§ 3. Професійний обов'язок юриста............................................ 278

§ 4. Професійна таємниця юриста-практика............................... 282

§ 5. Присяга юриста..................................................................... 287

§ 6. Моральна деформація юриста-практика

і її причини. Моральна відповідальність..................................... 290

 

Розділ XIII. Естетична культура юриста-практика........... 294

{} І. Поняття, зміст і структура естетичної культури юриста...294 ' Форми прояву естетичної культури юриста. Манера

поведінки.................................................................................. 295

Службовий етикет юриста....................................................... 299

і Традиції і ритуали в юридичній практиці............................. 301

ювнішній вигляд юриста.......................................................... 303

Державна і професійно-правова символіка............................. 306

§ 7. Вимоги до дизайну й ергономіки в юридичних

установах.................................................................................. 310

$ 8. Естетичні вимоги щодо оформлення правових

документів................................................................................ 313

Розділ XIV. Економічна та екологічна культура

Юриста..................................................................................... 319

0 ІПоняття, структура і зміст економічної культури

юриста....................................................................................... 319

' Поняття, зміст і структура екологічної культури

юриста...................................................................................... 324

| і Роль юриста в правовому забезпеченні відповідності

екологічним правам екологічних обов'язків........................... 329

Розділ XV. Інформаційна культура юриста........................ 333

§ І. Правова інформатика, інформаційно-правове суспільство

і юрист...................................................................................... 333

§ 2. Поняття, зміст і структура інформаційної культури

юриста...................................................................................... 336

Розділ XVI. Професіограми юридичних професій.............. 341

§ І. Загальна характеристика професіограм юридичних

професій................................................................................... 341

§ 2. Професіограма судді суду загальної юрисдикції............ 342

§ 3. Професіограма судді господарського (арбітражного)

суду........................................................................................... 346

§ 4. Професіограма прокурорських працівників.................... 350

§ 5. Професіограма адвоката................................................... 355

( 6. Професіограма нотаріуса.................................................. 359

$ 7. Професіограма юрисконсульта........................................ 362

§ 8. Професіограма державного виконавця............................ 365

5 9. Професіограма слідчого................................................... 368

 

£__________________________________________ О. Ф. Скакун

§ 10. Професіограма дізнавача................................................. 373

§11. Професіограма оперуповноваженого карного розшуку,

оперуповноваженого по боротьбі з економічними злочинами, оперуповноваженого по боротьбі з незаконним обігом

наркотиків................................................................................... З/о

§ 12. Професіограма експерта-криміналіста............................ 380

§ 13. Професіограма дільничного інспектора міліції............... 384

§ 14. Професіограма інспектора Державної автомобільної

 

інспекції (ДАІ)............................................................................ 387

 

ПЕРЕДНЄ СЛОВО

І їси підручник має на меті ввести початкуючого юриста в май-<>\ 11 по професію, ознайомити його з місцем юриста-практика в сус-

і... .стві; показати ринок праці і сферу докладання знань; розкрити

(і і 'міологічні вимоги, що пред'являються до фахівця; дати загальне \ Цілення про принципи, норми, уміння і навики, якими він повинен ріолодіти, щоб відповідати своєму професійному призначенню. Сту-(I ту (курсанту) необхідно знати, що чекає його в майбутньому, і мім щоб вибрати кар'єру не тільки можливу, але і відповідну.

{апропонований підручник складається з 16 розділів, в яких осо-блива увага приділяється основним юридичним професіям, видам Юридичної практики і особливостям юридичної практичної діяль­ної-1 і. Викладені психологічні, політичні, правові, економічні, еколо-РІЧНІ, стичні, естетичні, інформаційні норми-вимоги, якими повинен ОіОЛОДіти юрист, щоб бути підготовленим до професійної діяль­ної гі. Розкриваються професіограми основних юридичних профе-I III

І Іове бачення структури кожного з розділів і основного змісту Юридичної деонтології грунтується на змінах у політиці, економіці і і.іконодавстві України, що відбулися більш ніж за 15 років після проголошення незалежності і вступ}' на шлях побудови конституцій­но і іроголошеної демократичної, соціальної, правової держави.

І либокі формаційні перетворення, які переживає Вітчизна, сприй-пм іти традиційних стандартів демократії позначаються на розвитку юридичної науки. Сучасна деонтологія чутливо реагує на перетво-|нііия в суспільстві, тісно пов'язана з прогресом юридичної науки п цілому, зростанням культурного і освітнього рівнів населення країни. Все це неминуче і безперервно вносить нові поняття в зага-ІЬну юридичну деонтологію, які своєчасно доводяться до відома майбутніх юристів-фахівців. Деонтологічні стандарти юристів—пра­ні кийків правоохоронних органів, судів, нотаріату, юридичної служби 1.1 піших структур суспільства і держави повинні бути доступні ши­роким шарам громадськості.

Підручник орієнтований на міжнародні стандарти діяльності и іристів різних професій; передбачає адаптацію студента (курсанта, і іухача) до профілю одержуваної спеціальності.

Розділ І

ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.