Здавалка
Главная | Обратная связь

ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 5 страницаі рпіпська нотаріальна ........ її (УШІ)___________

1993 р., створена на професійній основі на
конференції нотаріусів України_______

л. мін.ним правників і ранні

2002 р., створена за ініціативою невеликої групи українських юристів-практиків, поєд­нує представників усіх напрямків юридич­ної професії

■ раїїіська її' пін.пня патентних Іііішрсіїих (ВАПП)

2005 р., створена на професійній основі за ініціативою патентних повірених

шинка асоціація прокурорі» _______

2005 р., створена на професійній основі

і і іа громадська організація юристів складається з однодумців,

..... ікну організаційну структуру, цілі і завдання діяльності, викла-

і мі п н статуті.

І» >| н к ги не можуть здійснювати дії, що спрямовані на обмеження

Іірпф сінних праві підрив авторитету інших юристів. Вони зобов'язані

,ю і сумлінно виконувати рішення керівних об'єднань, прийнятих

і ,і\ їхньої статутної компетенції, всіляко сприяти підвищенню

р. і 'п і авторитету своїх організацій як складової громадянського су-

............. ■< і па.

Ці п і швдання деяких з вказаних об'єднань юристів: < мілка юристів України (1991).

Мета — сприяти юристам України в задоволенні і захисті своїх

Професійних та соціальних інтересів, розвитку їх громадської актив-

і участі в розробці і реалізації державної правової політики.

\авдання: 1) сприяти створенню належної правової основи для

н і іншої професійної і громадської діяльності своїх членів, їх соці-

н захищеності; 2) налагоджувати сгавробітництво між юристами,

іймаються різними видами правової діяльності; 3) підвищувати

'Ііісппми-засновниками цієї організації були національні об'єднання українсь-

і ті пі Австралії, Аргентини, Канади, Франції, Великобританії, Польщі,

і НІЛ її України. На II Світовому конгресі українських юристів (1994 р.) затвер-

..... чатут цієї організації в новій редакції. Після введення індивідуального

і іш як основи діяльності цієї організації на V зборах (2000 р.) Конгрес укра-> юристів реорганізувався із союзу об'єднань у міжнародне суспільне об'єд-

Розділ П

престиж юридичної професії і авторитету юристів, виховувати їх у дусі неухильного дотримання законів і норм професійної етики; 4) сприя­ти зміцненню зв'язків між юридичною наукою, освітою і практикою, розширенню демократії і гласності у правотворчості; 5) брати участь в організації юридичної освіти та перепідготовці юридичних кадрів; 6) проводити пропаганду та роз'яснення чинного законодав­ства; 7) розвивати співробітництво юристів України з національними і міжнародними юридичними громадськими організаціями; 8) вивча­ти досвід зарубіжних країн в галузі права, пропагувати за кордоном законодавство України, досягнення вітчизняної юридичної науки.

Асоціація правників України (2002).

Мета — сприяння втіленню в життя принципу верховенства пра­ва, розбудові правової держави в Україні.

Завдання: 1) розвиток юридичної професії; 2) захист професій­них інтересів юристів; 3) створення умов для вільного спілкування юристів різних фахів.

Асоціація (АГТУ) є професійним об'єднанням юристів України, що динамічно розвивається. Секції АПУ: держані службовці; корпо­ративні юристи (юрисконсульти); науковці та освітяни; нотаріуси; працівники прокурорських та слідчих органів, органів МВС та СБУ; приватні практики (адвокати та юристи); судді. У 2006 р. АПУ оде­ржала членство в Міжнародній асоціації юристів (Іпіегпагіопаї Ваг Аззосісіаиоп — ІВА)6 у рамках чергового з'їзду 1ВА в Лондоні.

Асоціація українських правників (1991).

Мета — сприяти побудові в Україні суверенної правової держа­ви.

Завдання: 1) відродження української школи права; 2) експерти­за чинного законодавства; 3) розповсюдження правових знань серед населення; 4) підвищення правової культури парламентаріїв; 5) за­хист особистих і професійних інтересів юристів; 6) встановлення і розвиток міжнародних контактів та ш.

Спілка адвокатів України (1990).

Мета — об'єднання зусиль адвокатів у розбудові демократич­ної правової держави, поліпшення юридичної допомоги, надаваної

6 ІВА вважається однією з найбільших і впливових міжнародних юридичних організацій, вона об'єднує близько 30 тис. юридичних асоціацій усього світу. Ос­новна мета ІВА — обмін інформацією між юридичними асоціаціями, сприяння за­безпеченню незалежності юридичної професії і захист прав і інтересів адвокатів в усьому світі.

///><></>есія «юрист», громадянське суспільство і держава_______ 65

і ромадянам, установам, організаціям (у тому числі іноземним фізи­чним і юридичним особам), підвищення ролі і авторитету адвокату­ри в суспільстві, сприяння розвитку індивідуальної адвокатської Практики, а також набуттю адвокатурою повної самостійності й са-МОврядування, захист прав і законних інтересів членів Спілки, турбо-і.і про історичні традиції української адвокатури, розвиток і поглиб­лення міжнародних зв'язків та інше.

Завдання: 1) сприяти розвитку демократичних основ діяльності ідвокатури, удосконаленню його культури, підвищенню престижу адвокатської професії; 2) вносити пропозиції, що випливають з цілей ціяльності Спілки, в органи влади і управління; 3) забезпечувати за-И( і сої пальних і професійних прав і законних інтересів членів Спілки: І) іампцати інтереси членів Спілки в державних органах, громадсь-

.......... 11 их організаціях, зокрема в кваліфікащйно-дисциплінарних ко-

іісіяч адвокатури; 5) вивчати і узагальнювати адвокатську практи-м <>) пропагувати неухильне дотримання норм адвокатської етики; *) ро чч тати міжнародні зв'язки, обмін професійним досвідом; спів-Працювати з різними міжнародними організаціями, всебічно сприяти

Ь... сментації міжнародних норм і стандартів адвокатської діяль-

....... 11

Українська нотаріальна палата (1993). Мета — об'єднання на професійній основі зусиль нотаріусів для (вдоволення та захисту їх законних соціальних та інших спільних їм гсресів, сприяння підвищенню їх професійного рівня та вдоскона-існню правової допомоги, що надається органами нотаріату грома-Іянам, підприємствам і організаціям.

Завдання: 1) підвищувати роль нотаріату в умовах формування і» Україні ринкових відносин; 2) підносити престиж професії нотаріу-

7 У 1992 р. Спілка адвокатів ініціювала підготовку і прийняття Закону «Про ад-Іокатуру», з 1996 р. видає журнал «Адвокат».

* У 1998 році Українська нотаріальна палата прийнята спостерігачем до світової "їй внізації нотаріусів — Міжнародного Союзу (Латинського) Нотаріату, який об'-■ |нує нотаріати 75 країн. Нині УНП об'єднує близько чотирьох тисяч нотаріусів. У исіх областях України створені регіональні відділення. В окремих регіонах нота­ріуси об'єдналися в асоціації, гільдії, які є колективними членами палати. З січня Ц)00 року регулярно щомісяця виходить у світ науково-практичний журнал Укра-■СЬКОЇ нотаріальної палати «Нотаріат для Вас». У грудні 2000року Українська шпаріальна палата вступила на правах колективного члена до Спілки юристів \ країни.

 

Розділ II

са; 3) створювати умови для активної діяльності членів УНП на основі єдності їх професійних інтересів8. Українська правнича фундація (1992).

Мета — допомога і сприяння побудові в Україні правової дер­жави, реформуванню правової системи і затвердженню принципу верховенства права, створенню сучасної системи законодавства, відродженню української школи права, підняттю престижу професії юриста, розвитку наукової і освітньої діяльності у галузі права.

Завдання: 1) сприяти законодавчому процесу, надавати допомогу в здійсненні кодифікаційної роботи; 2) сприяти проведенню реформи в системі юридичної освіти, утворенню Українського центру право­вих студій; 3) сприяти поширенню юридичних знань серед населен­ня, підняттю правової інформованості суспільства і юридичної свідо­мості громадян; 4) заснувати національне видавництво юридичної літератури і публічну правову бібліотеку; 5) створити Центр пран людини; 6) сприяти проведенню судової реформи в Україні; 7) вста­новити міжнародні контакти, проводити міжнародні симпозіуми і на­укові конференції з проблем права; 8) сприяти відкриттю Центру інформації і документації Ради Європи в Україні та ін.9

Українська асоціація прокурорів (2005).

Мета — захист законних прав та інтересів своїх членів; підтримка позитивного іміджу прокуратури і прокурорів; сприяння здійсненню завдань прокуратури, як органу, діяльність якого спрямована на все­світнє утвердження верховенства права, зміцнення правопорядку.

Завдання: 1) представництво інтересів членів Асоціації в держа­вних органах та судах, і громадських організаціях; 2) сприяння на­лагодженню зв'язків між прокурорами, органами прокуратури і про­курорськими асоціаціями в усьому світі з метою обміну досвідом у відстоюванні інтересів людини та держави; 3) забезпечення підви» щення рівня незалежності прокурорів, їх захист від будь-якого впли­ву, включаючи політичний.

9 На базі Української правничої фундації засновано: Український центр іі/>и,і людини, Український центр правових студій, видавництво (виходить часопис «Українське право», бюлетень «Правничі вісті»), Студентська правова асоціації та ін. Завдяки ініціативі фундації вперше в Україні відкрита у Києві публічна юри­дична бібліотека та її філія у Харкові (проіснувала 5 років), створено центр інфві мації документації Ради Європи, що працює як партнер Секретаріату Ради Європи (сюди надходять документи з фондів Ради Європи, у тому числі рішення Європії ського суду з прав людини).

і «юрист», громадянське суспільство і держава____ 67

Усеукраїнська асоціація представників у справах інтелек­ти мої класності (патентних повірених) (2005). Мі пш сприяння розвитку патентної системи та правової охо-ш об'ї ктів інтелектуальної власності в Україні згідно з чинним

... і іпк гном; розширення міжнародних зв'язків у галузі правової

і|»'і...... іелектуальної власності; задоволення та захист соціаль­
ні >мічних та професійних інтересів своїх членів.
Шдшіня: 1) створити умови для професійного спілкування, об-
і \ ін. ііідом і активної діяльності своїх членів; 2) сприяти розвитку
Країні інституту патентних повірених; 3) допомагати зростанню
ф і міною рівня патентних повірених; 4) налагоджувати організа-
і Інформаційного забезпечення своїх членів у галузі правової охо-
пі Інтелектуальної власності; 5) розвивати міжнародне співробіт-
іпчі 1.1 обмін науковою та практичною інформацією з проблем

інтелектуальної власності та ін.10
< ні киши конгрес українських юристів (1992).
Мі пін — встановлення постійних контактів на міжнародному
ні між правовими організаціями України і правовими спілками,
і... .і іьними об'єднаннями і громадянами інших країн. Конгрес

ІИІ нині сприяти залученню українських юристів до участі
| мі "і1'1 пічних перетвореннях і побудові правової держави, вирі-
... міжнародних і національних проблем правового та гуманітар-

• щрактеру.

форми діяльності: 1) проведення міжнародних юридичних кон-| || конференцій, симпозіумів, семінарів; 2) розробка правових

■ і р.ім і окремих законопроектів; наукові дослідження з питань
їм.і і ) видавнича, комерційна і науково-пропагандистська діяль-
и. І) участь у підготовці і перепідготовці фахівців-правознавців;
іііміп делегаціями юристів; організаційна і технічна підтримка
іині.мміих правових об'єднань11.

' 11 її....... і повірені — професійні представники інтересів бізнесу, винахідників,

іиііінх творчих людей у справах з питань інтелектуальної власності. Пев-

■ Мірою під них залежить те, наскільки галузеве законодавство та практика його

пня відповідають сучасним умовам і потребам власників інтелектуальних

' І .... рес не є політичною організацією. У своїй діяльності він керується нор-

пііродного права, законодавством держав, на території яких діє, своїм

Розділ III ОСНОВНІ ВИДИ ПРОФЕСІЇ «ЮРИСТ»

Види юридичних професій: суддя; адвокат; прокурор, нотаріус, юрист—державний діяч, юрист—працівник органів державної влади і місцевого самоврядування, юрист банківської діяльності, військо вий юрист, юрист—працівник органів внутрішніх справ, юрист—пр;і цівник служби безпеки, юрист—податківець, юрист-працівник мит­них органів, юрисконсульт організації, практикуючий юрист фірми, юрист—викладач, юрист—науковий працівник, юрист—журналіст та ін. Розглянемо основні з них.

§ 1. Суддя

Суддя {лат. ]иаех) — посадова особа відповідного суду, яка у встановленому законом порядку призначена (чи обрана) для здійснення правосуддя і виконання суддівських обов'язків на про­фесійній основі. Суддя є носієм судової влади. Правосуддя є фор­мою захисту права судовою владою, що виражається в розгляді і вирішенні цивільних, кримінальних, адміністративних справ, а також економічних (господарських) спорів в цілях охорони прав і закон­них інтересів громадян, організацій, суспільства і держави. Рішення суду є актом правосуддя із захисту порушеного або оспорюваного права.

Усі судді володіють єдиним статусом і різняться лише компетсн цією. Принципи статусу суддів — незалежність, підпорядкування Конституції й іншим законам держави, незмінюваність, недоторкан« ність, правова захищеність.

Корпус суддів в Україні — значний: судді місцевих загальних і спеціалізованих (господарських і адміністративних) судів; судді апеляційних судів — загальних і спеціалізованих (адміністратив­них, господарських); судді вищих спеціалізованих судів (Вищого господарського і Вищого адміністративного); судді Верховного Суду України, який є найвищим судовим органом у системі судів загаль­ної юрисдикції, а також судді Конституційного Суду України. Осно­вне навантаження судової діяльності припадає на місцеві суди, якідіють у межах району, міста (окрім міст районного підпорядкуван­ня), району в містах, декількох районів або району і міста одноча-

 

пічні і;ш)ц професії «юрист»

мі і.крайонні), а також військові суди гарнізонів1. Місцевий суд їм першої інстанції і розглядає справи, віднесені процесуальним кім до його підсудності. У назві місцевого суду використову-м.і та населеного пункту, в якому він знаходиться.

< уддя місцевого загального суду — посадова особа, що здій-

иравосуддя в процесуальному порядку у сфері цивільних,

....... ' "і раї піших та кримінальних правовідносин, а також правовід-

Н........ Ю виникають у зв'язку з адміністративними правопорушен-

Повноваження судді місцевого загального суду: 1) вершити

уддя у встановленому законом порядку; 2) виконувати проце-

і її.ін дії і організаційні заходи з метою забезпечення розгляду

п (кримінальної, цивільної та ін.); 3) здійснювати контроль від-

іі. щ і 11 іо до закону за вчасним зверненням до виконання судових рі-

прийнятих під його головуванням; 4) виконувати інші передба-

іічіі :.іконом повноваження.

< уддя господарського (арбітражного) суду — посадова осо-
і ідійснює правосуддя у сфері господарських (інакше: економі-

|НИ майї ювих) спорів, що вихідять із господарських правовідносин,

...... »к спорів у сфері управління між організаціями і громадянами-

..... риємцями.

Повноваження судді господарського суду: 1) розглядати справи,

..... пшикають з господарських правовідносин, а також інші справи,

|і ми і сім процесуальним законом до їх підсудності, тобто здійсню-і. н п функції захисту прав і інтересів учасників господарських пра-

носин, що охороняються законом; 2) виносити державно-влад-

ИІ рішення у справі, яка розглядається в господарському суді, тобто

чи. і по вати функцію сприяння зміцненню законності у сфері гос-

ІИі і ірських відносин; 3) вносити пропозиції, направлені навдоско-

........ ія правового регулювання господарської діяльності. Суддя

■ іарського суду сполучає в своїй діяльності особливості робо-

■ її загального суду і специфіку юридичної служби. Вимоги,
..... |)і і я вляються до працівників кожної з цих сфер, поширюються

і по господарського суду.

і і щ.кіеть суддів у судах визначається Президентом України за поданням Голо­
си Ці і'+іпшої судової адміністрації України, погодженим із Головою Верховного
і рііїми чи головою відповідного вищого спеціалізованого суду, з урахуван­
ні-у роботи суду та в межах видатків, затверджених у Державному бюджеті
........... н.і утримання судів.

Розділ III

Суддя адміністративного суду — посадова особа, що здійснює правосуддя в особливому процесуальному порядку в сфері адміні­стративних спорів, похідних з адміністративно-правових відносим, а також спорів в галузі управління між громадянином чи організаці­єю, з одного боку, і державним органом, з іншою. Суддя адмініст­ративного суду сполучає в своїй діяльності як особливості роботи судді суду загальної юрисдикції, так і специфіку управлінської ді­яльності.

Повноваження судді адміністративного суду: 1) розглядати скарги на дії органів державного управління (вести справи адмініс­тративної юрисдикції), тобто здійснювати функцію захисту праи і інтересів учасників адміністративно-правових відносин, що охоро­няються законом; 2) виносити державно-владні рішення у справі, яка розглядається в адміністративному суді по скарзі громадян або організацій на незаконні дії посадових осіб, тобто здійснювати фун­кцію сприяння зміцненню правопорядку у сфері управлінської діяль ності; 3) вносити пропозиції, направлені на вдосконалення діяльності управлінського апарату. Суддя адміністративного суду виступає не як супротивник інститутів влади, а як співучасник і помічник, покли­каний виправляти помилки в діяльності носіїв влади і тим сприяти удосконаленню і зміцненню самої влади2.

Професійні судді судів загальної юрисдикції обіймають посади безстроково, крім суддів, які призначаються на посаду судді вперше Перше призначення на посаду судді терміном на 5 років здійсню­ється Президентом України. Всі інші судді, окрім суддів Консти­туційного Суду України, обираються Верховною Радою України безстроково, в порядку, встановленому законом (ст. 128 Конституції України). На цій посаді особа може знаходитися до досягнення 65 років.

Судді військових судів обираються Верховною Радою України терміном на 10 років.

Претендент на посаду судді повинен одержати рекомен­дації кваліфікаційної комісії суддів. Необхідною умовою такої ре­комендації є складання кваліфікаційного іспиту. Ця умова не по­ширюється на осіб, що мають відповідний стаж роботи на посаді судді, давність якого не перевищує 11 років. Кваліфікаційний іспит

2 Судді спеціалізованих (господарських, адміністративних) судів відправляю! і. правосуддя у складі колегій суддів (ст. 127 Конституції України).

к)ц професії «юрист»_________________________ 71

І) підготовці письмового реферату; 2) постановці канди-н < \ іи питань в усній формі з цивільного, кримінального, про-і и.мою та інших галузей права; 3) складанні проектів процесу-

юкументів; 4) проведенні з ним співбесіди, що особа, яка претендує на посаду судді, не склала кваліфіка-и-о іспиту, повторне його складання допускається не раніше ніж рік Результати складеного кваліфікаційного іспиту дійсні Ипро юнж трьох років.

Посаду судді місцевого суду загальної юрисдикції може зайня-иі (по рекомендації кваліфікаційної комісії суддів) громадянин її і м і, який: Юсяг 25 років;

має вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не ме-років;

проживає в Україні не менше 10 років; володіє державною мовою. Посаду судді військового суду може зайняти громадянин Украї­ни Ц III!

юсяг 25 років;

має вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не ме-років;

проживає в Україні не менше 10 років; володіє державною мовою, знаходиться на військовій службі; мас військове звання офіцера. Посаду судді апеляційного суду може зайняти громадянин Укра-

І НІГ

досяг 30-річного віку; має вищу юридичну освіту;

мас стаж роботи в галузі права не менше 5 років, із них не Мій ніс і років на посаді судді.

к)ею Верховного Суду України може бути громадянин Укра-і ніі:

юсяг 35 років; має вищу юридичну освіту;

мас стаж роботи з юридичної спеціальності не менше 10 ро-ікрсма не менше 5 років на посаді судді.

 

Розділ Пі

Суддею Конституційного Суду України може бути призначе­ний громадянин України, який:

— досяг 40 років;

— має вищу юридичну освіту;

— має стаж роботи за фахом не менше 10 років;

— проживає в Україні протягом останніх 20 років;

— володіє державною мовою.

Суддя Конституційного Суду призначається (по б суддів Пре їй дентом, Верховною Радою і з 'їздом суддів) на 9 років без права бути призначеним на повторний термін3.

Не може бути суддею особа, яка має судимість, обмежена в діє­здатності або визнана недієздатною за рішенням суду.

Суддя не може належати до політичних партій і профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представниці, кий мандат, займати будь-які інші оплачувані посади, виконувані іншу оплачувану роботу, окрім наукової, викладацької і творчої.

Встановлення недоторканності суддів Конституційного Суду України і суддів судів загальної юрисдикції (суддя не може бути затриманий чи арештований до винесення обвинувального виснон ку судом без згоди на те Верховної Ради України) обумовлено не­обхідністю правового забезпечення їх безперешкодної діяльності,

§ 2. Прокурор

Прокурор (від лат. ргосигаге — піклуватися) — збірне поняття, яким позначаються посадові особи системи прокуратури країни, що здійснюють професійну правоохоронну, наглядову діяльність в мс« жах повноважень, встановлених національним законодавством.

Основне призначення прокурора — вживання заходів по усунен­ню порушень закону; відновленню порушенихтірав і залученні* у встановленому законом порядку до відповідальності осіб, які вчи нили правопорушення.

Термін «прокурор» використовується як назва посади керівної* складу органів прокуратури, а також для визнання процесуальноп

3 Особливість діяльності судді Конституційного Суду визначається тим, що її є не тільки судом, але й конституційним органом держави. Його основне соціал не призначення — забезпечити захист і верховенство Конституції України, бути гарантом, здійснювати правовий суд над визначеними нормативними юридичним актами.

ндн професії «юрист»_________________________ 73

\ прокурорського працівника, що бере участь у розгляді су-і |іимінальних, цивільних і господарських справ. //.', цдоаі особи прокуратури в Україні:

ріп.пий прокурор України, заступники Генерального проку-і країни; Прокурор Автономної Республіки Крим, заступники рора Автономної Республіки Крим; прокурори областей, за­мий і прокурорів областей; військові прокурори регіонів і Міні-і на внутрішніх справ (на правах обласних) і їх заступники; п.пики відділів і управлінь та їх заступники, прокурори цих

...... нм і управлінь; міські, районні, міжрайонні прокурори, їх за-

..... йми помічники; відповідні працівники спеціалізованих про-

I |ші\'|> 11рокурорами вважаються помічники прокурора з особли-

н ір\ чень, прокурори-криміналісти.

І Ірі ікуратуру України очолює Генеральний прокурор, який призна-

і на посаду терміном на п'ять років з відома Верховної Ради

іон гься з посади Президентом України. Генеральний прокурор

... є ніж один раз на рік інформує Верховну Раду про стан за-

п м в Україні. Верховна Рада може виразити недовір'я Гене-

і риаюму прокурору, що тягне його відставку з посади. Заступник

і і п.ного прокурора одночасно є начальником управління на-

іа спеціальними підрозділами й іншими органами, які ведуть

11.1 >\ з організованою злочинністю і корупцією.

Ні і посади в системі органів прокуратури є такими, що призна-

і.і і відповідно до принципу централізації. 11ч посаду прокурора призначається громадянин України, який: иає вищу юридичну освіту;

КС молодше 30 років (прокуратури АР Крим, обласні, міст ■ і і (евастополя) і 25 років (районні і міські прокуратури); має стаж роботи в органах прокуратури або перебував на су­пі ісадах не менше 3 років (районні і міські прокуратури) і не ■ ніш / років (прокуратури АР Крим, обласні, міст Києва і Севас-иі) ()соби, що не мають практичного досвіду роботи за фахом, і мі пройти стажування в органах прокуратури не менше одно-

Має необхідні ділові і моральні якості. ІІч посаду військового прокурора призначається громадянин пі. який: > офіцером, що проходить військову службу або знаходиться

■ н і

 

Розділ III

— має вищу юридичну освіту.

Не можуть бути прийняті на ці посади особи, які були судимі ча вчинення злочину, окрім реабілітованих.

У законодавстві практично всіх європейських держав, а також у багатьох країнах інших континентів світу закріплені і реалізуються на практиці принципи об'єктивності, безсторонності і незалежності прокурора. Прокуратура незалежна від будь-якої зовнішньої влади, зокрема від політичної. На прокурорських працівників України по­ширюються вимоги заборонного характеру: не належати до полі­тичних партій і рухів; не входити до складу комісій, комітетів і інших колегіальних органів, утворюваних радами або їх виконавчими орга­нами; не займатися підприємницькою діяльністю. Забороняється сумісництво служби в органах прокуратури з роботою на підприєм­ствах, в установах або організаціях, за винятком наукової і педагогі­чної діяльності.

Обсяг повноважень прокуратури в різних країнах істотно відрі­зняється. Разом з тим є так звані ключові і неподільні функції, які прокурор здійснює практично повсюдно або одноосібно, або у вза­ємодії з іншими органами. Це насамперед — ухвалення рішення про кримінальне переслідування; підтримка звинувачення в суді; подання протестів на судові рішення. Функція кримінального пе­реслідування дає право і одночасно зобов'язує прокурора почати кримінальне розслідування, здійснювати його, ухвалити рішення про його закінчення. В Україні з липня 2001 р. органи прокуратури позбавлені права санкціонувати обшук, арештує право передано судам, тобто функція кримінального переслідування українському прокурору нині не властива. Йому належать функції нагляду за додержанням законів, підтримка обвинувачення в суді, представ­ництво інтересів громадянина чи держави в суді у випадках, визна­чених законом, та ін. Можна сказати, що працівники прокуратури України виконують переважно наглядові функції. (Див.: Прокурор­ська практика.)

§ 3. Адвокат

Адвокат (від лат. асіуосаґаз — покликаний) — юрист, що надає професійну правову допомогу громадянам і організаціям усіма спо­собами (консультаціями, судовим захистом, представництвом), пе­редбаченими законодавством відповідної держави.

і ні ііікЬі професії «юрист»________________________ 75

І '« пікше призначення адвоката — виконання обов'язків при

і і пенні дізнання, попереднього слідства, захисті підсудного

и проведенні юридичних консультацій і складанні документів

того характеру, правовому забезпеченні підприємницької і зо-

......... .оекономічної діяльності громадян і юридичних осіб. Ст. 59

і ні у ції України проголосила основні функції адвоката: забез-

ипя права на захист від звинувачення і надання правової допо-

• і при вирішенні справ у судах та інших державних органах.

І Ірофесія адвоката автономна. Адвокат — не чиновник, а люди-

і ііьної професії». Якщо судді і прокурори спираються на вла-

вдвокат — сам на себе, свою совість, свій талант і, безумов-

' і ілкон, на доскональне знання його тонкощів. Адвокат має

ілііматися адвокатською діяльністю індивідуально, відкрити

ідвокатське бюро, об'єднуватися з іншими адвокатами в ко-

ІЄііі адвокатські фірми, контори та інші адвокатські об'єднання.

\ июкатська робота завжди «балансує» на переломі людських

"і..... ем, пристрастей і конфліктів. Адвокат (в ідеалі) — це безко-©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.