Здавалка
Главная | Обратная связь

ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 6 страницаі"і. швий захисник справедливості. За будь-яких обставин він не
... ні і ні і захищати порушення права. Головне зобов'язання і етич­
ніш обов 'язок адвоката
захист особи, а не допущеного нею без-
'■іі
. чшя. Адвокат як захисник не має права визнати в суді винність
того в тому випадку, якщо він особисто одержав від нього

...... пізнання. Він не має права використовувати свої повноваження

п і шкоду особі, на користь якої прийняв доручення, або відмовити-і прийнятого на себе захисту підозрюваного, обвинуваченого,

ні п УДПОГО.

\і>ішкатом може бути громадянин України, який: має вищу юридичну освіту; мас: стаж роботи за фахом юриста або помічника адвоката не

.... не двох років;

склав кваліфікаційний іспит, одержав свідоцтво про право і німі і ися адвокатською діяльністю і має реєстраційне свідоцтво; прийняв присягу адвоката України. А токати письмово повідомляють у місцеві органи влади про Втримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльніс-

• Дня ведення справи в суді адвокат повинен мати повноваження, рджені ордером відповідної юридичної консультації. Адвокат,

Розділ III

що займається адвокатською діяльністю індивідуально, набуває по­вноважень після подання в суд доручення, виданого довірителем, а також свідоцтва про право займатися адвокатською діяльній тю.

Згідно із Законом України «Про адвокатуру» адвокат не має прана прийняти доручення про надання юридичної допомоги у випадках:

1) якщо в даній справі він надає чи раніше надавав юридичну допомогу особам, інтереси яких суперечать інтересам особи, котра звернулася з проханням вести її справу;

2) якщо він брав участь в даній справі як слідчий, дізнавач, про­курор, громадський обвинувач, суддя, секретар судового засідання, експерт, фахівець, представник потерпілого, цивільний позивач (відповідач), свідок, перекладач, понятий;

3) якщо в розслідуванні або в розгляді справи бере участь поса­дова особа, з якою адвокат знаходиться в родинних відносинах.

Будь-яке втручання в діяльність адвоката заборонено законом. Не може бути внесено подання органом дізнання, слідчим, прокуро­ром, а також винесено окреме визначення щодо правової позиції адвоката в справі. Діяльність адвоката може бути припинена рішен­ням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Виключається робота адвоката за сумісництвом у суді, прокура­
турі, державному нотаріаті, органах внутрішніх справ і служби без­
пеки, державному управлінні. \

Адвокатом не може бути особа, що має судимість.

Адвокат може мати помічника або декілька помічників із числа осіб, котрі мають вищу освіту. Умови роботи визначаються контра­ктом між адвокатом (адвокатським об'єднанням) і помічником ад­воката з дотриманням законодавства про працю. Помічник адвоката може виконувати доручення в справах, що знаходяться у прова­дженні адвоката, окрім тих, що належать до процесуальних повно­важень останнього.

Іноземні адвокати і адвокатські компанії можуть представляти в суді чи в іншому органі України інтереси іноземних інвесторів.

. § 4. Нотаріус

Нотаріус (від лат. поїагіиз — писар, секретар) — посадова осо­ба, що на професійній основі здійснює нотаріальні дії в державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах (державні

.//<>// професії «юрист»__________________________ 77

11) ч 11 зай мається приватною нотаріальною практикою (при-

...... юіаріус).

ні- призначення нотаріуса — складання і оформлення но-І і іміих актів та інших документів, передбачених законодавст-I м іім громадяни або організації хочуть надати достовірний

..... р На відміну від багатьох інших юристів нотаріус спеціалі-

........ > у сфері певних галузей права—цивільного права і про-

..... х частини, яка торкається, перш за все, формальної сторо-

Юри;.... них актів, здійснення особами прав і обов'язків. При

ім\ нотаріус зобов'язаний здійснювати лише санкціоновані дер-рОЮ нотаріальні дії у визначеному законом процесуальному по­їм і к і гриманням загальних норм права (наприклад засвідчува-

..... юри обміну, дарування, довіреності таін.).

щОіноваження нотаріуса: 1) складання проектів угод і заяв; ІИГОТовлення копій документів і виписок з них; 3) роз'яснення ні.ми. провадження нотаріальних дій; 4) консультування з питань ЦОЮго характеру. Частина з цих дій зближує роботу нотаріуса цім.ппо адвоката, але діяльність кожного з них має свою специ-I (.і ознакою законної сили нотаріальних дій робота нотаріуса

■ І ■ і судді, проте на відміну від суду юрисдикція нотаріуса

■ ні. речною: вона не підлягає ні касації, ні апеляції.
Здійснення нотаріальних дій не є підприємницькою діяльністю

ми на меті одержання прибутку. Нотаріус, з одного боку, особа їм. 'і професії, а з іншою, він, як і адвокат, діє від імені держави, і|шпішою особою4.

і тішення нотаріальних дій в Україні покладається як на дер­ні ті \ нотаріусів, які працюють в державних нотаріальних кон-І'іп так і на приватних нотаріусів, які займаються приватною іі|и.ііі,ною діяльністю. Державні нотаріальні контори відкрива-I ч і ліквідуються Міністерством юстиції України. Воно ж визна-

м її.кість приватних нотаріусів у межах нотаріальних округів.

Тонус дні моделі нотаріату: 1) латинського типу (Бельгія, Іспанія, Нідерланди, і-ч'іііи.і, Україна, Франція, Швейцарія, Японія та ін.) — нотаріус є посадовою

.... ■ що наділена державною владою, здійснює діяльність публічно, офіційно.

ні мін не знаходиться на державній службі, діє вільно, за власним розсудом, але

ікону; 2) англо-американського типу (Англія, СІЛА, колишні колонії

ні...і,Іспанії) — нотаріус надає послуги головним чином через представництво

І..... і V суді, а також шляхом посвідчення документів і підписів; серед доказів

і.н іп ревагу не письмовим документам, а свідченням свідків.

Розділ III

Документи, оформлені державними і приватними нотаріусами, ма« ють однакову юридичну силу.

Нотаріуси України посідають відповідні посади в результаті при­значення управліннями юстиції Ради міністрів Автономної Республі­ки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій

Нотаріусом може бути громадянин України, який:

— має вищу юридичну освіту (університет, академія, інститут);

— пройшов стажування протягом шести місяців у державній нотаріальній конторі або у нотаріуса, що займається приватною но­таріальною практикою;

— склав кваліфікаційний іспит, одержав свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю (видається Міністерством юстиції України на основі рішення кваліфікаційної комісії нотаріату) і реєст­раційне свідоцтво;

— прийняв присягу.

Стажистом нотаріуса може бути громадянин України, який має:

— вищу юридичну освіту;.

— відповідні ділові і моральні якості.

Стажист нотаріуса виконує додаткову і технічнуррботу, окрім тієї, виконання якої входить у виняткову компетенцію нотаріуса. Він має право давати консультації, готувати проекти нотаріальних доку­ментів, вести реєстри, посилати запити і виконувати інші підготовчі роботи. За дорученням нотаріуса він може виїжджати в будь-який населений пункт округу, де працює нотаріус5, і готувати документи для здійснення нотаріальної дії. Підписувати ці документи повинен тільки нотаріус. Стажист нотаріуса працює під керівництвом нота­ріуса, тобто він не має права підписувати за нотаріуса нотаріальні документи і ставити його печатку.

Нотаріус та його стажист не можуть бути в штаті інших держа­вних, приватних і громадських підприємств і організацій, займатися підприємницькою діяльністю, виконувати іншу оплачувану роботу, окрім викладацької і наукової, у вільний від роботи час. Для виконан­ня побічної оплачуваної роботи нотаріус повинен отримати дозвіл від управління юстиції.

5 Нотаріальний округ (територія діяльності) приватного нотаріуса вказуі п.с н в реєстраційному посвідченні.

к)и професії «юрист»_________________________ 79

і Ішлріусу та його стажисту заборонено бути посередниками

їм.ніш позики і складанні угод щодо земельних ділянок. Нота-

ш повинен пропонувати свої послуги як посередник при скла-

і уі і іди між своїми клієнтами або радити свої варіанти одній зі

н Піп не може включати в свої нотаріальні акти ніяких умов,

і іти. па меті задоволення його власних інтересів.

і її.іаріусом та його стажистом не може бути особа, яка мала су-

11. І Іогаріуси можуть об'єднуватися у регіональні, загальнодер-і і м 111 міжнародні спілки та асоціації.

§ 5. Юрисконсульт

И >|>псісонсульт (від лат. ^гіз-сопзиіґиз — правознавець) —

іі|іі.... шик правової служби державного органу, комерційної і неко-

• і'ііпіпої організації, що забезпечує правовими послугами їх по-іпІилежно від обсягу, характеру і складнощів правової роботи

|....... її■ рствах, підприємствах створюються юридичні управління

і........ сектор, бюро, група і т. п.) або вводиться посада юрискон-

н її відповідної категорії (юридична служба).

I >. повне призначення юрисконсульта полягає в забезпеченні

ічіми послугами потреб міністерства, іншого центрального

Іірі ту виконавчої влади, державного підприємства, установи, ко-

II і мийної або некомерційної організації. Робота юрисконсульта

щ.і бути спрямована на правильне застосування, неухильне

ІОіримання актів законодавства, інших нормативних документів

ерством, підприємством, а також їх керівниками під час вико-

п ти і покладених на них завдань і функціональних обов'язків.

і її повні посади юридичної служби міністерства (підприємст-

керівник, його заступник, головний юрисконсульт.

II її посаду керівника юридичної служби міністерства (підпри-
| <<• пша), його заступника, головного юрисконсульта признача-

. ч громадяни України: і вищою юридичною освітою; с і ажем роботи за фахом не менше трьох років; і мі ажем необхідних знань і навичок у справі правового забез-і • їм державних або комерційних організацій та наданні інших юпомоги.

Розділ II

/// види професії «юрист»

 

Керівник юридичної служби міністерства призначається на поса ду за погодженням з міністром юстиції.

На посаду провідного юрисконсульта і відповідних катего рій юрисконсультів, що входять до складу юридичної служби, призначаються громадяни України, які:

— мають вищу юридичну освіту;

— навчаються на останніх курсах вищих юридичних навчальних закладів6.

У своїй діяльності юрисконсульт стикається з широким колом питань — цивільне і трудове право, господарський (арбітражний) і цивільний процес, фінансове право, земельне право та ін. На під­приємстві юрисконсульт забезпечує правильне виконання законо­давчих актів, інших нормативних актів і документів, представляє керівництву пропозиції з вирішення правових питань виробничої, економічної і соціальної діяльності підприємства. У міністерствах і органах місцевого самоврядування юрисконсульт використовує, як правило, адміністративне право, бере участь у забезпеченні реалі­зації державної правової політики у відповідній галузі, захищає за­конні інтереси міністерства і органу самоврядування. Крім того, в процесі роботи юрисконсульт повинен спиратися на знання основ економіки, організації праці, виробництва і управління, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожеж­ного захисту.

Юрист на підприємстві і в будь-якій господарській структурі -це представник закону і держави. Він служить закону, забезпечує виконання державних розпоряджень, правовими засобами захищас інтереси підприємства і членів трудового колективу. За допомогою правових засобів і юридичної служби держава може управляти про­цесом єдності і узгодження державних і корпоративних інтересів, здійснювати захист національних, суспільних і особистих інтересів у всіх сферах діяльності.

6 Особи, які навчаються у вищих юридичних закладах або не мають досш;і\ роботи, після прийняття їх на роботу до юридичної служби міністерства (підири ємства) повинні пройти стажування в управлінні юстиції в області, мм. Києві їм Севастополі. Див.: Загальне положення про юридичну службу міністерств іншого центрального органу державної виконавчої влади, державного підприєм­ства, установи, організації (затверджено постановою Кабінету Міністрів Укриши від 27.08.1995 р.).

§ 6. Працівник органів реєстрації актів громадянського стану

Мрщпвник органів реєстрації (запису) актів громадянсько-і пну (загс) — посадова особа, що здійснює у встановленому ним порядку реєстрацію актів громадянського стану, тобто ос-

м. .ні її і ч модні В ЖИТТІ ЛЮДИНИ.

Основне призначення працівника органів реєстрації (запису) Ін громадянського стану (загс) — засвідчувати від імені дер­ії факти народження, смерті, одруження, розлучення, встанов-і ним і іатьківства, зміни прізвища, імені, по батькові — тобто актів її пінського стану. Ці акти є юридичними актами, з якими закон ііипикнєння, зміну або припинення відповідних прав і обов'я-

Рсєстрацію актів громадянського стану (відповідно до Закону

і піп «Про органи реєстрації актів громадянського стану») здій-

• ті иоть працівники відділів реєстрації актів громадянського стану

івиого управління юстиції Міністерства юстиції України в АР

I |цім, обласних, Київського і Севастопольського міських, районних
\ містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції; пра-
ііп пики виконавчих органів сільських, селищних, міських (окрім

ІІС'і загального значення) рад; також за кордоном консульські уста­нови і дипломатичні представництва країни.

Працівником відділу реєстрації актів громадянського стану і притиком і спеціалістом — призначається громадянин України,

НІШ

має вищу юридичну освіту;

рекомендований кваліфікаційною комісією для роботи у від-ігм\ реєстрації актів громадянського стану.

()бмеження працівників (керівників і спеціалістів) органів ре-

II трації актів громадянського стану, що встановлені законом і по­
тренують неухильного дотримання:

І) не реєструвати акти відносно себе, іншого з подружжя, своїх її гей і родичів;

') і іе перебувати в штаті інших підприємств будь-якої форми вла-. ності і об'єднань громадян;

>) не займатися безпосередньо підприємницькою діяльністю, і ікрім викладацької і наукової, у вільний від роботи час.

Н2

Розділ III

'П (піди професії «юрист»

 

Реєстрацію народження, смерті, одруження, розлучення, встано­влення батьківства, зміни прізвища, імені, по батькові працівник органу загсу робить акуратно в книгах спеціального зразка, які є єдиними доказами засвідчених в них фактів.

При реєстрації актів громадянського стану дотримується встано­влений порядок, відповідно до якого пред'являється паспорт або па­спортний документ заявника, а також документи, які підтверджу­ють факти, що підлягають реєстрації. Особи, котрі не досягли 16 років, пред'являють свідоцтво про народження і довідку з місця проживання.

Інформація, що міститься в акті громадянського стану, є конфі­денційною, має обмежений доступ і не може розголошуватися пра­цівниками органів реєстрації актів громадянського стану.

§ 7. Слідчий

Слідчий (лат. §иаезііог, §иаего) — посадова особа органів про­куратури, внутрішніх справ, служби безпеки, податкової міліції, що призначена на посаду в установленому законом порядку і наділена винятковими повноваженнями провадження досудового слідства.

Основне призначення слідчого — проводити досудове слідство, яке є головною формою досудового розслідування. Досудове слід­ство починається з порушення кримінальної справи і передбачає збір і перевірку доказів, необхідних і достатніх для з'ясування об­ставин, що мають принципове значення для вирішення справи У суді.

При проведенні досудового слідства всі рішення про напрямок слідства і проведення слідчих дій слідчий приймає самостійно, за винятком випадків, коли законом передбачено отримання мотивова­ної ухвали судді чи визначення суду, і несе повну відповідальність за їх законне і своєчасне проведення.

Слідчий може самостійно вирішувати кримінальні справи, при­значати експертизу, проводити допит, огляд, обшук, виїмку, екс­гумацію трупа, накладати арешт на майно і поштово-телеграфну кореспонденцію, відновлювати обстановку і обставини подій, про­водити огляд та інші слідчі дії, залучати особу до участі в справі як обвинуваченого, закривати справу. Слідчі дії є частиною процесуа­льних дій, які полягають у виявленні, фіксації і повторній перевірці доказів у кримінальній справі. Слідчий має право давати органам

|| чі піні доручення і вказівки про проведення розшукових і слідчих

правах, що розслідуються, і вимагати від органів дізнання до-

і її мри проведенні окремих слідчих дій.

< 'лідчий кожного органу має визначену законом підслідність.

идність справ про злочини встановлена Кримінальним проце-

• ) і н.ним кодексом (КПК) України (ст. 112): визначені справи, що

..... с< сні до ведення слідчих прокуратури, слідчих органів Служби

'» піски України, слідчих органів внутрішніх справ, слідчих податкової мі и 11 її і Гак, слідчими прокуратури проводиться досудове слідство \ м< і \ справах про злочини, вчинені службовими особами, які займа-и > 11.1 и-обливо відповідальне становище, а також працівниками пра­воохоронних органів і деяких інших; слідчими органів внутрішніх і прав —- у всіх справах про злочини, вчинені неповнолітніми, та ба-

I .ІІІ.ИЧ ІНШИХ.

( іідчі органів прокуратури: старші слідчі з особливо важли-иііч (прав і слідчі з особливо важливих справ Генеральної проку-р.і і \ ри і прокуратури Автономної Республіки Крим; слідчі з особ­ини) важливих справ і старші слідчі прокуратур областей, міст і прирівняних до них прокуратур; старші слідчі і слідчі районних, Міжрайонних і міських прокуратур. Слідчими прокуратури прово-

іп і і.ся досудове слідство в усіх справах про злочини, здійснені слу­жбовими особами, які займають особливо відповідальне станови­ми а також працівниками правоохоронних органів та ін.

( іідчі органів внутрішніх справ: старші слідчі і слідчі міських Вр] :ппв внутрішніх справ, старші слідчі і слідчі районних органів ІНутрішніх справ; старші слідчі і слідчі органів внутрішніх справ п,і транспорті та ін. Таким є штат посадових осіб у всіх відділах і -підмого управління органів МВС (слідча частина; відділ розсліду­вання тяжких злочинів по лінії кримінального розшуку; відділ роз­слідування злочинів, пов'язаних з незаконним оборотом наркотиків; іч їділ розслідування злочинів у сфері економіки; відділ розсліду-ічіпіія злочинів, здійснених неповнолітніми; відділ розслідування

кірожньо-транспортних подій; відділ розслідувань злочинів, здій­снених організованими групами).

Слідчі органів податкової міліції: працівники Слідчого управ-

н і пня податкової міліції Державної податкової адміністрації7; слідчих

"'Державна податкова адміністрація — це система інспекційних органів, що ідійснюють контроль за дотриманням законодавства про податки.

Розділ III

відділень податкової міліції в органах державної податкової служби відповідних податкових адміністрацій в АР Крим, областях, містах Києві і Севастополі; слідчих відділень (груп) податкової міліції відпо­відних податкових інспекцій в районах, містах, районах міст, міжра­йонних і об'єднаних державних податкових інспекцій. Слідчі податко­вої міліції розслідують головним чином справи, пов'язані з ухиленням від податків.

Слідчі органів безпеки: працівники слідчого підрозділу Центра­льного управління і обласних управлінь СБУ. Слідчі органів Служ­би безпеки розслідують злочини проти основ національної безпеки України, проти миру, людства і міжнародного правопорядку, спра­ви про контрпропаганду, терористичні акти та ін.

На посаду слідчого призначається громадянин України, який:

— має вищу юридичну освіту;

— пройшов стажування як помічник слідчого;

— знає специфіку роботи правоохоронних органів;

— володіє певними знаннями процесуального законодавства;

— прийняв присягу.

Слідчими військових прокуратур можуть бути призначені гро­мадяни з числа офіцерів, що проходять військову службу або знахо­дяться у запасі і мають вищу юридичну освіту.

Начальник слідчого управління, відділу, відділення органів внут­рішніх справ, служби безпеки, а також його заступники здійснюють відомчий контроль за роботою слідчих керованого відділу. Що сто­сується начальників слідчих відділів і управлінь органів прокурату­ри, то вони користуються всіма правами прокурора відносно здійс­нення нагляду за дотриманням законів слідчими.

Начальник слідчого відділу здійснює контроль за своєчасністю дій слідчого по розкриттю і попередженню злочинів, вживає захо­ди щодо якнайповнішого, всебічного і об'єктивного провадження досудового слідства у кримінальних справах. Його повноваження досить широкі: має право перевіряти кримінальні справи, давати вказівки слідчому про провадження досудового слідства, про при­тягнення як обвинуваченого, про кваліфікацію злочину та обсяг обвинувачення, про направлення справи, про провадження окре­мих слідчих дій, передавати справу від одного слідчого іншому, доручати розслідування справи декільком слідчим, а також брати участь у провадженні досудового слідства та особисто провадити

ишЬі професії «юрист»

і нідство, користуючись при цьому повноваженнями слід-

іі.мі начальника слідчого відділу в кримінальній справі і і мдчому у письмовій формі і є обов'язковими для вико-

( и і < 11111 не може займатися підприємницькою діяльністю.

і Іотрсбує законодавчого закріплення принцип недоторканності

ІІНІІ

її ну< охоронний бізнес, однак він не має права на проведення ніііноіо розслідування. У перспективі можливий розвиток при-

■ .... і н і скгивної служби в Україні.

§ 8. Державний виконавець Державний виконавець — посадова особа органів виконавчої і "її що на професійній основі, на підставах, способом і в ме­ні чііюважень, визначених законодавством, здійснює сукупність

їм. і прямованих на примусове виконання судових рішень, поста-існих іменем України, та рішень інших органів (посадових

.... ') відповідно до переліку, встановленому законом8.

Державними виконавцями є: заступник директора Департаме-

кржавної виконавчої служби Міністерства юстиції України —

і гіьник відділу примусового виконання рішень, заступник нача-

и цикл відділу примусового виконання рішень Департаменту дер­ши виконавчої служби Міністерства юстиції України, головний

• ржавний виконавець, старший державний виконавець, державний
виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту

и ржавної виконавчої служби Міністерства юстиції України, нача-п.іпікп підрозділів примусового виконання рішень відділу держав­ці п шіконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства ■і" гиції України в АР Крим, обласних, Київського та Севастополь-

■ її .по міських управлінь юстиції, їх заступники, головні державні
і пі онавці, старші державні виконавці, державні виконавці підроз-
п і їв примусового виконання рішень відділів державної виконавчої

• і\ кип Головного управління юстиції Міністерства юстиції Укра­
їни в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Сева-

■ і "польського міських управлінь юстиції, начальник, заступник

" І Іе ототожнювати з працівником державної кримінально-виконавчої служби країни на якого покладається виконання кримінальних покарань.

Розділ 111

начальника, головний державний виконавець, старший державний
виконавець, державний виконавець районного, міського (міста об­
ласного значення), районного в місті відділу державної виконавчої
служби. V

Основне призначення державного виконавця — своєчасне, повне і неупереджене примусове виконання рішень судів загальної юрисдикції та інших органів (нотаріату товариських і третейських судів й ін.) відповідно до законів країни. Примусове здійснення ви­конання рішень судів та інших органів (посадових осіб) державними виконавцями проводиться у разі невиконання їх громадянами в доб­ровільному порядку. Рішення судів та інших органів, які виконують­ся державним виконавцем, називається «виконавчий документ»9. Його юридична форма — письмовий правозастосовчий акт. Це — рішення, постанови і ухвали судів у цивільних справах; вироки, по­станови і ухвали судів у кримінальних справах в частині майнових стягнень; вироки судів у частині позбавлення права посідати певні посади або займатися певною діяльністю; ухвали судів у частині майнових стягнень у справах про адміністративні правопорушення; мирові угоди, затверджені судом; виконавчі написи нотаріусів; рі­шення, постанови, ухвали господарських судів; рішення третейських судів відповідно до законів України; рішення комісій по трудових спорах; ухвали державного виконавця про виконавчий збір і накла­дання штрафу та ін.

Державний виконавець покликаний діяти в межах таких пра­вових інститутів:

1) звернення стягнення на майно боржника — фізичної особи;

2) звернення стягнення на майно боржника — юридичної особи;

3) звернення стягнення на заробітну платню та інші види дохо­дів боржника;

4) виконання рішень по спорах немайнового характеру;

5) здійснення виконавчих дій відносно іноземних громадян, осіб без громадянства, іноземних організацій та ін.

9 У виконавчому документі вказуються: 1) найменування документа, дата ви­дачі і найменування органу, посадової особи, що видали документ; 2) дата і номер рішення, відповідно до якого виданий виконавчий документ; 3) найменування стя-гувача і боржника, їх адреси, дата і місце народження боржника і його місце роботи (для громадян), номери рахунків у кредитних установах (для юридичних осіб); 4) резолютивна частина рішення; 5) дата вступу в силу рішення; 6) термін пред'яв­лення виконавчого документа до виконання.

щ кіі<)ц професії «юрист»________________________ 87

//.; посаду державного виконавця призначається громадянин чіііш, який:

має нищу юридичну освіту;

її.11 ний за своїми особистими і діловими якостями виконува-

..... >і і.ідеш на нього обов'язки.

//</ посаду начальника районного, міського (міста обласного чіііч.іііія), районного в місті відділу державної виконавчої служ-■ 'лс бути призначений громадянин України, який: має вищу юридичною освітою; паж юридичної роботи не менше трьох років. Призначення на посаду і звільнення з неї в системі виконав­чі служби здійснюють уповноважені особи: начальники район-исі.ких (міст обласного значення), районних (у містах) відділів н ржавної виконавчої служби відповідних управлінь юстиції; на-•і.і іі.ііііки Головного управління юстиції України в АР Крим, облас­них Київському і Севастопольському управліннях юстиції за подан­ням начальників відділів державної виконавчої служби відповідних \ правлінь юстиції; міністр юстиції України. Директор Департаменту іержавної виконавчої служби Міністерства юстиції України при-шачагться на посаду та звільняється з посади міністром юстиції N країни.

Державні виконавці є державними службовцями, мають службові і ІІдоцтва єдиного зразка, формений одяг, який видається їм безко-мі іонно і який вони повинні одягати під час виконання службових обов'язків.

І Іс можуть бути призначеними на посаду державного виконавця 9< чий, щодо яких є обмеження, передбачені Законом України «Про |< ржавну службу»: 1) визнані недієздатними; 2) мають судимість, 100) місну із заняттям посади; 3) у разі прийняття на службу будуть і к шосередньо підпорядковані особам, які є їх близькими родичами чи снояками.

Вимоги державного виконавця при виконанні рішень обов'язкові і ля всіх організацій, посадових осіб і громадян на всій території України. Скарги на дії органів Державної виконавчої служби роз-і іядаються господарським судом.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.