Здавалка
Главная | Обратная связь

ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 2 страницаправову і позасудову діяльність; суддя не повинен втручатися и політичну діяльність; 5) «Висновки Верховного Суду з етичних Витань» — Верховні суди штатів виробляють етичні роз'яснення ібо безпосередньо, або через створювані ними органи (комісії, ко­мітети); 6) «Етичні стандарти прокурорів округу Окленд» — прий-пі п правоохоронними органами майже в кожному штаті країни; 7) «Статут поліцейських міста Ленсинга», «Кодекс етики поліцей-с і.міх штату Мічиган»; 8) «Морально-етичний кодекс поліцейського (НІЛ» — служить моделлю для морально-етичних кодексів праців­ників поліції кожного штату.

Етичні правила та інші нормативи культури адвокатів, суддів 1.1 інших юридичних професій діють у Франції, Англії і Уельсі, Шотландії, Німеччині, Нідерландах, Бельгії, Данії, Австрії, Польщі,

її * нормами, які містяться в етичних кодексах, загальних для всіх юристів і для КОЖНОЇ їх професійної групи. Відповідальність за забезпечення узгодженості тако-іо роду документів доцільно покласти на Вищу раду юстиції.

24_____________________________________________ Розділ І

Туреччині, Ізраїлі, Росії та інших країнах. Тільки відносно адвокатів розроблені «Етичні правила солісторів Великобританії», «Регла­мент Паризької колегії адвокатів», «Кодекс адвокатської етики Нідерландів», «Правила професійної етики російських адвока­тів», «Зібрання основ адвокатської етики і професійної гід­ності» Польщі (схвалено в 1961 р., вносилися зміни в 1970, 1987, 1993, 1998 рр.)5.

Існують акти деонтологічного змісту для працівників системи органів внутрішніх справ і згідно з їх нормативами проводиться освітня підготовка. Декретом № 86592 введено «Кодекс деонтології національної поліції Франції». У Англії діє «Положення про ети­чні принципи поліцейської служби Великобританії», у ФРН«Етика поліцейського ФРН», в Росії — «Кодекс честі рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ Російської Фе­дерації».

Активізувалася діяльність з розробки і ухвалення деонтоло-гічних (за назвою — етичних) правил для юридичних професій в Україні з метою: 1) підвищення ефективності досягнення професій­ного результату; 2) забезпечення сприятливих умов для користува­чів послуг.

Наведемо основні документи деонтологічнічного значення в Україні (за роками появи):

Наказ МВС України (1996 р.)

Кодекс честі працівника органів внутрішніх справ України

Схвалені Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України (1999 р.)

Раритети . Правила адвокатської етики

Схвалений Колегією МВС України (2000 р.)___________________ Наказ Головного управління дер-жавної служби України (2000 р.)

Етичний кодекс працівника органів внутрішніх справ

Правила етики арбітра (члена трудового арбітражу) та ін.

Загальні правила поведінки державного службовця

Наказ Національної служби посе-редництва і примирення (2000 р.)

5 Польський кодекс професійної етики складається з шести розділів, в яких, окрім
загальних положень, містяться правила, що стосуються виконання професійних пов­
новажень і обов'язків (2-й розділ); відносин адвоката з судом і іншими органами, пе­
ред якими він виступає при здійсненні професійної діяльності (3-й розділ); відносин
з колегами (4-й розділ); відносини з клієнтами (5-й розділ); діяльність в органах само­
врядування і відносини з органами влади адвокатури (6-й розділ).

6 Раритет (нім. Кагіїаі від лат. гагііаз) — рідкість, цінність.

Юридична деонтологія як наука і навчальна дисципліна_____ 25

< •' новні положення професійної німі юристів України

Затверджені V з'їздом Союзу

юристів України (2001 р.)

І одс кс професійної етики суддів
кс професійної етики нотаріусів

Затвердженій V з'їздом суддів Ук-раїни (2002 р.)

Затверджений рішенням Конфе­
ренції Української нотаріальної
палати (2007 р.)__________

Кодекси юридичних професій в нашій країні і за кордо­ном, що мають назву моральних (етичних), не вичерпуються мине етичними нормами.їх зміст становлять положення мате­рі.! и.ного і процесуального права, правила судочинства та інші нор­ми що відносяться до юридичної практики взагалі, а також до її спе­ціальних питань (ліцензування, взаємостосунки адвоката і клієнта і пню). Крім того, ці норми забезпечені механізмом їх реалізації і си-0ТЄМОЮ відповідальності в межах дисциплінарного процесу.

Як правило, етичні (або деонтологічні) кодекси юридичних про-фесій в Україні розробляються з орієнтацією скоріше на Євро­пі ііські, чим на американські моделі, хоча вивчаються при їх скла-

І.І1ІІ1І ВСІ.

ІІормативними основами юридичної деонтології є також служ­бові документи, затверджені певними міністерствами і відомствами (відомчі акти). Наприклад, «Статут патрульно-постової служби міліції України», затверджений наказом МВС від 28.07.1994 р. V найбільш загальному вигляді деонтологічні вимоги до юристів рі-(ішх спеціальностей закріплені в законах (закони України «Про адвокатуру», «Про прокуратуру», «Про міліцію», «Про нотаріат», «1 Іро статус суддів» та ін.).

На відміну від нормативно-правових актів деонтологічні доку­менти (декларації, рекомендації, принципи, основоположні принципи, керівні положення, етичні кодекси та ін.) не мають обов'язкової юри­дичної сили. Вони, по суті, є заявами про наміри, звичайно націлени­ми на конкретні професійні галузі, наприклад, роль поліцейських, прокурорів, суддів. Проте заяви такого роду є легітимними в межах певної корпорації (об'єднань адвокатів, нотаріусів і т. д.) і з часом можуть бути занесені до нормативно-правових актів, стати обов'я­зковими для виконання (легальними). Якщо ж вони офіційно (на дер­жавному рівні) закріплюються, то тим самим підтверджується їх легальність (законність).

Розділ І

На рубежі XX і XXI століть в світі спостерігається об'єктивна тенденція га/жом/заг/п деонтологічних (або етичних) норм поведі­нки професійних груп юристів, незалежно від їх державної прина­лежності. У національних правилах утілюються міжнародновизнані єдині принципи і підходи, затверджуються схожі нормативи культури юриста: судді, адвоката, прокурора і ін. Іншими словами, відбува­ється зближення у вимогах до правил поведінки юристів різних країн завдяки розробці деонтологічних (або етичних) моделей їх культури. Вищими стандартами служать міжнародні деонтологічні (або етич­ні) документи юридичних професій, наприклад Деонтологічний ко­декс (Кодекс правил здійснення адвокатської діяльності адвокатів Європейського співтовариства, прийнятий делегацією дванадцяти країн-учасниць на пленарному засіданні в Страсбурзі в жовтні 1988 р.) та ін. (див.: Міжнародні стандарти професійної діяльності юриста).

§ 5. Методи юридичної деонтології Метод юридичної деонтології — це сукупність логічних при­йомів і конкретних способів обґрунтування системи знань про тео­ретичне осмислення і практичне застосування деонтологічних нор­мативів (стандартів) культури поведінки юриста. Слід враховувати, що поняття методу включає поняття про всяку планомірну діяль­ність і її практичну ефективність. Методи юридичної деонтології:

— філософські;

— загальнонаукові;

— міждисциплінарні,

— спеціальні (конкретні).

Загальним методом юридичної деонтології є діалектич­ний метод, який дає можливість розкрити генезис, еволюцію, озна­ки, зміст і види юридичної практичної діяльності; врахувати чинни­ки — матеріальні (матеріалістична діалектика) і духовно-культурні; виявити варіативність системи вимог до культури поведінки юриста різної спеціалізації; уяснити форми взаємодії юриста з суспільним середовищем у процесі виконання службових обов'язків. Діалекти­чний метод починає працювати тільки з поняттями і категоріями, що вже сформувалися, тому його цінність виявляється в єдності з синергетичним підходом (методом соціальної синергетики) і си-

/(){>ндична деонтологія як наука і навчальна дисципліна____ 27

< ісмипм (системного аналізу) методом. Синтез синергетичного,
и.теїстичного методів і методу системного аналізу відкриває мож-
іивість досліджувати не тільки загальні закономірності в їх системі,
І її і випадки (зокрема, дезорганізуючі процеси), що відіграють свою
і ис гсмоутворюючу роль. Юрист нерідко в своїй практичній діяль­
ності стикається з об'єктивними процесами дезорганізації як край­
нощами соціальної самоорганізації, в яких знаходиться клієнт. Від
НЬОГО вимагається їх подолати шляхом пропозиції людині ціннісних
правових орієнтирів для виходу з неврегульованого стану. Сис-
і ємний метод передбачає, що всі явища юридичної деонтології

< організованою системою і структурно взаємозв'язані. Зв'язок
простежується між культурами юриста-практика — психологіч­
ною, правовою, політичною, економічною, екологічною, етичною,
ЄС готичною, інформаційною. Культура юриста розглядається через
ОТруктурні підрозділи єдиної системи (юридичної практики), яка,
\ гною чергу, є системою в ширшій системі (правовій системі сус­
пільства). Юридична практична діяльність визначається системою
норм дозволяючого, забороняючого, рекомендаційного і зобов'язую­
чого характеру. Професіограми юридичних спеціальностей аналізу-
ЮТЬСЯ через систему сторін діяльності юриста: соціальну, пошукову,
реконструктивну, комунікативну, організаційну, засвідчувальну.

1 Іс менше значення має такий філософський метод, як феноме­нологічний, дія якого є найповнішою разом з отнологічним і гер-мсневтичним методами. Якщо онтологічний метод дає можливість пі шати і пояснити явища і процеси, пов'язані з юридичною практи­кою, а герменевтичний метод сприяє розкриттю сутності правових норм, що регулюють цю практику, то феноменологічний метод, за-і шблюючись у глибини свідомості людини, пояснює, за допомогою ЯКИХ певних форм, образів (феноменів) відбувається внутрішнє Сприйняття юристом-практиком зовнішнього світу, формується його

професійна культура.

Основні спеціальні (конкретні) методи юридичної деонто-

іо.ії:

• психологічний метод — використовується при вивченні психо­
фізіологічних властивостей юриста як особи, його темпераменту,

ірактеру, психічних установок;

• соціологічний метод — сприяє розкриттю професійної ді-
і п.мості юриста, складанню професіограм юридичних професій не

 

Розділ І

на рівні абстрактних категорій, а на базі конкретних соціальних фак­тів;

• статистичний метод — застосовується для встановлення статистичних даних про предмет вивчення, наприклад, даних про кількість юристів різних професій, котрі працюють у приватній і дер­жавній сферах тощо;

• історико-політичний метод — допомагає вивчити специфі­ку політичної культури юриста, конкретно-історичні політичні з'мови практичної юридичної діяльності, політико-ідеологічні стандарти, якими покликаний керуватися юрист при виконанні професійного обов'язку. Так, в УРСР ці стандарти були орієнтовані на керівні по­ложення Комуністичної партії; нині, коли конституційно проголо­шений принцип політичного плюралізму, такими стандартами ста­ли права людини;

• порівняльно-правовий метод — передбачає зіставлення од-нопорядкових юридичних понять, явищ і процесів і з'ясування між ними схожості і відмінностей. Наприклад, порівняння особливостей юридичної практики прокурорської і адвокатської, нотаріальної і ад­вокатської та ін.

Спеціальні методи засновані на досягненнях технічних наук:

— математичний;

— кібернетичний та ін.

З метою різнобічного пізнання юридичної деонтології доцільно використання вказаних методів у сукупності.

§ б. Функції і принципи юридичної деонтології Функції юридичної деонтології — основні напрямки її теоре­тичного і практичного призначення, орієнтовані на якісне виконан­ня юристом свого професійного обов'язку. Основні функції юридичної деонтології: 1) пізнавальна (онтологічна), або інформаційна — виража­ється в набутті деонтологічних знань; пізнанні суті юридичної діяль­ності, характеру професійної поведінки юриста, норм-вимог та інших нормативів культури, якими він повинен керуватися; своєчасному ознайомленні з правовими актами, що відносяться до його діяль­ності. Важливо встигати стежити за оперативною інформацією, що стосується питань юридичної деонтології;

>[>іі<)ичііа деонтологія як наука і навчальна дисципліна________ 29

2) евристична — полягає в поглибленому пізнанні юридичної практики і розкритті нових закономірностей професійної поведін­ці юриста, «нарощуванні» нових знань, постійному вдосконаленні Моделі (стандарту) юридичної професії, нормативів культури юри-I і .і

() прогностична — виражається в розробці перспектив розви-і ку практичної юридичної діяльності, етично-правовому збагаченні Обов'язку юриста-практика на основі адекватного відображення Об єктивних закономірностей функціонування держави і права, со­мі;! и.мої культури суспільства;

4) аксіологічна (аксіологія — вчення про цінності) — виража-
і 11.ся в оцінці людських відносин і явищ соціальної дійсності, в уяв-

н пні про те, що таке добро і зло, справедливість і несправедли­вість. Предметом оцінки є поведінка юриста-професіонала, його ігпінки, наміри, мотиви, особисті якості;

5) ідеологічна — полягає у виробленні фундаментальних ідей
(концепцій) про шляхи вдосконалення юридичної практики і про­
фесіоналізму юриста, розробці норм-рекомендацій і норм-вимог,
иорм-заборон і норм-дозволів для юристів різної спеціалізації,
.і гакож відношення до правової політики держави, яку вони покли-
кані проводити в життя;

6) виховна — виражається у вихованні і самовихованні юриста ігідно з нормативами його професійної культури, стандартами юри­дичної професії;

7) прикладна — полягає в аналізі вчинків юриста, їх адекват­ності професійному обов'язку в ході юридичної діяльності, включа­ючи ступінь впливу різних видів стимулювання на його професійну практичну активність; у розробці практичних рекомендацій для ипрішення проблемних ситуацій в юридичній діяльності та ін.

Принципи юридичної деонтології — вихідні незаперечні вимо-і и. що пред'являються до професійної діяльності юриста, соціальні орієнтири його поведінки в різноманітних ситуаціях.

Принцип гуманності — означає шанобливе ставлення до кон­кретної людини з урахуванням її індивідуальних особливостей, умін­ня поставити себе на місце клієнта і подивитися на ситуацію з його позиції, співпереживати йому, проявити милосердя, прийняти на себе частину його біди і болю, надати йому допомогу.

зо

Розділ І

Іріїдична деонтологія як наука і навчальна дисципліна_____ 3\_

 

Буває так, що активне втручання юриста в долю клієнта, яке диктується законом, завдає клієнту духовної травми. Гуманістична спрямованість діяльності юриста, як і лікаря, вимагає прояву добро­ти і чуйності, примушує в усякому разі в думках звертатися до морального принципу «Не нашкодь!». Даний принцип застерігає про­ти поспішних і необдуманих рішень, вимагає персональної відпові­дальності юриста за долю клієнта, виключає принесення долі клієнта в жертву власному інтересу.

Принцип справедливості — передбачає відповідність між прак­тичною діяльністю юриста і його соціальним (і службовим) стано­вищем, між заслугами і суспільним визнанням, між працею і вина­городою, цілями і засобами їх досягнення, правами і обов'язками, злочином і покаранням та ін. Невідповідність у цих відносинах сприймається як несправедливість. Термін «юстиція» в перекладі з латинської означає справедливість, законність, походить від ^5 — право. Вже в самому терміні закладено вимогу до юриста бути справедливим. Праву належить провідна роль у забезпеченні соці­альних гарантій (право на освіту, медичне обслуговування, пенсію в старості, соціальну безпеку особи та ін.), а також у припиненні різного роду порушень щодо справедливості (протекціонізму, не-заслуженого привілейованого становища, злочинного збагачення та ін.). Несправедливим буде, якщо злочинець, виправданий судом, вважається невинним, а потерпілий стає потерпілим не тоді, коли його побили чи обікрали, а лише після винесення про те офіційної ух­вали. За своєю суттю право означає застосування рівного масштабу до всіх людей.

Принцип законності — полягає в тому, що при формуванні вла­сних правил поведінки юрист повинен керуватися поточними зако­нами, які мають відповідати праву, і діяти суворо у відповідності до них. Формально перед законом усі рівні, в тому числі ті, хто його застосовує.

Поєднання принципу законності зі справедливістю і сумлінністю виключає користолюбство і хабарництво.

Принцип істинності— означає встановлення в кожній юриди­чній справі щонайповнішої достовірності. У пошуках істини юрист повинен бути чесним, перш за все перед самим собою, продумано і зважено здійснювати службово-професійні дії, підбирати юридичні факти. Порушення істинності на будь-якому етапі розгляду юридич-

КОІ справи спричиняє його кінцеву безрезультатність. Істинність повинна виявлятися і у висновках в юридичній справі. Виключаєть-I її недомовленість і двозначність (і «так і ні»).

Принцип плюралізму — виражається в терпимості до ідео-Юі і'інііх позицій клієнта, його ідейно-політичної (або релігійної) пере-і оманості або партійної приналежності, до його соціального стану. Цей конкретний принцип юридичної деонтології грунтується на за-і ,і м.ііому принципі юриспруденції — пріоритеті загальнолюдських і\ повних цінностей перед іншими міркуваннями соціального, ідейно-Політичного, релігійного характеру. Юрист повинен керуватися при-писами ст. 15 Конституції України: «Суспільне життя в Україні грун-і \ і і ься на принципах політичного, економічного і ідеологічного рі іноманіття. Ніяка ідеологія не може визнаватися державою як

обов'язкова».

111міинішпрофесійно-правової активності — означає цілесп­рямовану діяльність юриста-професіонала по реалізації своєї ком­ік н-пції в рамках правових норм, яка пов'язана з додатковими ви-і ратами часу, енергії. Працюючи в колективі і не ігноруючи його Інтересів, юрист повинен уміти проявити ініціативу («хто, якщо не я»), самостійність, узяти відповідальність на себе, здатність швидко і * н -.помилково своєчасно ухвалити обґрунтоване конкретно-прави-пі.не рішення. Реалізація цього принципу можлива лише за наяв­ності глибоких знань і певної майстерності, придбаної в результаті досвіду.

§ 7. Місце юридичної деонтології у системі суспільних і юридичних наук

Юридична деонтологія, що розглядається в широкому її розу­мінні, тісно пов'язана з суспільними науками: етикою, соціальною Психологією, політологією, естетикою, інформатикою, оскільки попа включає елементи цих наук. Більшою мірою наочний зв'язок Простежується між юридичною деонтологією і прикладними наука­ми: правовою психологією, правовою етикою, правовою естетикою, правовою інформатикою, тобто тими науками, які виникли на сти-к\ юриспруденції і вказаних вище суспільних наук. Місце юридич­ної деонтології серед інших соціальних і юридичних наук визначило­ся за десятиліття її розвитку.

32 Розділ І

Юридична деонтологія виділилася в окрему галузь знань в про­цесі розвитку правової етики. Проте вона не тотожна їй. Юридична деонтологія, з одного боку, є стрижнем, «серцевиною» правової етики7; з іншою вона значно ширше за неї за змістом, оскільки ра­зом з морально-етичною культурою включає тісно пов'язані з нею інші грані культури юриста як особи. Юридична деонтологія лише частково збігається з правовою етикою. Вона не поглинає її пред­мет і методи, а є певним вступом до неї як в спеціальну науку і учбову дисципліну, використовує її як джерело, з якого черпає де-онтологічні норми. Нормативним змістом юридичної деонтології є як норми, не забезпечені юридичними санкціями (етичні, есте­тичні та ін.), так і норми, що встановлюють юридичну відповіда­льність за невиконання приписів, закріплених в службових докуме­нтах (юридичні).

Маючи свій власний предмет, юридична деонтологія зайняла конкретне місце в системі соціальних наук як юридичних, так і не-юридичних (психологічної, політичної, економічної, екологічної, етичної, естетичної, інформаційної).

Співвідношення юридичної деонтології з суспільно-правовими науками можна подати так:

Юридична деонтологія

Правова інформатика
Правова психологія
Правова естетика
Правова етика

Юридична конфліктологія

Юридична деонтологія, як спеціальна професійно-прикладна наука, входить у систему юридичних наук, об'єднаних загальною назвою — правознавство (юриспруденція) і пов'язана (прямо або побічно) зі всіма.

Система юридичних наук:

 

 

 

 

 

 

теоретико-історичні Юридична деонтологія (як вступна теоретико-правова наука в теоретичну і практичну юриспруденцію)
галузеві
міжгалузеві
спеціальні прикладні
зарубіжні
міжнародні

7 Термін «серцевина» вперше застосований С. С. Сливкою для позначення спів­відношення юридичної деонтології з правовою етикою. — Див.: Сливка С. С.Юридична деонтологія. — Львів, 1996. — С. 4—5.

Юридична деонтологія як наука і навчальна дисципліна_____ 33

Юридична деонтологія перш за все пов'язана з теоретико-історичними науками. Це пояснюється тим, що вона має стриж­нем свого поглибленого вивчення професійно-правову поведінку юриста, його професійну культуру, гармонійно сполучену з етич­ною, політичною, економічною, екологічною, психологічною, есте­тичною і інформаційною культурами. Проблематику юридичної деонтології можна вважати теоретико-правовою, але органічно по­в'язаною з правовою етикою, правовою психологією, правовою по­літологією, правовою естетикою. Формування загальних закономі­рностей професійного кодексу юриста виражаються в поєднанні психологічних, юридичних і інших соціальних (політичних, мораль­них, економічних, екологічних, етичних естетичних) механізмів, що тісно взаємодіють на основі найважливіших структурних зв'я­зків правових принципів.

Предмет юридичної деонтології має відмінності від пред­метів інших наук, що входять до групи історико-теоретичних наук. її об'єднує з теорією держави і права лише те, що теорія дер­жави і права певною мірою є вступом до галузевих наук (конститу­ційного, цивільного, адміністративного, кримінального, екологічного права тощо), а юридична деонтологія — до міжгалузевих (організа­ційним) юридичних наук (прокурорський нагляд, організація право­суддя, правоохоронні органи та ін.). Проте на відміну від юридичної деонтології теорія держави і права є загальнотеоретичною, оскільки виявляє і пояснює основні загальні закономірності розвитку дер­жави і права, виробляє загальні поняття, категорії і принципи, на які спираються інші юридичні науки.

Юридична деонтологія має свою цільову спрямованість. Вона покликана узагальнити інформацію про якість юридичної практики і представити майбутньому юристу систему дозволяючих, заборо­няючих, зобов'язуючих і рекомендаційних норм, яких він повинен дотримуватися в цивілізованому суспільстві, дати загальні відо­мості про специфіку і зміст юридичної діяльності. Вона «рифмуєть-ся» з теорією держави і права, але звернена не до розкриття загаль­нотеоретичних основ права, а до пізнання юридичної практичної діяльності, до людей, що її здійснюють, до загальних і особливих якостей їх праці, морально-психологічних, етичних та інших влас­тивостей її прояву. Виробляючи нормативи (регулятиви) культури поведінки практикуючого юриста, юридична деонтологія доповнює

 

Розділ І

і збагачує ті галузі права, які безпосередньо «обслуговують» юри­дичну діяльність. Це — процесуальне право, а також прикладні дисципліни — криміналістика, судова медицина, судова психіатрія, правова статистика, оперативно-розшукова діяльність та ін.

При цьому юридична деонтологія спирається на знання галузе­вих і міжгалузевих наук — конституційного, цивільного, криміналь­ного, адміністративного, трудового, екологічного, інформаційного права тощо. Крім того, вона використовує досягнення наук, що вивчають державу і право зарубіжних країн у порівняльному плані (конституційне право зарубіжних країн та ін.), і міжнародно-пра­вові відносини (публічне і приватне міжнародне право, європейське право таін.).

Вітчизняна юридична деонтологія стоїть перед багатьма скла­дними питаннями, які поки що невирішені або недостатньо вирі­шені. Це закономірно, бо юриспруденція розвивається, переживає інформаційно-технічні зміни, у зв'язку з чим висуваються нові про­блеми. Сьогодні формування юридичної деонтології досягло того рівня, при якому і для неї стає характерним процес диференціації, властивий розвитку юриспруденції в цілому. Загальні принципи і положення переломлюються при цьому в специфіці окремих юри­дичних сфер, напрямків і дисциплін і вже в такій опосередкованій формі стають основою для вироблення конкретних рекомендацій для юридичних працівників (наприклад в правоохоронній сфері для працівників міліції, органів прокуратури, органів служби безпеки і т. д.). Професія юриста незалежно від спеціалізації і різноманітності варіантів поведінки кожного з її носіїв має єдині основи, схожі риси, які визначаються спільністю права, його єдністю, взаємозалежністю схвалюваних рішень у процесі практичної юридичної діяльності. При всій відмінності роботи нотаріуса від роботи слідчого прокуратури або органів внутрішніх справ, а останніх від роботи службовців со­ціального забезпечення всі вони є юристами однієї співдружності, яка стоїть на варті законності і правопорядку, захисту і охорони прав і свобод громадян.

Можна виділити три напрямки зв'язку юридичної деонто­логії з іншими правовими науками і навчальними дисциплінами.

Юридична деонтологія:

1) є вступною наукою і містить відомості, необхідні для поглибле­ного розуміння закономірностей юридичної діяльності слідчого, про­курора, судді, нотаріуса, адвоката і інших професій.

к)ична деонтологія як наука і навчальна дисципліна_____ 35

V цьому сенсі її можна назвати загальнопідготовчою наукою, всту­
пі юридичної практики;

') сі ворює теоретичні основи для прикладних юридичних наук і Мінімальних дисциплін: судової психології, судової етики, юридичної ИОнфліктології тощо.

V ньому сенсі її можна вважати своєрідною узагальнюючогою
і і ірс нічною наукою, загальною частиною прикладних юридичних

и.і\ К

І) поповнює багаж юридичної науки і практики завдяки самостій-иому предмету дослідження, розвиває нові підходи, постачає нову інформацію, що почерпнута з досягнень соціальних наук, і тим са­мим збагачує всю юриспруденцію як прикладну, так і теоретичну.

V цьому сенсі її можна вважати самостійною теоретико-юриди-
'пі. по наукою, що утворилася на стику юриспруденції та інших сус-
иі її.них наук.

§ 8. Юридична деонтологія як навчальна дисципліна

І( )ридична деонтологія як наукова і як навчальна дисципліна — не одне і теж. Як навчальна дисципліна вона переслідує мету дати м.ііібутньому юристу своєчасні уявлення про реальний сенс і зміст ічи іраної професії, представити цілісну картину юридичної діяльності і місце в ній юриста-професіонала, культура поведінки якого відпові-і.к вимогам, які пред'являються до нього суспільством і державою її цаний історичний період. Цю мету можна виразити через єдність Грьох складових:

1) ознайомити з видами професій юриста і розкрити характер юридичної практичної діяльності;

2) визначити стандарти, яким повинен відповідати кожен юрист-Практик, зокрема випускник юридичної навчальної установи;

3) виробити в стінах юридичної учбової установи основні устано-Пси на якісне вивчення юридичних дисциплін, на розвиток професій­ні їх умінь і навиків.

Виходячи з мети, завданнями юридичної деонтології є:

1) визначити нормативи культури поведінки юриста, необхідні гни його ефективної професійної діяльності;

2) навчити правильно розуміти професійний обов'язок, розкрити і» повні етапи його морально-психологічного і професійно-правового ін мислення;

 

Розділ І©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.