Здавалка
Главная | Обратная связь

Реакции IVтипа (опосредованные Т-лимфацитами) 14 страница9.Саттон Д., Фотергилл А., Ринальди М. Определитель патогенных и условно-патогенных грибов. - Изд. Мир, 2001. - 470 с.

10.МаянскийА.Н.Микробиология дляврачей. - Нижний Новгород: Издательство Нижегородской государственной медицинской академии, 1999. — 400 с.

11.Котова А.Л. Клиническая микробиология: Методические указания.-Алматы, 2004.- 162с.

12.Тец В.В. Справочник по клинической микробиологии – СП Стройлеспечать. – 1994.– 224 с.

13.Определитель бактерий Берджи /Под ред Д.Хоулта, Н.Крига, П.Снитаи др.// М.: Мир, 1997. - в 2 томах.

14.Вопросы общей вирусологии, под ред. Кисилева И.О. Санкт- Петербург, 2007, 375 с.

15.Поздеев О.К. Медицинская микробиология: Учеб. О.К.Поздеев; под ред. В.И.Покровского.-2-е изд.испр.-М.:ГЭОТАР-МЕД,2004.-768 с

Қазақ тілінде:

Негізгі:

1. Медициналық микробиология , Алматы,2011,683 б Рамазанова Б.А, Кудайбергенұлы К.К редакциялаумен.

2. Б.А. Рамазанова, А.Л. Котова және т.б. Микроорганизмдер морфологиясы.(оқу- әдістемелік құрал) Алматы,2007, 131б.

3. Б.А. Рамазанова, К.К Құдайбергенұлы, А.Л Котова. Инфекция туралы ілім.(оқу-құралы) Алматы 2007,111 б .

4. Б.А.Рамазанова, А.Л Котова және т.б. Микроорганизмдер физиологиясы. (оқу - әдістемелік құрал). Алматы,2007, 126 б.

5. Б.А. Рамазанова, А.Л Котова және т.б. Микроорганизмдер экологиясы. (оқу- құралы). Алматы, 2007, 95 б.

6. Б.А. Рамазанова, А.Л Котова және т.б. Микробтарға қарсы қолданылатын препараттар (оқу- құралы) Алматы, 2007.,47 б.

7. Микробиология және вирусология (жалпы бөлімі): Оқу құралы /Ү.Т.Арықпаева, К.Х.Алмағамбетов, Н.М.Бисенова, Н.Б.Рахметова, Г.Д.Асемова, Койшебаева К.Б., Бисимбаева С.К., Калина Н.В./. 1-ші басылым. (Медициналық және фармацевтикалық мамандық бойынша жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқу құралы) - Астана, 2005. – 208 б.

8. «Микроорганизмдердің морфологиясы» оқу құралы, Астана, 2004, 32б.; Микробиология және вирусология (жеке бөлімі): Оқу құралы /Ү.Т.Арықпаева, К.Х.Алмағамбетов, Н.М.Бисенова, Ә.Ө.Байдүйсенова, Н.Б.Рахметова, Г.Д.Асемова /1-ші басылым. (Медициналық және фармацевтикалық мамандық бойынша жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқу құралы) - Астана, 2006. – 199 б.

Қосымша:

1. Жалпы микробиологиядан лабораториялық сабақтар бойынша оқу-әдістемелік құрал (А.Л. Котованың ред.). – Алматы, 1997.

Ағылшын тілінде:

Негізгі:

1.Richard V Georing, Hazel M Docrell, Mark Zukerman, Derek Wakelin, Ivan M Roit, Cedric Mims,Peter L Chiodini “Medical Microbiology”,4th Edithion, 2008, UK, p.656.

2.Jacquelyn G Black “Microbiology”,7 th ,WILEY,2010,p.846

3. Patric R Muray,Ken S Rosenthal, Michael F Pfaller “Medical Mcrobiology”,5th Edithion, 2008,p.962

4. Cedric Mims, Hazel M Docrell, Richard V Georing , Ivan M Roit, Derek Wakelin, Mark Zukerman, “Medical Microbiology”,3th Edithion, 2004, ELSEVIER MOSBY, p.659.

5. Geo F Brooks,Kaaren C Carroll, Janett S Butel, Stephen F Morse,24th Edithion, JAWETZ,MELNICK&ADELBERG^S

6. Mark Gladwin, Bill Trattler, “Clinical Microbiology”, 4th Edithion, MedMaster, Miami, 2007, p.393.

7. Anathanarayan R., Paniker C.K.J. Text book of microbiology. Orien Longman. Seven edition, 2005.

8.Medical microbiology. Ed.by Inta Ozols. Elsevier Mosby, 2004.

Қосымша:

1.Robert M Diamond “Designing Assessing Courses and Curricula”, 3th Edithion,Jossey-Bass,2008,p.487

2.Patric Leonardi “Microbiology Study Guide: Key Review Questions and Answers”, Silver Educational Publishig,2005,p.78

3.N.Cary Engelberg,Victor DiRita,Terence S Dermondy, “Mechanisms of Microbial Disease” , 4th Edithion,Lippincton Williams&Wilkins,2007,p.762

4.William F Strohl, Harriet Rouse, Bruce D Fisher, “Microbiology”, Lippincton^s,2001,p.516

5.Jawetz, Melnic & Adelberg. Medical microbiology. Singapore. 2004.

6.Arora D.R. Text book of microbiology. CB. 2001.

7.William A. Stradit, Harriet Rouse, Bruce D. Fisher. Microbiology. 2001, Lippencott, Williams and Wilkins

8.Black Jacquelyn G. Microbiology. Principles & Applications, 1996 by Prentice-Hall, New Jersey

9.Medical microbiology. An introduction to Infectious Diseases. Ed. by Ryan Kenneth J. Appleton and Lange. Stamford, Connecticut, 1998.

10.Toni Hart, Paul Shears. Atlas de Roche de Microbiologie. - Paris., 1997.- 314р.

Бақылау (сұрақтар, тесттер, есептер және т.б.):

Сұрақтар:

1. Вакцинопрофилактика, вакцина типтері, оларды дайындау.

2. Жұқпалы аурулардың серотерапиясы мен серопрофилактикасы.

3. Қан сарысуының бактерицидті қасиеті неге негізделген?

4.Анатоксин дегеніміз не?

5.Люминесцентті сарысу деген не?

6.Екпе дегеніміз не?

7.Екпелердің жіктелуі.

8.Өлтірілген вакцина жасауда қолданылатын микроорганизмдер штамдары қандай қасиетке ие болуы керек?

9.Өлтірілген вакцина дайындауда микроорганизмдер инактивациясын шақыратын негізгі әсерлерді атаңыз.

10.Алдын алу шаралары өлтірілген вакцина арқылы жүргізілетін жұқпалы ауруларға мысал келтіріңіз.

11. Аутовакцина дегеніміз не?

12.Алдын алу шаралары анатоксинмен жүргізілетін жұқпаларды атаңыз.

13.Химиялық вакцина неден жасалады. Химиялық вакциналарға мысал келтіріңіз.

14.Тірі вакцинаның өлтірілген вакцинамен салыстырғанда қандай артықшылықтары бар?

15.Емдік-профилактикалық сарысу қалай дайындалады?

16.Емдік-профилактикалық сарысу қалай жіктеледі?

17.Иммуноглобулин қалай алынады?

18.Диагностикалық сарысу қандай мақсатта қолданылады?

19.Диагностикалық сарысулар қалай жіктеледі?

20. Тері-аллергиялық сынамада қолданылатын биопрепараттарды атаңыз. Мысал келтіріңіз.

21.Оң реакцияда аллерген енгізілген жерде қандай өзгеріс байқалады?

22.Серологиялық реакция, қандай мақсатпен қолданылады?

23. Екпелердің ұлттық күнтізбесі дегеніміз не? Қандай негізгі жұқпалы аурулар қамтылған?

Жағдайлық есептер:

1.Дәрігерге туберкулезге қарсы вакцинация ұйымдастыру жүктелген:

а) арнайыланған алдын алу шараларына қандай препараттар қолдану қажет?

б) иммунизация қалай жүргізіледі?

в) кімдерге вакцинация және ревакцинация жүргізіледі?

2.Сіз жұмысқа келесі бакпрепараттарды алдыңыз:

1. Оба вакцинасы

2. СТИ

3. Гонококкты вакцина

4. Адсорбцияланған сіреспелік анатоксин

5. Сіреспеге қарсы сарысу

6. Сібір жарасына қарсы глобулин

Аталған препараттар қандай иммунитет қалыптастырады? Қандай мақсатта қолдануға болады? Қай препаратты тіріге, ал қайсысын өлі вакцинаға жатқызасыз?

3.Науқас Н. дәрігерге келесі шағымдармен келді: тұмауға, түшкіруге, көктемде, теректер гүлдегенде, тыныстың қиындауына. Кейде бұл көріністер жазда қайталанып, ал күзде және қыста байқалмаған. Науқастың дәріханада сатып алған мұрын тамшылары жалпы күйін жақсартпаған. Науқастың шағымын мұқият тыңдай отырып, қандай ауру туралы болжауға болады? Науқасқа қандай ұсыныстар жасауға болады?

4.Стоматологиялық кабинетке науқас келді, тіс экстракциясы алдында 0,5% новокаин ерітіндісімен проводниковая анестезия жасалған. Науқаста бірнеше минуттен кейін анафилактикалық шок (терінің бозаруы, салқын тер, жіптәрізді пульс, артериялық қысымның төмендеуі).

Новокаин енгізілгеннен кейін дамыған анафилактикалық шок аллергиялық реакциялардың қай тобына жатады? Шок шақырған новокаин дозасы қалай аталады? Дәрігер стоматолог қандай қателік жіберді?

Тесттер:

1. ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО НЕ БУДЕТ ОТНЕСЕНО ВАМИ К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ВАКЦИН:

1. Используются для создания активного искусственного иммунитета

2. Приготовлены из обезвреженных микробов, токсинов

3. Обладают ферментативной активностью

4. Представляют полноценные антигенные комплексы

5. Обладают высокой иммуногенностью

2. ВАКЦИНЫ ДЕЛЯТСЯ НА:

1. Живые

2. Сыворотки

3. Аллергены

4. Гаптены

5. Диагностикумы

3. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЖИВЫХ ВАКЦИН ИСПОЛЬЗУЮТ ШТАММЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ:

1. Сенсибилизирующей активностью

2. Ферментативной активностью

3. Высокой вирулентностью

4. Выраженной иммуногенностью

5. Анаэробными свойствами

4. УБИТЫЕ ВАКЦИНЫ:

1. Получают из микробов и токсинов

2. Обладают высокими сенсибилизирующими свойствами

3. Получают воздействием на микроба химических средств или высокой температуры

4. Не являются стерильными

5. Применяют только для профилактики при некоторых инфекционных заболеваниях

5. УБИТЫЕ ВАКЦИНЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ:

1. Брюшного тифа

2. Полиомиелита

3. Кори

4. Сибирской язвы

5. Коклюша, гриппа

6. КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ КОРПУСКУЛЯРНЫХ ВАКЦИН НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ:

1. Стафилококковая

2. Гонококковая

3. Дизентерийная

4. Бруцеллезная

5. Туберкулезная

7. АУТОВАКЦИНЫ:

Получают из микробов и их токсинов

Убитые вакцины, полученные из выделенных от больных штаммов

Используются для профилактики

Используются для получения пассивного иммунитета

Применяют для диагностики

8. ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ ОТНОСИТСЯ К ХАРАКТЕРИСТИКЕ АНАТОКСИНА, КРОМЕ:

1. Обезврежены формалином

2. Используются как вакцины

3. Вызывает выработку антитоксического иммунитета

4. Участвуют в реакции флокулляции

5. Получают из эндотоксинов

9. АНАТОКСИНЫ ПРИМЕНЯЮТ ПРИ:

1. Дифтерии

2. Брюшном тифе

3. Полиомиелите

4. Коклюше

5. Газовой гангрене

10. ХИМИЧЕСКИЕ ВАКЦИНЫ:

1. Содержат цельные микробные клетки

2. Получают из микробов при нагревании и обработке формалином

3. Высушивают методом лиофильной сушки

4. Представляют полноценные антигенные комплексы

5. Приводят к выработке антитоксического иммунитета

11. НАЗОВИТЕ УБИТУЮ ВАКЦИНУ:

1. Гонококковая

2. СТИ

3. Коревая

4. БЦЖ

5. Гриппозная

12. ХИМИЧЕСКИЕ ВАКЦИНЫ:

1. Дизентерийная

2. Коревая

3. Tabte

4. Антиген брюшнотифозный

5. БЦЖ

13. В ОСНОВЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЖИВЫХ ВАКЦИН ЛЕЖИТ:

1. Высушивание

2. Аттенуация

3. Обработка фенолом

4. Замораживание

5. Выработка лейкоцитами

14. ПРЕИМУЩЕСТВА ЖИВЫХ ВАКЦИНЫ:

1. Отсутствие выраженной реактогенности

2. Не способны размножаться в организме

3. Адсорбированы на трудно растворимых веществах

4. Высокая иммуногенность

5. Вирулентность

15. ПРЕИМУЩЕСТВА ЖИВЫХ ВАКЦИН ПО СРАВНЕНИЮ С УБИТЫМИ:

1. Высокая иммуногенность, создающая более напряженный иммунитет

2. Получают из микробов и их токсинов

3. Участвуют в реакциях иммунитета

4. Используют для лечения и профилактики

5. Простота введения

16. К ЖИВЫМ ВАКЦИНАМ ОТНОСИТСЯ:

1. Гриппозная

2. Холероген-анатоксин

3. Менингококковая

4. Гонококковая

5. Tabte

17. ВАКЦИНУ ПРОТИВ ОСПЫ ПРЕДЛОЖИЛ:

1. Пастер

2. Кох

3. Ивановский

4. Дженнер

5. Солк

18. В ВАКЦИНУ АКДС ВХОДЯТ:

1. Tabte

2. Корпускулярная лептоспирозная

3. Дифтерийный, столбнячный анатоксин

4. Гриппозная

5. Интерферон

19. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ АВИРУЛЕНТНЫХ КУЛЬТУР СОСТОИТ В ВОЗМОЖНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗ НИХ:

1. Химических вакцин

2. Бактериофагов

3. Живых вакцин

4. Анатоксинов

5. Сывороток

20. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ СЫВОРОТКИ ПОЛУЧАЮТ ПУТЕМ:

1. Сенсибилизации

2. Прогревания микробов

3. Адсорбции на гидроокиси алюминия

4. Гипериммунизации

5. Ослабление через организм животных

21. ВРАЧУ ПОРУЧЕНО ОРГАНИЗОВАТЬ ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА. КАКИЕ ПРЕПАРАТЫ ОН СМОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ:

1. Туберкулин

2. Этионамид

3. БЦЖ

4. Антитоксическую сыворотку

5. Тубазид

22. АНТИТОКСИЧЕСКИЕ ИММУННЫЕ СЫВОРОТКИ:

1. Применяют с лечебной и профилактической целью

2. Получают при иммунизации убитыми микробными клетками

3. Это токсины, обезвреженные формалином

4. Дозируют в антимикробных единицах

5. Содержат бактериолизины

23. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ СЫВОРОТОК ИММУНИЗИРУЮТ:

1. Баранов

2. Кроликов

3. Лошадей

4. Птиц

5. Белых мышей

24. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КАКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ АНТИТОКСИЧЕСКАЯ СЫВОРОТКА:

1. Дифтерии

2. Туляремии

3. Скарлатины

4. Гриппа

5. Холеры

25. АНТИТОКСИЧЕСКИЕ СЫВОРОТКИ:

1. Противориккетсиозная

2. Противохолерная

3. Противоэнцефалитная

4. Противогонококковая

5. Противостолбнячная

26. ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ ИСПОЛЬЗУЮТ:

1. Сыворотку иммунизированных доноров

2. Лейкоцитарную массу

3. Сыворотку иммунизированных животных

4. Кровь реконвалесцентов

5. Плазму крови

27. ИММУНОГЛОБУЛИН, ПОЛУЧЕННЫЙ ИЗ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА:

1. Холерный

2. Стафилококковый

3. Гриппозный

4. Менингококковый

5. Коревой

28. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СЫВОРОТКИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ:

1. Лечения

2. Индикации микроорганизмов

3. Профилактики

4. Постановки серологических реакций

5. Выявления микробов во внешней среде

29. ИНТЕРФЕРОН:

1. Поражает внеклеточный вирус

2. Токсин для клеток

3. Имеет широкий спектр противовирусного действия

4. Блокирует синтез РНК вируса в клетке

5. Не продуцируется лейкоцитами

30. ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ (ПЛАНОВОЙ) ВАКЦИНАЦИИ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ:

1. БЦЖ

2. СТИ

3. Коревой

4. Полиомиелитной

5. АКДС

31. К ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К ВАКЦИННЫМ ПРЕПАРАТАМ НЕ ОТНОСИТСЯ:

1. Высокая иммуногенность

2. Арреактивность

3. Аллергическая реакция

4. Безвредность

5. Минимальное сенсибилизирующее действие

32. НАЗОВИТЕ НЕПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПРИ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ИММУННЫХ СЫВОРОТОК:

1. Создается искусственный иммунитет

2. Не обеспечивает пассивный иммунитет

3. Используются для серотерапии

4. Проводится экстренная профилактика

5. Антитела нейтрализуют белковый токсин

33. АЛЛЕРГИЯ ЭТО:

1. Нарушение иммунного статуса

2. Нарушение структуры и функции органов и тканей

3. Повышенная чувствительность организма

4. Наследственная предрасположенность к гиперпродукции

5. Способ защиты от генетически чужеродных веществ

34. НА МЕСТЕ ВВЕДЕНИЯ АЛЛЕРГЕНА НАБЛЮДАЕТСЯ:

1. Инфильтрат

2. Ожог

3. Сыпь

4. Накопление анафилотоксинов

5. Развитие некроза

35. ДИАГНОСТИКУМ:

1. Взвесь убитых бактерий

2. Используется для профилактики

3. Взвесь живых бактерий

4. Используется для лечения

5. Получают при иммунизации животных

36. АЛЛЕРГИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ:

1. Состояние повышенной чувствительности организма

2. Отсутствие чувствительности

3. Понижение чувствительности к повторному введению антигена

4. Один из видов иммунитета

5. Является синонимом понятия иммунитет

37. К АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РЕАКЦИЯМ КЛЕТОЧНОГО ТИПА НЕ ОТНОСИТСЯ АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ ПРИ:

1. Микозах

2. Туберкулезе

3. Атопической бронхиальной астме

4. Бруцеллезе

5. Туляремии

38. АЛЛЕРГЕНЫ (НАЗОВИТЕ НЕПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ):

1. Убитые микроорганизмы или экстракты из них

2. Предназначены для выявления ГЗТ

3. Препараты для активной иммунизации

4. Туберкулин

48. ВАКЦИНА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ В СЛУЧАЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ РАБОТЫ В ОЧАГЕ ИНФЕКЦИИ:

1. Экстракт Bordetellapertussis

2. Вакцина Сэбина

3. Пневмококковый полисахарид

4. Против кори, коревой краснухи, паротита

5. Против брюшного тифа

49. ДЛЯ ПЛАНОВОЙ ИММУНИЗАЦИИ, НЕСМОТРЯ НА СЕРЬЕЗНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ:

1. АКДС

2. Вакцина Сэбина

3. Пневмококковый полисахарид

4. Против коревой краснухи

5. Tabte

ТЕЗАУРУС (глоссарий):

Вакцина

Иммундық сарысу

Аллергендер

Диагностикум

 

Сабақтың болжамды жоспары:

№ р/н Сабақтың этабы Сабақ этабының мазмұны Оқу әдісі (оқытушының таңдауы бойынша ) Бақылау әдістері (оқытушының таңдауы бойынша ) Берілген уақыт, этап / мин
Кіріспе Сәлемдесу, белгілеу, тақырыпты, мақсаты мен міндеттерін айту, компетенцияларға тоқталу, мотивациялық сипаттама - - 10 мин.
Ақырғы білім деңгейлерін бақылау Тақырып бойынша ақырғы және ағымды білім деңгейлерін анықтау - Тестілеу Ауызша 5 мин. 25 мин.
Серпіндіру - Интерактивті - 5 мин.
Үзіліс - - - 5 мин.
Негізгі этап Аяқталмаған фагоцитоз жағындысын микроскопия лау. Алынған нәтиже бойынша бағалау. Зерттеу материалын Петри табақшасына себу. Менингококты инфекцияның диагностикалық алгоритмін салу. Пассивті (түсіндіру, демонстрация, бақылау). Белсенді (Тәжірибелік жұмыстарды орындау және талқылау, хаттамаларды, жұмыс дәптерін толтыру,мультимедиялық мәліметтер базасымен, компьютерлік моделдермен және бағдарламалармен жұмыс жасау.) Интерактивті (ситуациялық есептер, кроссвордтар шығару, кішігірім топтарда жұмыс жасау, блиц-сауал, ролдік ойындар, оймен штурм, критикалық ойлау, мини-зерттеулер) Жұмыс дәптерлерін тексеру 30 мин.
6. Сабақты қортындылау. Жеткен жетістіктерді талқылау және қойылған міндеттерді, үйренген компетенцияларды шешу. Бағаларын айту және жорналға қою Бағалау парағын толтыру Пассивті   - 5 мин
7. Үй тапсырмасына комментарии келесі сабақ тақырыбы бойынша - Пассивті   - 5 мин

15-тақырып.Аралық бақылау. Инфекция. Иммунитет

Мақсаты:инфекция және иммунитет бойынша; инфекциялық процесс диагностикасы принципі бойынша; жұқпалы ауруларды емдеу және алдын алу бойынша меңгерген білімін бақылау; серологиялық реакцияны жасау және алынған нәтижені интерпретациялау бойынша тәжірибелік дағдыны меңгеруді бақылау.

Оқыту міндеттері:

-иммунитет негіздері бойынша материалды меңгеру дәрежесін анықтау;

-инфекциялық процесс дамуы бойынша материалды меңгеру дәрежесін анықтау;

-иммунопатологиялық күйдің дамуы бойынша материалды меңгеру дәрежесін анықтау;

-зерттеудің серологиялық әдісі бойынша материалды меңгеру дәрежесін анықтау;

-жұқпалы аурулардың иммунопрофилактикасының негізі мен жалпы тәжірибе дәрігерінің жұмысында қолданылуы бойынша материалды меңгеру дәрежесін анықтау;

-серологиялық реакциялардың бірнеше типі бойынша, алынған нәтижелерді интерпретациялау біліктілігі бойынша; жалпы тәжірибе дәрігерінің жұмысында қолданылуы бойынша материалды меңгеру дәрежесін анықтау.

Оқытудың әдістері:ауызша сұрау (портфолио қорғау) және тәжірибелік дағдыны қабылдау.

Әдебиеттер:

Негізгі:

1.Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология.- М.: МИА, 2005. - 734 с.

2.Медицинская микробиология, вирусология, иммунология (под ред. Воробьёв А.А) МИА., Москва, 2004.- 690с.

3.Коротяев А.И, Бабичев С.Л. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология. - СПб.: Спец. лит, 2000. - 591 с.

4.Медицинская микробиология /Гл.ред В.И. Покровский, O.K. Поздеев. - М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2006. — 1200 с.

5.Тец В.В. Руководство к практическим занятиям по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии – М.:Медицина, 2002. - 352 с.

6.Компьютерная программа "Диаморф" - "Медицинская микробиология" - атлас-руководство по бактериологии микологии, протозоологии и вирусологии под редакцией акад.проф. Воробьева А.А.

7.Дикий И.Л, Сидарчук И.И. и др. Микробиология. Руководство к лабораторным занятием. Киев, 2004, 583 с.

Қосымша:

1.Борисов Л.Б., Козьмин-Соколов Б.В., Фрейдлин И.С. Руководство клабораторным занятиямпо медицинской микробиологии, вирусологии, иммунологии. - М.: Медицина, 1993.

2.Н.Красилыников А II. Справочник по антисептике. - Минск. - Выс шк.- 1995. - 367с.

3.Галактионов В.Т. Иммунология. - М. - Изд. "РИЦ МДК". - 2000. – 487с.

4.Воробьев А.А. "Микробиология, иммунология". - М.: МИА, 2002.

5.Воробьев А.А., Кривошейн Ю.С., Широбоков В.П. Медицинская и санитарнаямикробиология. - М.: Издательский центр "Академия" – 2003. – 464 с.

6.Аравийский Р.А., Горшкова Г.И. Практикум по медицинской микологии. - С-Пб. - 1995. - 50 с.

7.Всант P., Мосс У., Уивер Р. Определитель нетривиальных патогенных грамотрицательных бактерий (аэробных и факультативно-анаэробных). - М.: Мир, 1999. – 791 с.

8.Внутрибольничные инфекции // Под ред. Р.П.Венцелла. - М.:Медицина, 1990.- 656 с.

9.Саттон Д., Фотергилл А., Ринальди М. Определитель патогенных и условно-патогенных грибов. - Изд. Мир, 2001. - 470 с.

10.МаянскийА.Н.Микробиология дляврачей. - Нижний Новгород: Издательство Нижегородской государственной медицинской академии, 1999. — 400 с.

11.Котова А.Л. Клиническая микробиология: Методические указания.-Алматы, 2004.- 162с.

12.Тец В.В. Справочник по клинической микробиологии – СП Стройлеспечать. – 1994.– 224 с.

13.Определитель бактерий Берджи /Под ред Д.Хоулта, Н.Крига, П.Снитаи др.// М.: Мир, 1997. - в 2 томах.

14.Вопросы общей вирусологии, под ред. Кисилева И.О. Санкт- Петербург, 2007, 375 с.

15.Поздеев О.К. Медицинская микробиология: Учеб. О.К.Поздеев; под ред. В.И.Покровского.-2-е изд.испр.-М.:ГЭОТАР-МЕД,2004.-768 с

Қазақ тілінде:

Негізгі:

1. Медициналық микробиология , Алматы,2011,683 б Рамазанова Б.А, Кудайбергенұлы К.К редакциялаумен.

2. Б.А. Рамазанова, А.Л. Котова және т.б. Микроорганизмдер морфологиясы.(оқу- әдістемелік құрал) Алматы,2007, 131б.

3. Б.А. Рамазанова, К.К Құдайбергенұлы, А.Л Котова. Инфекция туралы ілім.(оқу-құралы) Алматы 2007,111 б .

4. Б.А.Рамазанова, А.Л Котова және т.б. Микроорганизмдер физиологиясы. (оқу - әдістемелік құрал). Алматы,2007, 126 б.

5. Б.А. Рамазанова, А.Л Котова және т.б. Микроорганизмдер экологиясы. (оқу- құралы). Алматы, 2007, 95 б.

6. Б.А. Рамазанова, А.Л Котова және т.б. Микробтарға қарсы қолданылатын препараттар (оқу- құралы) Алматы, 2007.,47 б.

7. Микробиология және вирусология (жалпы бөлімі): Оқу құралы /Ү.Т.Арықпаева, К.Х.Алмағамбетов, Н.М.Бисенова, Н.Б.Рахметова, Г.Д.Асемова, Койшебаева К.Б., Бисимбаева С.К., Калина Н.В./. 1-ші басылым. (Медициналық және фармацевтикалық мамандық бойынша жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқу құралы) - Астана, 2005. – 208 б.

8. «Микроорганизмдердің морфологиясы» оқу құралы, Астана, 2004, 32б.; Микробиология және вирусология (жеке бөлімі): Оқу құралы /Ү.Т.Арықпаева, К.Х.Алмағамбетов, Н.М.Бисенова, Ә.Ө.Байдүйсенова, Н.Б.Рахметова, Г.Д.Асемова /1-ші басылым. (Медициналық және фармацевтикалық мамандық бойынша жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқу құралы) - Астана, 2006. – 199 б.

Қосымша:

1. Жалпы микробиологиядан лабораториялық сабақтар бойынша оқу-әдістемелік құрал (А.Л. Котованың ред.). – Алматы, 1997.

Ағылшын тілінде:

Негізгі:

1.Richard V Georing, Hazel M Docrell, Mark Zukerman, Derek Wakelin, Ivan M Roit, Cedric Mims,Peter L Chiodini “Medical Microbiology”,4th Edithion, 2008, UK, p.656.

2.Jacquelyn G Black “Microbiology”,7 th ,WILEY,2010,p.846

3. Patric R Muray,Ken S Rosenthal, Michael F Pfaller “Medical Mcrobiology”,5th Edithion, 2008,p.962

4. Cedric Mims, Hazel M Docrell, Richard V Georing , Ivan M Roit, Derek Wakelin, Mark Zukerman, “Medical Microbiology”,3th Edithion, 2004, ELSEVIER MOSBY, p.659.

5. Geo F Brooks,Kaaren C Carroll, Janett S Butel, Stephen F Morse,24th Edithion, JAWETZ,MELNICK&ADELBERG^S

6. Mark Gladwin, Bill Trattler, “Clinical Microbiology”, 4th Edithion, MedMaster, Miami, 2007, p.393.

7. Anathanarayan R., Paniker C.K.J. Text book of microbiology. Orien Longman. Seven edition, 2005.

8. Medical microbiology. Ed.by Inta Ozols. Elsevier Mosby, 2004.

Қосымша:

1.Robert M Diamond “Designing Assessing Courses and Curricula”, 3th Edithion,Jossey-Bass,2008,p.487

2.Patric Leonardi “Microbiology Study Guide: Key Review Questions and Answers”, Silver Educational Publishig,2005,p.78

3.N.Cary Engelberg,Victor DiRita,Terence S Dermondy, “Mechanisms of Microbial Disease” , 4th Edithion,Lippincton Williams&Wilkins,2007,p.762

4.William F Strohl, Harriet Rouse, Bruce D Fisher, “Microbiology”, Lippincton^s,2001,p.516

5.Jawetz, Melnic & Adelberg. Medical microbiology. Singapore. 2004.

6.Arora D.R. Text book of microbiology. CB. 2001.

7.William A. Stradit, Harriet Rouse, Bruce D. Fisher. Microbiology. 2001, Lippencott, Williams and Wilkins

8.Black Jacquelyn G. Microbiology. Principles & Applications, 1996 by Prentice-Hall, New Jersey

9.Medical microbiology. An introduction to Infectious Diseases. Ed. by Ryan Kenneth J. Appleton and Lange. Stamford, Connecticut, 1998.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.