Здавалка
Главная | Обратная связь

РОЗДІЛ 1. МЕТА, ЗАВДАННЯ, БАЗОВІ ПОНЯТТЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з курсу "МЕНЕДЖМЕНТ"

на тему: «Роль фінансового менеджменту

в системі управління організацією»

 

Студент (ка) ____ курсу групи____________________

напряму підготовки

спеціальності ____________________________________

(прізвище та ініціали студента)

Керівник

_________________________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

 

Національна шкала ________________________________

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS ___________

 

Члени комісії

________________ _____________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ _____________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ _____________________________

(підпис) (прізвище та ініціали

 

 

м. Черкаси – 2015 рік

ЗМІСТ

Вступ 3

Розділ 1. Мета, завдання, базові поняття в системі управління організацією. 5

1.1 Суть, функції, мета і завдання фінансового менеджменту 5

1.2 Базові концепції фінансового менеджменту в системі управління організацією 9

Розділ 2. Місце фінансового управління в структурі управління організації фінансове управління Катеринопільської райдержадміністрації 13

2.1 Цілі і завдання фінансового менеджменту в управлінні фінансами в організації фінансове управління Катеринопільської райдержадміністрації 13

2.2 Управління джерелами фінансування оборотних коштів та види стратегій в організації фінансове управління Катеринопільської райдержадміністрації 18

Розділ 3. Удосконалення управлінських функцій фінансового менеджменту в організації фінансове управління Катеринопільської райдержадміністрації 20

3.1 Комплекс заходів щодо вдосконалення фінансового управління та їх

оцінка 20

Висновки 24

Список використаної літератури 25

Додатки 27

Додаток А 28

Додаток Б 33

Додаток В 35

 

 

ВСТУП

Система управління організацією включає сукупність усіх служб організації, всіх підсистем та комунікацій між ними, а також процесів, що забезпечують функціонування організацією. Управління організацією — це безперервний процес впливу на продуктивність працівника, на відділи або організації в цілому з метою досягнення найкращих результатів з позиції поставленої мети. Фінансовий менеджмент вирішує більшість питань господарської діяльності підприємств та організацій, пов’язаних з запасами, витратами, доходами, податками, боргами, формами розрахунків, цінними паперами та інше. При цьому важливою є роль аналізу, планування, контролю, обліку, моніторингу та регулювання, але найважливішим є управління грошовими коштами.
Сучасне управління грошовими коштами (грошові і не грошові форми розрахунків у бухгалтерському обліку змішуються і виступають у вигляді формального грошового обороту) тільки підкреслюють цей пріоритет. Фінансовий менеджмент в організаціях зосереджений на управлінні бізнес-процесами і охоплює такі напрямки як планування, прийняття управлінських рішень і контроль. Вихідною базою для управління фінансами підприємства є його фактичний фінансовий стан. Він показує ефективність управління фінансовими ресурсами і майном, поєднуваність джерел фінансування, яка віддача виробничого потенціалу, оборотність активів, рентабельність продаж. Фінансовий менеджмент передбачає різноманітні підходи до оцінки наслідків виникнення тих чи інших ситуацій у залежності від умов. Метою даної роботи є розгляд фінансового менеджменту організації. У роботі визначаються роль, цілі і зміст фінансового менеджменту. Розраховуються базові показники фінансового менеджменту. Визначаються призначення, методи розрахунку показників, що характеризують ризики підприємства. Порівнюються різні способи визначення цих показників.
Одним із завдань роботи є формування напрямків удосконалення фінансового менеджменту. Дана тема є відносно новою у вітчизняній практиці, тому погляди економістів на проблему відрізняються різноманітністю методів і підходів.
Курсова робота складається з вступу, основної частини з трьох розділів, висновків, додатків та списку використаної літератури.

 

РОЗДІЛ 1. МЕТА, ЗАВДАННЯ, БАЗОВІ ПОНЯТТЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.