Здавалка
Главная | Обратная связь

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Конституція України
 2. Бюджетний кодекс України
 3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
 4. Закон України «Про Державний бюджет України».
 5. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: методологічні положення та прикладні механізми. – Тернопіль: Лілея, 1997. – 292 с.

6. Баєва О.В. Основи менеджменту: практикум: Навч. Посібник / Баєва О.В., Ковальська Н.І., Згалат-Лозинська Л.О. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 524 с.

 1. Басовский Л. Е. Менеджмент: учеб. пособ. / Л. Е. Басовский. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 216 с.

8. Белогуров В.П. Основы управления: Учебное пособие. – Харьков: Консум, 2003. – 240 с.

 1. Василенко В. О. Iнновацiйний менеджмент / В. О. Василенко, В. Г. Шматько. – К .: Центр навчальної лiтератури, 2005.
 2. Виноградський М. Д. Менеджмент в органiзацiї / Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова О. М. – К.: Кондор, 2004.
 3. Воронкова В. Г. Мунiципальний менеджмент / В. Г.Воронкова. – К.: Професiонал, 2004.
 4. Воронкова В. Г. Регiонально-адмiнiстративний менеджмент / Воронкова В. Г., Катаєв С.Л., Кiндратець О. М., Зуєва, В.О., Белiченко А. Г. – К.: ЦУЛ; Професiонал, 2010.

13. Гірняк О. М. Менеджмент. Теоретичні основи і практикум: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / О. М. Гірняк, П. П. Лазановський. – К. : Магнолія плюс, Львів : Новий світ – 2000, 2003. – 336 c.

14. Дикань Н. В. Менеджмент / Н. В. Дикань, I. I.Борисенко. – К.: Знання, 2008.

 1. Завадський, Й. С. Менеджмент: підручник для студентів економ. спец. вищих закладів : у 2 т. / Й. С. Завадський. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – Т. 2. – 640 с.

16. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навчальний посібник. – Львів: Національний університет „Львівська політехніка” (інформаційно-видавничий центр „ІНТЕЛЕКТ +” Інституту післядипломної освіти), „Інтелект- Захід”, 2002. – 228 с.

17. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. Підручник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – К.: Академ-видав. 2003. – 416 с.

18. Мартыненко Н.М. Основы менеджмента: Ученик / Н.М. Мартыненко – К.: Каравелла, 2003. – 496 с.

 1. Менеджмент организаций : учебное пособие / Л. А. Киржнер, Л. П. Киенко, Т. И. Лепейко, А. М. Тимонин. – К. : КНТ, 2006. – 688 с.
 2. Микитюк П. П. Iнновацiйний менеджмент / П.П. Микитюк. – К.: Центр навчальної лiтератури, 2007
 3. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Підручник. Видання 3-є, перероблене і доповнене / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. – К.: «Кондор», 2006. – 664 с.
 4. Райченко А.В. Общий менеджмент: Ученик / А.В. Радченко. – М.: ИНФРА – М. 2005. – 384 с.
 5. Рудінська, О. В. Менеджмент: навч. посіб. / О. В. Рудінська, С. Л. Яроміч, І. О. Молоткова. – Ніка-Центр, 2002. – 320 с.
 6. Пилипенко С.М. Менеджмент: навчальний посібник / Пилипенко С.М., Пилипенко А.А., Оленко В.І. – Харків: Вид. ХДЕУ. 2002. – 208 с.
 7. Сахно Е. Ю. Менеджмент сервiсу. Теорiя та практика / Е. Ю. Сахно. – К.: ЦУЛ, 2010.
 8. Смирнов Э. А. Управленческие решения / Э. А. Смирнов. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 264 с.
 9. Сухарський В. С. Менеджмент (загальний з основами спеціального) / В. С. Сухарський. – Тернопіль : Астон, 2004. – 528 с.
 10. Туленков М. В. Сучасні теорії менеджменту : навч. посіб. / М. В. Туленков. – К. : Каравела, 2007. – 304 с.
 11. Хміль Ф. І. Основи менеджменту : підручник / Ф. І. Хміль. – К. : Академвидав, 2003. – 608 с.
 12. Хомяков В. I. Менеджмент підприємства / В.І. Хомяков. - К.: Кондор, 2005.
 13. Шегда А. В. Менеджмент: навч. посіб. / А. В. Шегда. – К.: Знання, КОО, 2002. – 583 с.
 14. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 699 с.
 15. Юргутiс I.А. Основи менеджменту. – К.: Освiта, 1998.
 16. Яхно Т.П. Мiжнародний менеджмент / Т.П. Яхно, I.А. Лапшина. - Львiв: Компакт-ЛВ, 2005

 

 

ДОДАТКИ

Додаток А

Положення про фінансове управління
Катеринопільської районної державної адміністрації

1. Фінансове управління Катеринопільської районної державної адміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, та підпорядкований йому, а також підзвітний та підконтрольний Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голови обласної та районної державної адміністрації, актами районної ради, наказами Департаменту фінансів обласної державної адміністрації та начальника фінансового управління районної державної адміністрації, а також цим Положенням.

3. Юридична адреса: 20500, Черкаська область, смт. Катеринопіль, вул. Леніна, 12.

4. Основними завданнями управління є:

забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району;

складання розрахунків до проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання їх на розгляд районної державної адміністрації;

підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району;

розробка пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

здійснення в установленому порядку загальної організації та управління виконанням місцевих бюджетів району, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

5. Управління відповідно до покладених повноважень виконує такі завдання:

5.1. Розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів районного бюджету інструкції з підготовки бюджетних запитів;

5.2.Визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

5.3. Проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту районного бюджету аналізу бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

5.4. Приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту районного бюджету перед поданням його на розгляд районної державної адміністрації;

5.5. Бере участь у розробці балансу фінансових ресурсів району, підготовці пропозицій щодо доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання проекту районного бюджету;

5.6. Організовує роботу, пов’язану зі складанням проекту районного бюджету, за дорученням керівництва районної державної адміністрації визначає порядок і термін подання структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, селищної рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету; складає проект районного бюджету та прогноз на наступні за плановим два бюджетні періоди; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів, та подання їх на розгляд керівництву районної державної адміністрації;

5.7. Складає, затверджує тимчасовий розпис районного бюджету та розпис районного бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису районного бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису районного бюджету встановленими бюджетними призначеннями;

5.8. Затверджує паспорти бюджетних програм ( у разі застосування програмно – цільового методу у бюджетному процесі);

5.9. Здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки районного бюджету з державним і обласним бюджетом;

5.10. Перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

5.11. Погоджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи структурних підрозділів районної державної адміністрації;

5.12. Здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, прогнозування та аналіз надходження доходів до місцевих бюджетів району;

5.13. Організовує виконання районного бюджету, разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, селищної рад, органом державної податкової служби, органом Державної казначейської служби України забезпечує надходження доходів до районного бюджету та вживає заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів;

5.14. Зведення показників бюджетів, що входять до складу бюджету району для подання Міністерству фінансів України;

5.15. Готує та подає районній раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до цього бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів районного бюджету;

5.16. Проводить моніторинг змін, що вносяться до районного бюджету;

5.17. Розміщує тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунків банків;

5.18. Проводить на базі статистичної, фінансової та бюджетної звітності і прогнозних розрахунків аналіз економічного і фінансового стану підприємств, установ і організацій розташованих на території району, тенденцій та динаміки розвитку різних форм власності, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

5.19. Інформує керівництво районної державної адміністрації про стан виконання районного бюджету за кожний звітній період та подає річний та квартальний звіт про виконання районного бюджету;

5.20. Розглядає звернення та підготовку пропозицій для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду районного бюджету;

5.21.Бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури районної державної адміністрації, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання районної державної адміністрації та здійснює контроль за витрачанням цих коштів;

5.22. Здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо місцевих бюджетів;

5.23. Застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

5.24. Приймає рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства Бюджетного кодексу України, у межах встановлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема:

· зупинення операцій з бюджетними коштами;

· призупинення бюджетних асигнувань;

· зменшення бюджетних асигнувань;

· повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;

· безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів.

5.25. Розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

5.26. Забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників управління;

5.27. Розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

5.28. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

5.29. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

5.30. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

6.Управління має право:

6.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органу Державної казначейської служби України, органу державної податкової служби, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснень, матеріалів та інформації з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання;

6.2. Залучати фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, організацій та установ, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою) до розгляду питань, що належать до його компетенції.

6.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

7. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також органами державної податкової служби, органами державної фінансової інспекції та територіальними органами Державної казначейської служби України з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням із заступником голови обласної державної адміністрації та начальником Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.

10. Начальник управління:

· затверджує розпис доходів і видатків районного бюджету на рік і тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису районного бюджету установленим бюджетним призначенням;

· здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

· подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про управління;

· затверджує положення про структурні підрозділи управління;

· затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов'язки між ними;

· планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної держадміністрації;

· вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

· звітує перед головою районної держадміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

· може входити до складу колегії районної держадміністрації;

· вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

· може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

· представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної держадміністрації;

· видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

· здійснює добір кадрів;

· організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

· забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

· розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання управління;

· подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо:

· призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

· прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

· здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Начальник управління має заступника, який за його поданням призначається на посаду і звільняються з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу.

12. Управління утримується за рахунок коштів Державного бюджету України в межах бюджетних призначень, наданих Міністерству фінансів України.

13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає начальник Департаменту фінансів обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

14. Штатний розпис та кошторис управління затверджує Департамент фінансів обласної державної адміністрації.

15. Управління утворене як юридична особа публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

Додаток Б

Надходження та видатки місцевого бюджету Катеринопільського району за 2014 рік

Загальний фонд

За звітними даними 2014 року загальний обсяг надходжень місцевого бюджету району з урахуванням змін внесених місцевими радами становить 115466,1 тис. грн., що становить 101,9 відсотки затверджених розписом планових показників на рік, з них:

- власні та закріплені надходження загального фонду становлять 33742,6 тис. грн. при плані 30951,5 тис. грн., або 109,0 відсотків;

- спеціального фонду становлять 4778,5 тис. грн. при плані 4109,3 тис. грн., або 116,3 відсотків.

- міжбюджетні трансферти загального фонду становлять 76516,3 тис. грн. при плані 77489,7 тис. грн., або 98,7 відсотка;

- міжбюджетні трансферти спеціального фонду становлять 428,6 тис. грн. при плані 695,5 тис. грн., або 61,6 відсотки.

Власні та закріплені доходи загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) становлять 33742,6 тис. грн. при плані 30951,5 тис. грн., або 109,0 відсотків. Понад план мобілізовано 2791,1 тис. грн. податкових та неподаткових надходжень.

Фактичні надходження доходів (І кошика), що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів більше доведених показників Міністерства Фінансів України на 514,1 тис. грн. (102,4 відсотка) і становлять 21893,1 тис. грн. Уточнене радами річне завдання виконане на 107,8 відс.

Фактичні надходження доходів (ІІ кошика), що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів становлять 11849,5 тис. грн. при уточненому радами річному завданні 10644,4 тис. грн. (111,3 відсотка).

Із 25 бюджетів місцевого самоврядування завдання по виконанню доходної частини забезпечили всі бюджети.

Видаткова частина

Обсяг видатків бюджету району за 2014 рік по загальному фонду склав 117942,6 тис.грн., що становить – 97,4 відсотка до уточнених призначень звітного періоду, спеціального фонду - 6381,4 тис.грн., або 31,6 відсотка до річних призначень.

На утримання органів місцевого самоврядування спрямовано коштів за поточний рік в сумі – 8204,5тис. грн. (або 95,1 відсотка до кошторисних призначень за звітний період з урахуванням змін ), на професійну пожежну охорону - 339,8 тис. грн. ( 99,3 відсотка ), на галузь „Освіта” направлено коштів в сумі - 38266,4 тис. грн. ( 97,4 відсотка), на утримання закладів та установ охорони здоров’я спрямовано коштів в сумі – 16100,7 тис. грн. ( або 97,9 відсотка ), на фінансування програм, заходів та утримання закладів соціального забезпечення та соціального захисту спрямовано - 40624,6 тис. грн. (97,7 відсотка), житлово-комунального господарства – 3353,9 тис. грн. ( 95,7 відсотка), установи та заходи культури та мистецтва профінансовані в обсязі – 4626,4 тис. грн. ( 91,5 відсотка до уточнених призначень звітного періоду), засоби масової інформації – 115,9 тис. грн., фізична культура і спорт – 326,3 тис. грн.,землеустрій – 23,3 тис.грн., видатки на транспорт, дорожнє господарство та компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним та залізничним транспортом окремим категоріям населення – 1481,0 тис. грн., інші видатки – 785,7тис.грн.

Дотримано соціальну спрямованість бюджету.

За 2014 рік профінансовано видатки на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям у сумі – 30611,3 тис.грн., субсидії населенню – 912,1 тис.грн., пільги ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 4981,1 тис.грн. , пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 647,5 тис.грн., прийомним сім’ям – 875,4 тис.грн. , щомісячна компенсація фізичним особам за доглядом інвалідів - 229,7 тис.грн., пільги інвалідам по зору – 26,4 тис.грн., матеріальна допомога малозабезпеченим сім’ям , поховання безрідних, програму « Соціальний хліб» –218,8 тис.грн..

В розрізі економічної структури видатків пріоритетно здійснювалось фінансування першочергових та захищених статей видатків.

Своєчасно та в повній мірі здійснювалася оплата праці працівників бюджетних установ району, забезпечено дотримання рівня мінімальної заробітної плати.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями на протязі 2014 року спрямовано коштів в сумі – 57041,0 тис.грн., придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 321,6 тис.грн., продуктів харчування - 1646,7 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано – 6130,3 тис.грн..

За 2014 рік з районного бюджету перераховано дотацію вирівнювання сільським та селищним радам в сумі – 3838,5 тис.грн.

Станом на 31 грудня 2014 року забезпечено виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ району, оплату комунальних послуг, енергоносіїв .

Видатки по спеціальному фонду бюджету району склали - 6381,4 тис.грн., або 76,5 відсотка до річних призначень.

 

 

Додаток В

Видатки місцевого бюджету за січень-листопад 2015р.(зведений бюджет, грн..)
       
       
  План на січень - листопад Профінансовано січень - листопад всього В т.ч. вересень станом на 05.11.2015р.
       
Органи місцевого самоврядування
в т.ч      
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 998,64
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  
Інші видатки 1733,36
Освіта
в т.ч      
Оплата праці і нарахування на заробітну плату  
Медикаменти та перев`язувальні матеріали  
Продукти харчування
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Інші видатки
Охорона здоров`я
в т.ч      
оплата праці і нарахування на заробітну плату  
Медикаменти та перев`язувальні матеріали
Продукти харчування  
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  
Інші видатки
Соціальний захист та соціальне забезпечення
в т.ч      
Оплата праці і нарахування на заробітну плату  
Медикаменти та перев`язувальні матеріали  
Продукти харчування  
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім`ї)  
Допомога сім'ям з дітьми,малозабезпеченим сім'ям  
Пільги та субсидії населеннюна оплату житлово-комунальних послуг  
Пільги та субсидії населенню на оплату твердого палива та скрапленого газу  
Інші пільги населенню
Інші видатки
Культура і мистецтво
в т.ч      
Оплата праці і нарахування на заробітну плату  
Продукти харчування  
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  
Інші видатки  
       
Інші видатки
       
Всього видатків

 

 

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.