Здавалка
Главная | Обратная связь

Суть, функція, мета і завдання фінансового менеджменту. 

Фінансовий менеджмент - вид професійної діяльності, спрямованої на управління фінансово-господарським функціонуванням організації на основі використання сучасних методів. Фінансовий менеджмент є одним з ключових елементів всієї системи сучасного управління, що мають особливе значення для економіки України.

Фінансовий менеджмент включає в себе:

розробку і реалізацію фінансової політики фірми із застосуванням різних фінансових інструментів;

прийняття рішень з фінансових питань, їх конкретизацію і розробку методів реалізації;

інформаційне забезпечення за допомогою складання та аналізу фінансової звітності фірми;

оцінку інвестиційних проектів і формування портфеля інвестицій; оцінку витрат на капітал; фінансове планування та контроль;

організацію апарату управління фінансово-господарською діяльністю фірми.

Фінансовий менеджмент являє собою важливу частину менеджменту, або форму управління процесами фінансування підприємницької діяльності.
Фінансовий менеджмент, або управління фінансами підприємства, означає управління грошовими коштами, фінансовими ресурсами в процесі їх формування, розподілу і використання з метою отримання оптимального кінцевого результату.
Фінансовий менеджмент являє собою управління фінансами підприємства, спрямоване на оптимізацію прибутку, максимізацію курсу акцій, максимізацію вартості бізнесу, чистого прибутку на акцію, рівня дивідендів, чистих активів у розрахунку на одну акцію, а також на підтримку конкурентоспроможності та фінансової стійкості господарюючого суб'єкта.
Фінансовий менеджмент як наука управління фінансами спрямована на досягнення стратегічних і тактичних цілей господарюючого суб'єкта.
Фінансовий менеджмент - це система управління з двох складових:
1) об'єкт управління
2) суб'єкт управління.
Фінансовий менеджмент реалізує складну систему управління сукупно-вартісною величиною всіх коштів, що у відтворювальному процесі, і капіталом, що забезпечує фінансування підприємницької діяльності.
Об'єктом управління є здійснення грошового обігу та руху грошових потоків, кругообігу вартості, руху фінансових ресурсів і фінансових відносин, що виникають у внутрішній і зовнішній середовищі підприємства. Тому в об'єкт управління включаються наступні елементи:
- грошовий обіг;
- фінансові ресурси;
- кругообіг капіталу;
- фінансові відносини.
Суб'єкт управління - сукупність фінансових інструментів, методів, технічних засобів, а також фахівців, організованих у певну фінансову структуру, які здійснюють цілеспрямоване функціонування об'єкта управління. Елементами суб'єкта управління є:
- підготовлений персонал;
- фінансові інструменти та методи;
- технічні засоби управління;
- інформаційне забезпечення.
Метою фінансового менеджменту є вироблення певних рішень для досягнення оптимальних кінцевих результатів і знаходження оптимального співвідношення між короткостроковими і довгостроковими цілями розвитку підприємства і прийнятими рішеннями в поточному та перспективному фінансовому управлінні.
Головною метою фінансового менеджменту є забезпечення зростання добробуту власників підприємства у поточному та перспективному періоді. Ця мета отримує конкретне вираження у забезпеченні максимізації ринкової вартості бізнесу (підприємства) і реалізує кінцеві фінансові інтереси його власника.
Основні завдання фінансового менеджменту:
- забезпечення формування достатнього обсягу фінансових; ресурсів відповідно до потреб підприємства і його стратегією розвитку;
- забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів у розрізі основних напрямків діяльності підприємства;
- оптимізація грошового обороту і розрахункової політики підприємства;
- максимізація прибутку при допустимому рівні фінансового ризику і сприятливої ​​політики оподаткування;
- забезпечення постійної фінансової рівноваги підприємства в процесі його розвитку, тобто забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності.
Існує 2 основних типи функцій фінансового менеджменту:
1). Функції об'єкта управління
- відтворювальна - забезпечує відтворення авансованого капіталу на розширеній основі;
- виробнича - забезпечення безперервного функціонування підприємства та кругообігу капіталу;
- контрольна - контроль управління капіталом, підприємством.
2). Функції суб'єкта управління
- прогнозування фінансових ситуацій і станів;
- планування фінансової діяльності;
- регулювання;
- координація діяльності всіх фінансових підрозділів з основним, допоміжним і обслуговуючим підрозділами підприємства;
- аналіз та оцінка стану підприємства;
- функція стимулювання;
- функція контролю за грошовим обігом, формуванням і використанням фінансових ресурсів.

Завданням фінансового менеджменту є вироблення і практичне застосування методів, засобів та інструментів для досягнення цілей діяльності фірми в цілому або її окремих виробничо-господарських ланок - центрів прибутку. Подібними цілями можуть бути:

максимізація прибутку;

досягнення стійкої норми прибутку в плановому періоді;

збільшення доходів керівного складу і вкладників (або власників) фірми;

підвищення курсової вартості акцій фірми та ін.

В остаточному підсумку всі ці цілі орієнтовані на підвищення доходів вкладників (акціонерів) або власників (власників капіталу) фірми.

У завдання фінансового менеджменту входить знаходження оптимального співвідношення між короткостроковими і довгостроковими цілями розвитку фірми і прийнятими рішеннями в рамках фінансового управління. У короткостроковому фінансовому управлінні, наприклад, приймаються рішення про поєднання таких цілей, як збільшення прибутку і підвищення курсової вартості акцій, оскільки ці цілі можуть протидіяти один одному. Така ситуація виникає у випадку, коли фірма, що інвестує капітал у розвиток виробництва, несе поточні збитки, розраховуючи на отримання високого прибутку в майбутньому, яка забезпечить зростання вартості її акцій. З іншого боку, фірма може утримуватися від інвестицій в оновлення основного капіталу заради одержання високих поточних прибутків, що згодом позначиться на конкурентоспроможності її продукції і призведе до зниження рентабельності виробництва, а потім до падіння курсової вартості її акцій і, отже, до погіршення становища на фінансовому ринку. Завданням фінансового менеджменту є визначення пріоритетів і пошук компромісів для оптимального поєднання інтересів різних господарських підрозділів у прийнятті інвестиційних проектів і виборі джерел їх фінансування.

Зрештою головне у фінансовому менеджменті - прийняття рішень щодо забезпечення найбільш ефективного руху фінансових ресурсів між фірмою і джерелами її фінансування, як зовнішніми, так і внутріфірмовими. Управління потоком фінансових ресурсів, виражених в грошових коштах, є центральним питанням у фінансовому менеджменті. Потік фінансових ресурсів становлять грошові кошти:

- отримані в результаті фінансово-господарської діяльності фірми;

- придбані на фінансових ринках за допомогою продажу акцій, облігацій, отримання кредитів;

- повернуті суб'єктам фінансового ринку як плата за капітал у вигляді відсотків і дивідендів;

- інвестовані і реінвестовані у розвиток виробничо-господарської діяльності фірми;

- спрямовані на сплату податкових платежів.

Функції та економічні методи фінансового менеджменту можна поділити на два блоки: блок з управління зовнішніми фінансами і блок з внутрішнього обліку і фінансового контролю. Блок з управління зовнішніми фінансами передбачає реалізацію відносин фірми з самостійними суб'єктами ринку, включаючи власні дочірні компанії, які виступають в якості клієнтів, позикодавців, постачальників і покупців продукції фірми, а також з акціонерами і фінансовими ринками.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.