Здавалка
Главная | Обратная связь

Відділ доходів та економічного аналізу відповіднодо покладених на нього завдань:

1) бере участь у розробці балансу фінансових ресурсів району, аналізує і визначає тенденції розвитку його фінансової бази, враховує їх при складанні місцевих бюджетів району;

2) організовує роботу, пов’язану із складанням проекту доходів районного бюджету, вносить пропозиції начальнику районного фінансового управління, щодо порядку і термінів подання районними відділами, міськими, сільськими, селищними радами матеріалів для підготовки проектів районного бюджету. Бере участь у розробці пропозицій по встановленню нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і доходів до бюджетів місцевих рад, координує роботу і подає методичну допомогу по складанню і виконанню доходної частини цих бюджетів;

3) бере участь у розробці проекту рішення районної ради про затвердження районного бюджету на наступний бюджетний рік, у підготовці необхідних матеріалів для розгляду районного бюджету районною радою та доповіді начальника райфінуправління по цьому питанню;

бере участь у підготовці пояснювальних записок, звітів перед районною радою про хід та підсумки виконання районного бюджету. Розглядає квартальні, річні звіти про виконання бюджетів району (міських, сільських, селищних). Вносить пропозиції по ліквідації виявлених недоліків;

4) контролює правильність проведення окремих виплат і відшкодувань коштів за рахунок доходів місцевих бюджетів, передбачених діючими законодавчими актами;

5) готує спільно з податковими органами пропозиції радам базового рівня району про встановлення ставок місцевих податків, платежів і зборів;

6) за дорученням районної ради розглядає матеріали про надання окремим категоріям платників пільг по податках і платежах, які надходять до районного та місцевих бюджетів і готує за висновками державної податкової інспекції пропозиції з цього питання. Розглядає і приймає рішення, про відстрочення платежів і надання податкового кредиту;

7) одержує у встановлені строки від державної податкової інспекції звіти з питань оподаткування та іншу інформацію з питань, пов’язаних із складанням та виконанням бюджету, аналізує її і вносить відповідні пропозиції щодо покращення цієї роботи;

8) на базі статистичних і бухгалтерських звітів, аналітичних і прогнозних розрахунків аналізує економічний і фінансовий стан галузей народного господарства району, тенденції та динаміку розвитку різних форм власності, готує пропозиції щодо вишукання та мобілізації додаткових фінансових ресурсів, нагромаджує базу даних з цих питань;

9) організовує своєчасний і якісний розгляд та вирішення пропозицій, заяв і скарг громадян, підприємств, установ і організацій, які надходять на адресу відділу, вживає заходи до усунення причин їх виникнення.

 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності відповідно

до покладених на нього завдань

1) організовує наради-семінари з працівниками централізованих бухгалтерій з питань, організації обліку і звітності;

2) забезпечує виконання покладених завдань щодо організації бухгалтерського обліку та контролює дотримання правил його ведення;

3) складає періодичну - річну і квартальну звітність про виконання бюджету району;

4) контролює додержання встановлених правил проведення інвентаризації грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків;

5) контролює утримання у встановлені строки дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, дотримання платіжної дисципліни;

6) здійснює контроль за витрачанням коштів на утримання апарату управління;

7) веде систематичний контроль за веденням бухгалтерського обліку бюджетних установ і централізованих бухгалтерій сільських, селищних і міських рад;

8) веде облік виконання районного бюджету по доходах та видатках (Додаток Б);

9) проводить в установленому порядку взаємні розрахунки районного бюджету з обласним бюджетом і з бюджетами сільських, селищних та міських рад;

10) здійснює разом з управлінням Державного казначейства контроль за виконанням бюджету району по доходах та видатках(Додаток В).

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.