Здавалка
Главная | Обратная связь

Регістри бухгалтерського облікуНомери Найменування та призначення регістрів
журналів відомостей
Облік грошових коштів та грошових документів
  Журнал 1 за кредитом рахунків 30, 31, 33
  1.1 Відомість за дебетом рахунка 30
  1.2 Відомість за дебетом рахунка 31
  1.3 Відомість за дебетом рахунка 33
Облік довгострокових та короткострокових позик
  Журнал 2 за кредитом рахунків 50, 60
Облік розрахунків, довгострокових та поточних зобов'язань
  Розділ І Журналу 3. Облік розрахунків за товари, роботи, послуги, інших розрахунків і резерву сумнівних боргів (за кредитом рахунків 18, 34, 36, 37, 38, 51, 62, 63, 68)
    Розділ II Журналу 3. Облік розрахунків з бюджетом, облік довгострокових та поточних зобов'язань (за кредитом рахунків 17, 52, 53, 54, 55, 61, 64, 67, 69)
  3.1 Відомість аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками
  3.2 Відомість аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами
  3.3 Відомість аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками
  3.4 Відомість аналітичного обліку виданих та отриманих векселів
  3.5 Відомість аналітичного обліку розрахунків за іншими операціями
  3.6 Відомість аналітичного обліку розрахунків з бюджетом

 

Продовження табл. 9.8

 

Облік необоротних активів та фінансових інвестицій
  Розділ І Журналу 4. Облік основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів та зносу необоротних активів (за кредитом рахунків 10, 11, 12, 13, 19)
    Розділ II Журналу 4. Облік капітальних і фінансових інвестицій та інших необоротних активів (за кредитом рахунків 14, 15, 16, 35)
  4.1 Відомість аналітичного обліку капітальних інвестицій
  4.2 Відомість аналітичного обліку фінансових інвестицій
  4.3 Відомість аналітичного обліку нематеріальних активів
Облік витрат
5, 5А   Розділ І Журналу 5 і Журналу 5А за кредитом рахунків 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 і розділ II Журналу 5 і Журналу 5А за кредитом рахунків з журналів 1, 2, 3, 4, 6
    Розділ III Журналу 5 за кредитом рахунків 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 39, 65, 66, 91
    Розділ ІІІА Журналу 5А за кредитом рахунків 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 39, 65, 66, 80, 81, 82, 83, 84, 91
    Розділ ІІІБ Журналу 5А за кредитом рахунків 20, 22, 39, 65, 66
    Розділ IV Журналу 5 і Журналу 5А. Аналітичні дані до рахунка 28 "Товари"
  5.1 Відомість аналітичного обліку запасів
Облік доходів і результатів діяльності
  Журнал 6 за кредитом рахунків 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79
    Розділ II "Аналітичні дані про доходи"
Облік власного капіталу та забезпечення зобов'язань
  Журнал 7 за кредитом рахунків 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
  7.1 Відомість аналітичних даних рахунка 42 "Додатковий капітал"

 

Закінчення табл. 9.8

 

  7.2 Відомість аналітичних даних рахунка 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"
  7.3 Відомість аналітичних даних рахунка 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"
  Відомість позабалансового обліку
    Головна книга
    Реєстр депонованої заробітної плати
    Бухгалтерська довідка
    Аркуш-розшифровка
  Журнал 1 за кредитом рахунків 30, 31, 33

 

Як свідчать дані табл. 9.8, журнальна форма бухгалтерського обліку включає 7 журналів; 3 дебетові відомості; 13 відомостей аналітичного обліку, Головну книгу, різні реєстри, довідки та листки-розшифровки.

Розглянемо основні положення складання окремих регістрів журнальної форми бухгалтерського обліку.

Журнал 1 "Облік грошових коштів та грошових документів" призначений для відображення операцій з готівковими і безготівковими коштами та грошовими документами.

Крім того, до журналу відкривають дебетові відомості за відповідними рахунками. У розділі VII Журналу 1 наводяться аналітичні дані щодо дебетових і кредитових оборотів за рахунками 30, 31, 33 в розрізі видів діяльності й напрямів їх витрачання. Ця облікова інформація необхідна для складання Звіту про рух грошових коштів, економічного аналізу й прийняття управлінських рішень.

Журнал 2 "Облік довгострокових і короткострокових позик" призначений для відображення операцій з довгостроковими і короткостроковими позиками. У цьому регістрі відображаються обороти за кредитом рахунків:

50 "Довгострокові позики";

60 "Короткострокові позики".

Аналітичні дані до цих рахунків містяться в окремому III розділі, де забезпечується накопичення інформації в розрізі субрахунків про позикодавців, термін погашення кредиту, рух кредиторської заборгованості та дані про нараховані суми відсотків за користування позиками (фінансові витрати).

Журнал 3 "Облік розрахунків, довгострокових та поточних зобов'язань" призначений для відображення розрахункових операцій, операцій з визнання і погашення довгострокових і поточних зобов'язань.

Відомості аналітичного обліку (3.1—3.6) як частину Журналу З ведуть окремо за операціями на рахунках 36, 37, 63, 64, 68, 34, 51,182, 62. Методичні рекомендації передбачають також ведення окремої відомості аналітичного обліку за операціями на окремих субрахунках, зокрема для обліку розрахунків з підзвітними особами, за претензіями, за авансами виданими і отриманими тощо. Аналітичний облік за наведеними рахунками надає інформацію про найменування дебітора чи кредитора, розгорнуту динаміку розрахунків, сальдо на початок і кінець місяця.

Журнал 4 "Облік необоротних активів та фінансових інвестицій" призначений для відображення операцій з необоротними активами та фінансовими інвестиціями.

До Журналу відкривають відомості аналітичного обліку капітальних інвестицій, фінансових інвестицій та нематеріальних активів. У відомостях подається інформація щодо руху інвестицій за місяць і наростаючим підсумком з початку року та в розрізі напрямів, способів здійснення інвестицій, їх строкам. Аналітичні дані обліку нематеріальних активів відображають їх назву, вид, місце використання, оцінку та рух.

Журнали 5, 5А "Облік витрат", призначені для відображення витрат виробничої діяльності. Даний журнал можна вести у двох варіантах: облік виробничих витрат із застосуванням рахунків класу 9 "Витрати діяльності" за скороченою формою Журнал 5, або облік виробничих витрат із застосуванням рахунків класів 8 "Витрати за елементами" і 9 "Витрати діяльності" за формою Журнал 5А. В обох журналах містяться аналітичні дані до рахунка 28 "Товари" та відомість аналітичного обліку запасів за рахунками чи субрахунками в розрізі за центрами відповідальності (матеріально відповідальними особами, місцями зберігання та місцями витрат). Показники Журналів 5 і 5А використовують при складанні Звіту про фінансові результати.

Журнал 6 "Облік доходів і результатів діяльності" призначений для відображення операцій з доходами і результатами діяльності.

Журнал 6 містить окремий II розділ "Аналітичні дані про доходи", де накопичується інформація про склад інших операційних доходів, доходів від участі в капіталі, інших фінансових та інших доходів, доходів від реалізації продукції (робіт, послуг) за бартерними контрактами за поточний період і за період з початку звітного року. Ці дані необхідні при складанні приміток до річної фінансової звітності.

Журнал 7 "Обпік власного капіталу та забезпечення зобов'язань" призначений для відображення операцій щодо руху власного капіталу та забезпечення зобов'язань.

До складу Журналу 7 входять три відомості аналітичних даних щодо додаткового капіталу, нерозподілених прибутків (непокритих збитків), забезпечень майбутніх витрат і платежів, інформація про які накопичується наростаючим підсумком з початку року. Така форма аналітичних відомостей використовується також для обліку статутного, пайового, вилученого і неоплаченого капіталу.

Облік об'єктів позабалансового обліку ведуть у спеціальній відомості 8, в якій протягом року відображають за простою системою аналітичний (пооб'єктний, особовий, номенклатурний) облік надходження і вибуття орендованих необоротних активів, активів на відповідальному зберіганні, контрактних зобов'язань, гарантій та забезпечень тощо.

Контрольні питання для самоперевірки

 

1. Що таке обліковий регістр?

2. Що є підставою для запису у регістрах бухгалтерського обліку ?

3. Як можна класифікувати облікові регістри?

4. Які можуть бути помилки та способи їх виправлення?

5. Наведіть визначення поняття «форми бухгалтерського обліку».

6. Які є сучасні формами бухгалтерського обліку?

7. Наведіть побудову Журнал-Головної.

8. Наведіть основні відмінності меморіально-ордерною форми обліку.

9. Наведіть склад журнальною форми обліку.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.