Здавалка
Главная | Обратная связь

Фізичні характеристики елементівДеякі важливі фізичні характеристики платинових металів наведені в таблиці 12.

Таблиця12

Елемент, Е Ru Rh Pd Os Ir Pt
Ковалентний радіус атома, нм 0,125 0,125 0,128 0,126 0,127 0,130
Радіус іона Е2+ Е3+ Е4+ Е6+   – 0,068 0,062 –   – 0,067 0,060 –   0,086 0,076 0,062 –   – – 0,063 0,055   – 0,068 0,063 –   0,080 – 0,063 –
Перший потенціал іонізації, В 7,366 7,46 8,336 8,5 9,1 8,9
Спорідненість до електрону, еВ 1,51 1,68 1,02 1,44 1,97 2,13
Відносна електронегативність 1,42 1,45 1,32 1,52 1,55 1,44
Ступені окиснення у сполуках (виділені найбільш характерні ) +2, +3, +4, +6, +8 +2, +3, +4, +6 +2, +4 +2, +3, +4, +6, +8 +3, +4, +6 +2, +4, +6

 

У таблиці 13 наведені основні відомості про платинові метали.

 

Таблиця 13

Символ елемента Ru Rh Pd Os Ir Pt
Українська назва Рутеній Родій Паладій Осмій Іридій Платина
Російська назва Рутений Родий Палладий Осмий Иридий Платина
Латин- ська назва Ruthenium Rhodium Palla-dim Osmium Iridium Plati-num
Рік відкриття Відома з давніх давен
Автор відкриття К.К. Клаус У.Вол-ластон У.Вол-ластон С. Тен- нат С. Тен- нат
Вміст у земній корі, масова частка, % 5∙10–6 1∙10–6 5∙10–6 5∙10–6 1∙10–6 5∙10–5
Основні природні сполуки Саморідний RuS2   Домішки в мінералах пла- тини Само- рідний, Pd3Sb PdO Pd2Sn2 Доміш-ки в мінералах платини, золота   Само- рідний, домішки в міне-ралах платини, рутенія   Само- рідна, PtS PtAs2
             
Символ елемента Ru Rh Pd Os Ir Pt
Основна форма існування за звичайних умов Сріблясто-білий метал Сріб-лясто-білий метал Сріб-лясто-білий метал Синювато-сірий метал Сріб-лясто-білий метал Сірувато-білий метал
Густина, г/см3, 298К 12,4 12,44 12,02 22,5 22,42 21,45
Температура плавлен-ня, 0С
Вміст в організмі людини, масова частка, % Немає відомостей
Місце найбільшого накопичення в організмі людини Немає відомостей
Біологічна роль Не вивчена Інгібірує синтез ДНК, РНК, білків
Найважливіші фармацевтичні препарати     103Pd для лікування злоякісних пухлин   192Ir для лікування злоякісних пухлин [Pt(NH3)2Cl2] для лікування злоякісних пухлин
                       

Прості речовини

Платинові метали одержують переробкою руд, що містять ці метали. Переробка складається з багатьох хімічних операцій, найважливіша з яких – обробка “царською горілкою”. При цьому Pt, Rh, Pd переходять у розчин:

3Pt + 4HNO3 + 18HCl → 3H2[PtCl6] + 4NO + 8H2O,

a Оs, Іr та Ru залишаються в осаді.

З розчину Pt осаджують у вигляді малорозчинного комплексу (NH4)2[PtCl6], який розкладається при нагріванні:

(NH4)2[PtCl6] Pt + 2NH3 + 2HCl + 2Cl2.

Платинові метали одержують також відновленням їх оксидів або інших сполук.

Хімічні властивості платинових металів подібні: низька реакційна здатність ( за звичайних умов тільки Оs реагує з киснем ), висока стійкість до дії багатьох реагентів, велика розмаїтість ступенів окиснення у сполуках та схильність до утворення багаточисельних координаційних сполук. Всі платинові метали - слабкі відновники.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.