Здавалка
Главная | Обратная связь

Сполуки з іншими елементамиМn, Тс та Rе утворюють безпосередньо чи непрямим шляхом з Si, N, P, As, B, S багаточисельні сполуки, тверді речовини, як правило, нестехіометричного складу, практично не розчинні у воді.

Гідроксиди та їх похідні

Гідроксиди та іони солей, що їм відповідають, наведені в таблиці 9.

Таблиця 9

Ступінь окис- нення елемента Елемент
Mn Tc Re
гідроксиди іони гідрок-сиди іони гідроксиди іони
+2 Mn(OH)2 Mn2+ ReO∙H2O Re2+
                 
Ступінь окис-нення елемента Елемент
Mn Tc Re
гідроксиди іони гідрок-сиди іони гідроксиди іони
+3 Mn(OH)3 Mn3+ Re2O3∙nH2O Re3+
+4 MnO2∙H2O Mn4+, MnO32– (манганіт) Tc4+ ReO2∙nH2O Re4+, ReO32- (реніт)
+5 MnO43 (гіпоманганат) ReO3 (гіпоренат)
+6 H2MnO4 MnO42– (манганат) H2ReO4 ReO42‾ (ренат)
+7 HMnO4 MnO4 (перманганат) HTcO4 TcO4‾(пертехнат) HReO4 ReO4 (перренат)
                     

Зі збільшенням ступеню окиснення елементів хімічний характер гідроксидів змінюється від типового основного до типового кислотного. При цьому елементи можуть входити до складу солей і як катіони, і як аніони відповідних кислот.

Гідроксиди, що відповідають ступеням окиснення елементів +2, +3, +4, є малорозчинними осадами, часто змінного складу, основного характеру, а гідроксиди, що відповідають ступеням окиснення елементів +6, +7, – типові кислоти, добре розчинні у воді.

Кислоти Н2ЕО4 нестійкі:

2H2MnO4 → 2MnO2 + 2H2O + O2.

У водному розчині диспропорціонують:

3H2MnO4 → MnO2 + 2HMnO4 + 2H2O.

Солі Н2МnО4 – манганати – одержують, сплавляючи МnО2 з лугами в присутності кисню чи інших окисників:

2MnO2 + 4KOH + O2 → 2K2MnO4 + 2H2O;

MnO2 + 2KOH + KNO3 → K2MnO4 + KNO2 + H2O;

3MnO2 + 6KOH + KClO3 → 3K2MnO4 + KCl + 3H2O.

Манганати стійкі тільки в лужному середовищі. При нагріванні, під дією розбавлених кислот чи води вони розкладаються:

3K2MnO4 2K3MnO4 + MnO2 + O2;

3K2MnO4 + 2H2O 2KMnO4 + MnO2 + 4KOH;

3K2MnO4 + 4CH3COOH → 2KMnO4 + H2MnO3 + 4KCH3COO + H2O;

3K2MnO4 + 4HNO3 → 2KMnO4 + MnO2 + 4KNO3 + 2H2O;

12K2MnO4 + 8CO2 8KMnO4 + 8K2CO3 + 2Mn2O3 + O2.

Кислоти НЕО4 - більш стійкі, але у вільному стані виділена тільки технецієва кислота НТсО4. НЕО4 – сильні кислоти.

Перманганати – стійкі сполуки, при нагріванні розкладаються:

2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + 3O2

4KMnO4 2K2MnO3 + 2MnO2 + 3O2.

У водних, розчинах є сильними окисниками, продукти відновлення яких визначаються реакцією середовища:

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

2KMnO4 + 3Na2SO3 + H2O → 2MnO2 + 3Na2SO4 + 2KOH

2KMnO4 + Na2SO3 + 2NaOH → K2MnO4 + Na2MnO4 + Na2SO4 + H2O.

сильно кисле середовище Мn2+

безбарвний

слабкокисле, нейтральне, MnO2

MnO4¯ + відновник слабколужне середовище бурий

фіолетовий

MnO42‾

сильно лужне середовище зелений

 

Солі Мn2+ у кислому та нейтральному середовищі стійкі проти дії таких окисників як Cl2, Br2, O2, але окиснюються сильнішими окисниками:

MnSO4 + O3 + H2O → MnO2 + H2SO4 + O2;

2MnSO4 + 5PbO2 + 6HNO3 → 2HMnO4 + 3Pb(NO3)2 + 2PbSO4 + 2H2O;

3MnSO4 + 2KMnO4 + 2H2O → 5MnO2 + K2SO4 + 2H2SO4.

Для Мn2+ комплексоутворення менш характерне, ніж для іонів інших d-елементів, що пояснюється електронною будовою d5 іона Мn2+ .

У водних розчинах утворюється аквакомплекс [Mn(H2O)6]2+. Відомі нестійкі ціанідні [Mn(CN)6]4‾ та галогенідні комплекси [MnГ6]4‾.

Існує стійкий димер пентакарбонілу мангану Mn2(CO)10, який реагує з лугами, утворюючи солі аніону [Mn(CO)5]:

0 –1

13Mn2(CO)10 + 40NaOH → 2MnCO3 + 8Na2CO3 + 24Na[Mn(CO)5] + 20H2O.

Лабораторна робота

Дослід 1. Одержання гідроксиду мангану (ІІ) та окиснення його

киснем повітря

Внести у пробірку 3 - 4 краплини розчину солі мангану (ІІ) та 2 – 3 краплини розчину лугу. Якого кольору осад гідроксиду мангану (ІІ) ?

Розмішати осад скляною паличкою. Внаслідок чого спостерігається побуріння осаду ? Написати рівняння відповідних реакцій.

Дослід 2. Окисні та відновні властивості оксиду мангану (IV)

а) Окисна властивість.

У пробірку внести 1 мікрошпатель оксиду мангану (IV) та додати 2 - 3 краплини концетрованої соляної кислоти. Спостерігати виділення газоподібної речовини. Який газ виділяється? Якщо реакція проходить недостатньо швидко, то слід підігріти пробірку на полум’ї.

Написати відповідне рівняння окисно-відновної реакції.

б) Відновна властивість.

У пробірку внести 1 мікрошпатель оксиду мангану (IV) та додати 2 – 3 краплини концентрованого розчину гідроксиду калію, а також внести 1 мікрошпатель кристалічного нітрату калію. Суміш нагріти. Який колір одержаного розчину?

Написати відповідне рівняння окисно-відновної реакції.

Дослід 3. Розклад перманганату калію при нагріванні.

У пробірку внести 3 - 4 кристалика перманганату калію та нагріти на невеликому полум’ї до повного його розкладу на диоксид мангану, манганат калію та кисень. Після охолодження пробірки до сухого залишку додати 5 - 6 краплин води. Який колір набуває одержаний розчин? Яка сполука знаходиться в осаді? Написати рівняння реакцій.

Дослід 4. Відновлення перманганату калію сульфітом натрію в різних

середовищах

У три пробірки внести по 3 - 5 краплин розчину перманганату калію. Додати в першу пробірку 2 - 3 краплини розчину сірчаної кислоти, а потім 3 - 4 краплини розчину сульфіту натрію; у другу пробірку - 3 - 4 краплини розчину сульфіту натрію; в третю - 3 - 4 краплини розчину гідроксиду натрію, а потім 3 - 4 краплини розчину сульфіту натрію.

Написати рівняння окисно-відновних реакцій.

 

Вправи

1. Які кислотно-основні та окисно-відновні властивості мають оксиди мангану MnO, Mn3O4, MnO2, Mn2O7? Як можна отримати ці сполуки? Навести рівняння реакцій, що ілюструють відповідь.

2. Закінчити рівняння реакцій:

Mn(CN)2 + KCN →

MnSO4 + KMnO4 + КОH →

MnO2 + KClO3 + KOH →

3. Яку сполуку мангану широко використовують у медицині та лабораторіях? Завдяки яким властивостям? Як поводить себе ця сполука, реагуючи з Na2SO3 у середовищах з різним значенням рН? Написати рівняння відповідних реакцій.

4. Яка найважливіша природна сполука мангану? Як вилучити манган з руд? Коротко охарактеризувати хімічні властивості мангану. Навести по одній формулі сполук для всіх ступенів окиснення, що проявляє манган.

5. Закінчити рівняння реакцій та вказати окисник та відновник:

KMnO4 + K2SO3 + KOH →

KMnO4 + K2SO3 + H2O →

K2MnO4 + Cl2

6. Скласти рівняння реакцій, що відбуваються під час перетворень:

Mn → MnCl2 → Mn(OH)4 → MnO2 → KMnO4

7. Яка сполука мангану називається манганатом? Написати рівняння реакцій утворення манганату калію:

MnO2 + O2 + KOH →

MnO2 + KNO3 + KOH →

MnO2 + KClO3 + KOH →

8. Як змінюються кислотно-основні властивості оксидів мангану при переході від MnO до Mn2O7? Чим це можна пояснити?

9. Які властивості мангану у ступені окиснення +7 використовують з медичною та лабораторною метою? Як поводить себе окисник перманганат калію у середовищах з різними значеннями рН? Навести приклади.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.