Здавалка
Главная | Обратная связь

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ1. Як розрізняють форми контролю знань студентів залежно від етапів навчального процесу, на яких він здійснюється?

2. Виокреміть та охарактеризуйте основні форми поточного контролю знань студентів.

3. Які вимоги висувають щодо проведення контрольних робіт?

4. Охарактеризуйте основні форми підсумкового контролю знань студентів.

5. Як оцінюють знання студентів за кредитно-модульною системою?

6. Зазначте переваги і недоліки оцінювання знань студентів за кредитно-модульною системою.

7. Розкрийте особливості методики підготовки і проведення заліку.

8. Дайте визначення семестрового іспиту.

9. Охарактеризуйте основні етапи процесу підготовки викладача до іспиту.

10. Яким методичним вимогам має відповідати перелік контрольних питань до іспиту?

11. Відповідно до яких методичних вимог складають екзаменаційні білети?

12. Яких методичних вимог слід дотримуватися під час проведення передекзаменаційних консультацій?

13. Розкрийте особливості методики опитування студентів на іспиті?

14. Виокреміть та охарактеризуйте дидактичні принципи перевірки й оцінювання знань студентів на іспиті.

15. Сформулюйте методичні вимоги щодо відповідей студентів на іспиті.

16. Яким документом визначається форма проведення державної атестації студентів?

17. У чому полягають особливості державного іспиту?

18. Ким здійснюється підбір голови державної екзаменаційної комісії і ким він призначається?

19. Чи регламентуються певними нормативними документами вимоги щодо фаху чи місця роботи кандидатури на посаду голови державної екзаменаційної комісії?

20. Хто може входити до складу державної екзаменаційної комісії?

21. Ким і в які строки затверджується персональний склад державної екзаменаційної комісії?

22. Чи можна залучати до роботи в державній екзаменаційній комісії професорів, доцентів та інших викладачів, які не входять до її складу? Якими правами вони користуються?

23. Ким затверджується графік роботи державної екзаменаційної комісії і розклад проведення державних екзаменів та захисту дипломних проектів (робіт)?

24. Чи регламентується термін оголошення початку державних екзаменів і захисту дипломних робіт?

25. За яких умов студент допускається до складання державних екзаменів та захисту дипломних робіт?

26. Які документи подаються державній екзаменаційній комісії перед початком екзаменів?

27. Який порядок проведення державної атестації?

28. За яких умов проводиться відкрите і закрите засідання державної комісії?

29. Як регламентується тривалість проведення державних екзаменів і захисту дипломних робіт?

30. Які вимоги до звіту голови державної екзаменаційної комісії?

31. Як оцінюються результати складання державного екзамену та захисту дипломної роботи?

32. Які вимоги до протоколу засідання державної екзаменаційної комісії?

33. За яких умов студенту присвоюється відповідний рівень кваліфікації і видається державний документ про освіту?

34. За яких умов студенту видається державний документ про освіту з відзнакою?

35. Який документ видається студенту, який не пройшов державної атестації?

36. Чи можливе перескладення державного іспиту студентом, який отримав незадовільну оцінку?

37. Протягом якого часу можливе повторне складання державних екзаменів чи захист дипломного проекту (роботи)?

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.