Здавалка
Главная | Обратная связь

ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО ТА РУБІЖНОГО КОНТРОЛЮ 

1. Охарактеризуйте об'єкт і предмет «Методики викладання соціології…».

2. Здійсніть аналіз загальних, особливих та часткових методик у структурі «Методики викладання соціології…».

3. Обґрунтуйте пізнавальну, освітню та технологічну (обслуговуючу) функції «Методики викладання соціології…».

4. Розкрийте сутність і значення методів навчання.

5. Наведіть основні класифікації методів навчання. Укажіть основні чинники, що впливають на вибір методу навчання.

6. З’ясуйте особливості проблемного методу навчання. Сформулюйте прийоми створення проблемної ситуації.

7. Розкрийте сутність інтерактивних методів навчання. Назвіть основні форми інтерактивних методів навчання.

8. Охарактеризуйте метод «мозкового штурму».

9. Охарактеризуйте метод «снігової кулі».

10. Здійсніть аналіз ділових ігор у навчальному процесі.

11. Розкрийте переваги і недоліки дистанційного навчання.

12. Які науки відносять до соціальних і з чим пов’язана термінологічна невизначеність цього питання?

13. З’ясуйте особливості розвитку соціології та інших соціальних наук у радянський період.

14. Охарактеризуйте розвиток соціальних наук у сучасній Україні.

15. Укажіть основні «хвороби росту» сучасної української соціології.

16. Чим відрізняється «соціологічна освіта» від «соціологічної просвіти»?

17. Охарактеризуйте розвиток соціологічної освіти в Україні.

18. Поясніть роль і значення соціології як навчальної дисципліни у процесі формування світогляду та майбутніх професійних навичок студентів.

19. У яких формах здійснюється підготовка наукових і науково-педагогічних працівників в Україні?

20. Вкажіть наукові ступені і вчені звання, які присуджуються в Україні.

21. Що таке «спеціалізовані вчені ради» та яка їх роль?

22. Як здійснюється врахування профілю підготовки фахівців у викладанні соціальних дисциплін.

23. Сформулюйте нормативно-правові засади вищої освіти в Україні.

24. Назвіть складові системи освіти України.

25. Укажіть освітні рівні вищої освіти України.

26. Охарактеризуйте освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти України.

27. Розкрийте сутність та складові післядипломної освіти в Україні.

28. Укажіть рівні акредитації ВНЗ в Україні.

29. Виокреміть типи українських ВНЗ.

30. Розкрийте особливості національного вищого навчального закладу в Україні.

31. Дайте характеристику структурних підрозділів вищих навчальних закладів.

32. Укажіть форми навчання, форми навчального процесу та види навчальних (аудиторних) занять у вищій освіті України.

33. Охарактеризуйте види осіб, які навчаються у ВНЗ.

34. Назвіть основні посади педагогічних і науково-педагогічних працівників України.

35. Поясніть обрахунок робочого часу викладача ВНЗ в Україні.

36. Проаналізуйте обсяг навчальної роботи та зміст інших обов'язкових видів роботи, що входять в робочий час викладача.

37. Наведіть основні права та обов'язки педагогічних та науково-педагогічних працівників. Сформулюйте основні вимоги щодо людських якостей викладачів вищої школи.

38. Укажіть основні плануючі документи організаційного та змістовного характеру вищої освіти України.

39. Розкрийте сутність та складові Державного стандарту вищої освіти України.

40. Охарактеризуйте складові Галузевих стандартів вищої освіти України та особливості розробки Галузевого стандарту з соціології.

41. Проаналізуйте складові стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів України.

42. Розгляньте навчальний план спеціальності «Соціологія» у ЧНУ імені Юрія Федьковича.

43. З’ясуйте історію Болонського процесу.

44. Назвіть основні цілі Болонського процесу та дайте характеристику Болонського процесу в Україні.

45. Поясніть особливості запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в Україні.

46. Охарактеризуйте види та функції методичної літератури.

47. Назвіть основні види навчальної літератури та сформулюйте вимоги щодо її написання.

48. З’ясуйте різновиди наукової літератури та вимоги щодо них.

49. Поясніть сутність та значення фактичного матеріалу в процесі викладання.

50. Охарактеризуйте публіцистику та твори художньої літератури і мистецтва як педагогічні засоби.

51. У чому полягає сутність засобів наочності? Наведіть їх класифікацію.

52. З’ясуйте роль Інтернету як педагогічного засобу.

53. Поясніть проблематику складання тематичного плану з курсу соціології. Які основні смислові блоки має містити навчальна програма з соціології.

54. Охарактеризуйте структуру робочої навчальної програми з дисципліни «Соціологія» для неспеціальних факультетів.

55. Розкрийте сутність та історію лекції як провідної форми навчання.

56. Які функції виконує лекція як форма навчального процесу.

57. Вкажіть основні види навчальних лекцій.

58. У чому полягають переваги та недоліки лекцій.

59. Які вимоги висуваються до лекцій із соціальних дисциплін.

60. Виокремте та охарактеризуйте етапи підготовки лекції.

61. Охарактеризуйте основні вимоги щодо структури лекції.

62. Розкрийте основні методичні вимоги щодо читання лекції.

63. Виокремте основні складові ораторської майстерності лектора.

64. Укажіть складові та критерії оцінювання проведення лекцій.

65. У яких формах здійснюється контроль рівня лекцій?

66. Розкрийте сутність та різновиди практичних занять.

67. У чому полягає сутність семінарського заняття та яка його історія?

68. Охарактеризуйте функції семінарів, їх переваги та зв’язок із лекціями.

69. Укажіть основні форми семінарських занять.

70. Виокремте та охарактеризуйте етапи підготовки семінарів.

71. З’ясуйте структуру семінарського заняття.

72. Сформулюйте методичні вимоги до проведення семінарського заняття.

73. Поясніть, як здійснюється оцінка якості семінарського заняття.

74. Обґрунтуйте роль і місце самостійної роботи у засвоєнні навчального матеріалу.

75. Як визначається регламентування навчального часу на самостійну роботу?

76. Охарактеризуйте форми самостійної роботи.

77. Сформулюйте основні методичні вимоги щодо роботи з науковою книгою. З’ясуйте вплив науково-технічного прогресу на роботу з книгою.

78. Розкрийте основні вимоги щодо підготовки індивідуальних навчально-дослідних завдань.

79. Наведіть основні вимоги щодо написання та оформлення курсових робіт.

80. Сформулюйте основні вимоги щодо написання та оформлення кваліфікаційних робіт.

81. Укажіть основні правила оформлення бібліографічного опису дослідницьких робіт.

82. Охарактеризуйте організацію захисту кваліфікаційних робіт.

83. Сформулюйте основні вимоги щодо написання наукових статей.

84. Як готуються тези доповіді (виступу) на конференції?

85. Поясність, навіщо здійснюється контроль знань студентів. Укажіть форми контролю знань студентів.

86. Поясніть особливості оцінювання знань студентів у контексті Болонського процесу.

87. У чому полягає методика підготовки і проведення заліків?

88. Проаналізуйте процес підготовки викладача до іспиту.

89. Розкрийте особливості проведення іспитів у різних формах.

90. Виокреміть особливості підготовки та проведення державного іспиту.
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.