Здавалка
Главная | Обратная связь

Форма закріплення варіанта контрольної роботиМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання

з дисципліни «ПОДАТКОВА СИСТЕМА»
для студентів ІІІ курсу
галузь знань 0305 - «Економіка і підприємництво»
напряму підготовки Бухоблік, Економіка підприємств
факультету Економіки

 

ХЕРСОН 2014

Методичні рекомендації та тематика контрольної роботи для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Податкова система».

Укладачі: к.е.н., доцент Чижова Т.В., асистент Якуша Я.В., кількість сторінок 26.

 

Рецензент: Сідельникова Л.П., к.е.н., професор, завідувач кафедри податкової та бюджетної політики

 

 

Затверджено на засіданні кафедри податкової та бюджетної політики

 

        2013 р.

 

Протокол №____

 

Завідувач кафедри податкової та бюджетної політики, к.е.н., професор     Л.П. Сідельникова
  Відповідальний за випуск, к.е.н., професор       Л.П. Сідельникова

 

ВСТУП

 

Трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні, вимагають чіткої координації дій в усіх сферах та ланках економічної і фінансової системи, що є концептуальною основою стратегії економічного і соціального розвитку нашої держави. Україна може стати країною з високим рівнем економічного зростання, зайнятості і доходів населення лише за допомогою прискореного розвитку ринкового господарства та демократії. Тому актуальним є питання оподаткування підприємницької діяльності, від якої залежить добробут держави на політичному, економічному та соціальному рівнях.

Метою дисципліни «Податкова система» є поглиблене вивчення сукупності фінансових відносин, які виникають у процесі розподілу та перерозподілу вартості валового внутрішнього продукту від юридичних та фізичних осіб до загальнодержавних централізованих фондів, що становить теоретичну основу дисципліни. Також в процесі вивчення даної дисципліни велика увага приділяється вивченню практичних засад функціонування податкової системи в Україні. Це необхідно майбутньому спеціалісту, щоб вільно орієнтуватися у податковій сфері, об’єктивно оцінювати зміни, що відбуваються в податковій політиці, розуміти суть і тенденції розвитку податкових відносин, розробляти та вирішувати актуальні питання теорії і практики розбудови податкової системи держави.

У результаті вивчення дисципліни «Податкова система» студенти повинні оволодіти: теоретичними та організаційними основами податкової системи та податкової політики; основними принципами роботи з законодавчими актами, діючими інструктивними матеріалами та нормативами; методикою розрахунків, порядком сплати прямих і непрямих податків юридичними та фізичними особами; альтернативними системами оподаткування; основами діяльності державної податкової служби тощо.

Структура контрольної роботивключає:

― відповідь на два теоретичних питання у вигляді доповіді (есе) обсягом до 3-5 стор. тексту;

― розв’язання задач, які представляють собою типові ситуації в галузі податкового контролю.

Порядок зарахування контрольної роботи.Контрольна робота оцінюється викладачем з урахуванням повноти відповіді на теоретичне питання і кількості вірно розв’язаних задач.

Форма закріплення варіанта. Номер теоретичного питання і варіанти до практичних завдань (якщо задача передбачає різні варіанти) обираються студентом виходячи з останньої цифри його порядкового номеру у навчальному журналі групи (табл. 1):

Таблиця 1

 

Форма закріплення варіанта контрольної роботи

Порядковий номер студента у журналі Номер теоретичного питання Номер варіанта до задачі
1, 15
2, 16
3, 17
4, 18
5, 19
6, 20
7, 21
8, 22
9, 23
10, 24
11, 25
12, 26
13, 27
14, 28
15, 29
16, 30
17, 1
18, 2
19, 3
20, 4
21, 5
22, 6
23, 7
24, 8
25, 9
26, 10
27, 11
28, 12
29, 13
30, 14


©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.