Здавалка
Главная | Обратная связь

Якість продуктів харчування характеризується такими показниками, як ...а) калорійність і термін зберігання придатними для споживання;

б) продуктивність, потужність і довговічність;

в) міцність і зовнішній вигляд;

г) еластичність і вологостійкість.

25. Коефіцієнт готовності обладнання — це ...
а) загальний показник якості знарядь праці;

б) комплексний показник якості знарядь праці;

в) одиничний показник якості знарядь праці.

Контроль якості, який здійснюється у спеціально обладнаних приміщеннях шляхом проведення випробувань, аналізів, називається ...

а) активним;

б) стаціонарним;

в) статичним;

г) змінним.

Контроль якості, що здійснюється безпосередньо в ході технологічного процесу вироблення виробу за допомогою спеціальних пристроїв, називається ...

а) стаціонарним;

б)активним;

в) вхідним;

г) вихідним;

д) пасивним.

Сертифікат продукції — це документ, який ...

а) потрібен лише для захисту права власності на продукцію;

б) дозволяє купувати продукцію;

в) засвідчує рівень якості продукції;

г) надається покупцеві під час продажу продукції;

д) передбачає реалізацію на біржі через певний час за певною ціною.

Завдання для розв’язання

14.1.За даними таблиці визначити маркетинговий потенціал іно­земної фірми, яка намагається вийти на український ринок і розгор­тає бізнесову діяльність, якщо максимальна кількісна оцінка марке­тингового потенціалу — 10 балів.

Складник маркетингового потенціалу Коефіцієнт вагомості Рейтинг, балів
Якість продукції Просування товару на ринок Збут продукції споживачам . Адаптація до умов ринку Платоспроможність 0,4 0,1 0,17 0,15 0,18

14.2.За даними таблиці проаналізувати ступінь оновлення продукції у звітному та плановому роках.

Показник План Факт
Кількість видів випущеної продукції У тому числі нових Обсяг виробництва продукції, тис.грн. У тому числі нових видів, тис.грн.

14.3. У звітному році підприємство виготовило 1800 одиниць ви­робу А, з яких 60 % вищої категорії якості. Планом передбачено збільшити обсяг випуску цих виробів до 80 % у загальному обсязі ви­робництва. Ціна виробу 1-ї категорії якості — 1260 грн., вищої кате­горії якості — 1300 грн. Визначити суму доходу за рахунок додатко­вої реалізації продукції А вищої категорії якості.

14.4. У результаті реалізації певних інвестиційних проектів підпри­ємству вдалося істотно поліпшити якість побутових холодильників, які воно випускає. За даними таблиці обчислити річний економічний ефект, який отримає виробник завдяки випуску холодильників по­ліпшеної якості, річну економію споживачів при експлуатації холо­дильників, термін окупності інвестицій і загальний народногоспо­дарський ефект. Ен = 0,15.

Показник Стара модель Нова модель
Річний обсяг випуску виробів, тис. шт.
Питомі інвестиції (на один виріб), грн. -
Роздрібна ціна одного виробу, гри.
Потужність компресора, кВт/год 0,2 0,23
Тривалість роботи холодильника за рік, год
Ціна 1 кВт/год електроенергії, грн. 0,16 0,16

14.5. У звітному році підприємство виготовило 1500 виробів, з них 60 % вищої якості. Планом передбачено збільшити випуск цієї про­дукції до 85 % у загальному обсязі. Ціна виробів вищої категорії якості 1260 грн., а ціна виробів нижчого сорту 1210 грн. Визначити суму додаткового доходу за рахунок збільшення випуску підприєм­ством більш якісної продукції.

14.6. Визначити річний економічний ефект у виробника побутової електротехніки нової поліпшеної моделі за даними таблиці. Ен = 0,15.

Показник Стара модель Нова модель
Річний обсяг випуску продукції, тис. шт. Капіталовкладення на освоєння нової моделі, млн.. грн. Собівартість одного виробу, грн. Ціна продажу одного виробу, грн. - 2800 3060

14.7. Завод електроприладів освоїв випуск нових видів продукції підвищеної якості. За даними таблиці визначити річний економічний ефект від освоєння нових видів електроприладів. Ен = 0,2.

14.8. У звітному році підприємством виготовлено 1800 виробів, з них 70 % вищої якості. За рахунок додаткових інвестицій в сумі 92 тис.грн. можна збільшити випуск більш якісної продукції до 95 % у загальному обсязі виробництва. Ціна виробу вищої якості 450 грн. при собівартості 310 грн. , ціна виробу нижчої якості 385 грн. при собівартості 290 грн. Визначити, чи є цей захід доцільним, якщо Ен = 0,15.

14.9. На хлібобулочному комбінаті заплановано виготовити за рік 60 т макаронних виробів, у тому числі 70 % вищого сорту. Ціна 1 кг макаронних виробів вищого сорту — 3,6 грн., першого — 2,7 грн. Ко­ефіцієнт сортності у звітному році становив 0,96. Визначити коефі­цієнт сортності, який планується, і його зміну порівняно зі звітним періодом.

14.10. За наведеними у таблиці показниками визначити коефіцієнт сортності виробів за планом і фактично, а також додатковий дохід (або збитки) від зміни сортності.

Показник Перший сорт Другий сорт
Плановий обсяг випуску продукції, тис. ум. од. Фактичний обсяг випуску продукції, тис. ум. од. Оптова ціна одиниці продукції, грн.

14.11.Завод планує виготовляти побутову електротехніку поліпше­ної якості. Термін служби нової моделі подовжиться, але підвищиться ціна. Крім того, завод уклав новий договір постачання комплектую­чих з фірмою, яка територіально перебуває набагато ближче до заво­ду, ніж попередня. Це сприятиме зменшенню транспортних витрат. За даними таблиці розрахувати економічний ефект виробника побутової електротехніки, економічний ефект у її споживачів і загальногоспо­дарський ефект. Нормативна ефективність Ен = 0,2.

Показник Стара модель Нова модель
Річний обсяг виробництва, тис. шт.
Собівартість одиниці продукції, грн. 57,5 63,0
Транспортні витрати в розрахунку на 1 грн., грн.
Капіталовкладення, млн..грн. ІЗ
Термін служби продукції, років

14.12.Визначити маркетинговий потенціал фірми за даними таб­лиці, якщо максимальна кількісна оцінка його становить 100 балів.

Складники маркетингового потенціалу К-т вагомості Рейтинг, балів
Платоспроможність 0,25
Організація збуту продукції 0,1
Адаптація до умов ринку 0,15
Якість продукції та обслуговування 0,4
Охоплення ринків збуту 0,1

14.13.Хутряна фабрика освоїла пошиття верхнього одягу нової мо­делі з тканини поліпшеної якості. За даними таблиці визначити річ­ний економічний ефект від реалізації цього заходу при Ен = 0,15.

Показник Стара модель Нова модель
Річний обсяг випуску продукції, тис. шт. Собівартість одиниці продукції, грн. Оптова ціна одиниці продукції, грн. Капіталовкладення, млн.. грн. - 27,0


©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.