Здавалка
Главная | Обратная связь

Форми державного управління 

Форма управління — це зовнішній вияв конкретних дій, які здійснюють органи виконавчої влади для реалізації поставлених перед ними завдань. Термін «форма» означає вид, будьякий зовнішній вияв певного змісту. Якщо функції управління розкривають основні напрями цілеспрямованого впливу суб’єктів управління на об’єкти управління, то форми управління — це шляхи здійснення такого цілеспрямованого впливу, тобто форми управління показують, як практично здійснюється управлінська

діяльність. Процес реалізації завдань і функцій юридично виявляється у відповідних формах. Форми управлінської діяльності ви

значають характер відносин у сфері управління. Вони складаються в процесі здійснення виконавчої та розпорядчої діяль

ності. Управлінська діяльність викликає різні наслідки: одні дії зумовлюють юридичні наслідки, інші — ні.

Форми управлінської діяльності прямо чи опосередковано обумовлено тими юридичними приписами, за допомогою яких

держава регулює діяльність виконавчої влади. Вони (форми) закріплюються в Конституції України (ст. 117), законах, по

ложеннях, стандартах, інших нормативноправових актах. Органи виконавчої влади обирають ті форми, які за даних кон

кретних умов є найвиправданішими та найефективнішими. Це означає, що в процесі управлінської діяльності відповідні орга

ни виконавчої влади (посадові особи) на основі чинного законодавства самостійно встановлюють обов’язкові правила по

ведінки (норми права) з питань, що віднесено до їх компетенції. Під час практичного виконання завдань, покладених на апа

рат управління, вони реалізують розпорядчі повноваження, змістом яких є виконання вимог закону й організація застосування правових норм, а в передбачених законом випадках здійснюють адміністративну юрисдикцію. Цю діяльність

органів управління пов’язано з виданням правових актів, які тягнуть за собою певні юридичні наслідки, тобто ведуть до ви

конання, зміни або припинення адміністративних правовідносин між суб’єктом і об’єктом управління, і є правовими фор

мами. Здійснення виконавчої влади у правовій формі є вираженням того, що повноваження, якими наділено управлінські орга

ни, носять державновладний характер з точно визначеним способом їх втілення в життя шляхом видання юридичних

актів. Але значна частина діяльності виконавчої влади не втілюється в правову форму, не пов’язана з виданням правових

актів і здійсненням юридично значущих дій, тобто не породжує, не змінює та не припиняє адміністративних правовідно

син. Ця частина діяльності виконавчої влади є не правовою, а організаційною формою, яка безпосередньо не викликає юри

дичних наслідків (проведення нарад, інструктування, контроль, добір кадрів тощо). Неправові форми, як правило, є підставою

для наступного здійснення виконавчою владою дій юридичного характеру.

Неправові форми здійснення виконавчої влади також можуть виникати після правових форм. Неправові форми управ

лінської діяльності пов’язані з правом, але в загальному вигляді є опосередкованими. Їх застосування базується на пра

вовій основі шляхом встановлення загальної процедури, в них також визначаються повноваження суб’єктів управління на їх

здійснення. Неправові форми, як і правові, пов’язані з компетенцією органу виконавчої влади та його державновладними

повноваженнями. Відповідний орган виконавчої влади реалізує свою компетенцію шляхом не тільки видання юридичних

актів, а й проведення різних організаційних заходів і здійснення матеріальнотехнічних дій.

Дії органів виконавчої влади (їх посадових осіб) здійснюються в межах їх компетенції і є формами управління. Ці фор

ми управлінської діяльності також поділяють на правові й неправові.

Види форм державного управління

Дії органів виконавчої влади можуть бути відповідним чином згруповані, тобто зведені в певні однорідні групи за озна

кою загальності чи подібності їх зовнішнього вияву. Всі форми управлінської діяльності безпосередньо чи опосередкова

но обумовлено відповідними юридичними постановами, за допомогою яких Українська держава регламентує діяльність

своєї виконавчої влади. Конкретні форми державного управління органічно пов’язано з правовими формами діяльності взагалі: правовстановлюючою, правовиконавчою та правоохоронною.

На теоретичному рівні питання про форми управлінської діяльності в основному розв’язано, якщо не зважати на деякі

розбіжності в поглядах на цю проблематику. Прийнято розрізняти чотири форми управлінської діяль

ності:

1) видання нормативних актів управління;

2) видання індивідуальних (ненормативних, адміністративних) актів управління;

3) проведення організаційних заходів;

4) здійснення матеріальнотехнічних операцій.

Видання нормативних актів управління є особливою формою діяльності органів виконавчої влади, яка передбачає роз

порядчу діяльність, спрямовану на виконання закону шляхом встановлення певних правил у сфері державного управління.

Встановлення норм права підзаконного характеру в процесі діяльності органів виконавчої влади — це адміністративна нор

мотворчість, яку здійснюють органи виконавчої влади у формі видання нормативних актів управління. Це викликано тим, що

загальні норми та правила поведінки, сформульовані в законах, не в змозі охопити всі аспекти життя суспільства, відрегулюва

ти суспільні відносини в усіх подробицях. Тому виникає необхідність у конкретизації та деталізації норм на стадії їх засто

сування. Конституція та чинне законодавство України є правовою основою для видання актів управління.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.