Здавалка
Главная | Обратная связь

Хронологія історії розвитку монополістичного капіталізму 

1819 р. – С. Сісмонді опублікував працю “Нові засади політекономії...”, де в основу економічних досліджень поставив добробут та матеріальне становище людини.

1842–1924 рр. – англієць А. Маршалл замість терміна ”політекономія” вводить нейтральний термін ”економікс”.

1867 р. – В. Сіменс (Німеччина) винайшов динамомашину.

1868 р. – японський імператор Мацухито започатковує “рево”.

1873–1878 рр. – період існування Союзу трьох імператорів (Німеччини, Росії, Австро-Угорщини).

1876 р. – Белл винайшов телефонний зв’язок.

1883 р. – винайдення Т. Едісоном (США) генератора елект­ричного струму.

1881 р. – окупація Францією Тунісу.

1882 р. – окупація Англією Єгипту.

1882 р. – початок електричної революції в США.

1882 р. – створення Троїстого союзу (Німеччина, Австро-Угорщина, Італія).

1883–1885 рр. – Франко-китайська війна та створення Індокитаю (Камбоджі, Лаосу, В’єтнаму).

1883–1950 рр. – Йозеф Шумпетер запровадив в економічний теоретичний обіг поняття “податкової держави”.

1886 р. – винайдення електричної лампочки.

1887 р. – Н. Отто (Німеччина) сконструював карбюраторний двигун.

1887 р. – поява електричного зварювання.

Кінець 80-х ХІХ ст. – створення перших автомобілів Г. Даймлером та К. Бенцом.

1889 р. – проголошення буржуазно-монархічної конституції в Японії.

1891–1907 рр. – формування військово-політичного блоку Антанти (Англія, Франція, Росія).

1893 р. – Р. Дізель (Німеччина) сконструював двигун внутрішнього згорання, що працював на солярці.

1896 р. – початок перелому у світовій торгівлі, переважає експорт фабрикатів з Європи та США.

1910 р. – анексія Кореї Японією.

1912–1913 рр. – на заводах Г. Форда вперше застосовано конвеєр.

1913 р. – у 12 англійських банках було розміщено 70 % світових капіталів.

1 серпня 1914 р. – 11 листопада 1918 р. – Перша світова війна.

Завдання для перевірки знань (тести)

 

Завдання 1.До основних причин Першої світової війни слід віднести:

а) Балканську кризу;

б) колоніальні протиріччя;

в) диспропорції у промисловому виробництві;

г) індустріалізацію;

д) торговельні війни;

Завдання 2. Маржиналізм ґрунтується на дослідженні:

а) сумарних економічних величин;

б) середніх економічних величин;

в) граничних економічних величин.

 

Завдання 3. Назвіть теорії, які було покладено в основу син­тетичної теорії А. Маршалла:

а) марксизм;

б) інституціоналізм;

в) трудова теорія вартості;

г) кейнсіанство;

д) маржиналізм;

е) теорія трьох факторів виробництва.

 

Завдання 4. Вартість товару А. Маршаллом характеризується на основі:

а) трудової теорії;

б) теорії витрат;

в) теорії граничної корисності;

г) виявлення рівноважної ціни, що визначається граничною корисністю і граничними витратами.

 

Завдання 5.Автором учення про статику і динаміку та теорії граничної продуктивності є:

а) В. Джевонс; г) Л. Вальрас;

б) А. Маршалл; д) В. Парето.

в) Дж. Б. Кларк;

Завдання 6.Які складові поділу економіки відповідають ме­тоду дослідження Дж. Б. Кларка?

а) макроекономіка;

б) мікроекономіка;

в) універсальна економіка;

г) економічна статика;

д) економічна динаміка;

е) ефективна економіка;

є) неефективна економіка;

ж) національна економіка;

з) світова економіка.

 

Завдання 7. Серед учених-маржиналістів засновником сучасного методу макроекономічного моделювання слід вважати:

а) В. Джевонса; г) Дж. Б. Кларка;

б) А. Курно; д) В. Парето.

в) Л. Вальраса;

 

Завдання 8. Хто з названих нижче економістів присвятив свої дослідження проблемам:

1) ціни рівноваги; а) Дж. Б. Кларк;

2) продуктивності капіталу; б) К. Менгер;

3) економічного добробуту; в) Л. Вальрас, В. Парето;

4) загальної економічної рівноваги; г) А. Маршалл;

5) граничній корисності д) А. Пігу

предметів споживання;

Завдання 9. Знайдіть відповідність:

1. Австрійська школа а) Дж. Б. Кларк;

граничної корисності;

2. Кембриджська школа; б) А. Курно,

Л. Вальрас,

В. Парето;

3. Американська школа; в) А. Маршалл, А. Пігу;

4. Математична школа; г) К. Менгер, Ф. Візер,

Е. Бем-Баверк;

5. Шведська (стокгольмська) д) К. Вікселль, В. Кассель.

школа;

 


Розділ VІ (ЗМ 6)

Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрями економічної думки в Україні
(друга половина ХІХ ст. –
початок ХХ ст.)

Тема 6.1. Господарство України
у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

План

1. Особливості промислового розвитку України у ХІХ ст.

2. Столипінська аграрна реформа в українських землях.

3. Промислове піднесення в Україні напередодні Першої світової війни.

 

Перелік запитань до самостійної роботи студентів
(самостійна робота у вигляді конспекту)

1. Основні положення та економічні наслідки реформи 1861 р.

2. Господарство України в 1914–1920 рр.

3. Економіка західноукраїнських земель. Колоніальний характер галузевої структури західноукраїнської промисловості.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.