Здавалка
Главная | Обратная связь

Поняття, види і способи здійснення екологічного контролю в галузі використання та охоронинадр?!

Екологічний контроль становить одну з основних функцій управління охороною навколишнього

природного середовища і забезпечення раціонального природокористування. Під екологічним

контролем розуміється діяльність уповноважених суб'єктів, які здійснюють перевірку додержання і

виконання чинного екологічного законодавства.

Завдання екологічного контролю сформульовані у ст. 34 Закону України «Про охорону навколишнього

природного середовища». Вони полягають у забезпеченні додержання вимог чинного екологічного

законодавства всіма державними органами, підприємствами, установами та організаціями, незалежно

від форм власності і підпорядкування, а також громадянами. Контролю підлягають використання і

охорона земель, надр, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, лісів та іншої рослинності,

тваринного світу, морського середовища та природних ресурсів територіальних вод, континентального

шельфу та виключної (морської) економічної зони республіки, природних територій та об'єктів, що

підлягають особливій охороні, стан довкілля.

Екологічний контроль проводиться у формах попереднього і поточного контролю. Попередній контроль

здійснюється стосовно різних видів діяльності, які можуть вплинути на стан навколишнього

природного середовища (погодження з органами з охорони навколишнього природного середовища

проектів будівництва господарських об'єктів, участь представників цих органів у роботі державних

приймальних комісій тощо). Поточний екологічний контроль здійснюється на стадіях експлуатації

об'єктів, які впливають на стан навколишнього природного середовища, у процесі використання

природних ресурсів тощо.

 

Залежно від уповноваженого суб'єкта, який здійснює функції контролю, та сфери його дії екологічний

контроль поділяється на види: державний, відомчий, виробничий, громадський. У своїй сукупності ці

види становлять механізм контролю за додержанням екологічного законодавства у будь-якій сфері його

дії.

Кодекс про надра

2) здійснення державного контролю за геологічним вивченням, використанням та охороною надр, а

також за утворенням та використанням техногенних родовищ і переробкою мінеральної сировини; -

КМУ

8) здійснення контролю за використанням та охороною надр; - РМ АРК, обласні,міські, К.С, сел. Сількі

ради

Стаття 60. Завдання державного контролю і нагляду за веденням робіт по геологічному вивченню надр,

їх використанням та охороною

Державний контроль і нагляд за веденням робіт по геологічному вивченню надр, їх використанням та

охороною спрямовані на забезпечення додержання всіма державними органами, підприємствами,

установами, організаціями та громадянами встановленого порядку користування надрами, виконання

інших обов'язків щодо охорони надр, встановлених законодавством України.

Стаття 61. Органи, які здійснюють державний контроль і нагляд за веденням робіт по геологічному

вивченню надр, їх використанням та охороною

Державний контроль за геологічним вивченням надр (державний геологічний контроль) здійснюється

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та

забезпечення раціонального використання надр та його органами на місцях.

Державний нагляд за веденням робіт по геологічному вивченню надр, їх використанням та охороною, а

також використанням і переробкою мінеральної сировини (державний гірничий нагляд) здійснюється

Державним комітетом України по нагляду за охороною праці та його органами на місцях.

Державний контроль за використанням і охороною надр у межах своєї компетенції здійснюють місцеві

Ради народних депутатів, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи виконавчої влади на

місцях, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України та його органи на

місцях.

Стаття 62. Повноваження органів державного геологічного контролю щодо здійснення контролю за

геологічним вивченням надр

Органи державного геологічного контролю перевіряють:

1) виконання державних програм геологорозвідувальних робіт;

2) виконання рішень з питань методичного забезпечення робіт по геологічному вивченню надр;

3) обгрунтованість застосування методик і технологій, якість, комплексність, ефективність робіт по

геологічному вивченню надр;

4) повноту вихідних даних про кількість та якість запасів основних і спільно залягаючих корисних

копалин;

5) своєчасність і правильність державної реєстрації робіт по геологічному вивченню надр, наявність

спеціальних дозволів на використання надр та виконання передбачених ними умов;

6) виконання рішень Державної комісії України по запасах корисних копалин;

7) дотримання під час дослідної експлуатації родовищ корисних копалин технологій, які б

забезпечували необхідне їх вивчення;

8) збереження розвідувальних гірничих виробок і свердловин для розробки родовищ корисних копалин,

а також геологічної документації, зразків порід, дублікатів проб, що можуть бути використані при

подальшому вивченні надр.

Органи державного геологічного контролю в межах своєї компетенції забезпечують вирішення інших

питань щодо геологічного вивчення надр.

Органи державного геологічного контролю мають право:

1) припиняти всі види робіт по геологічному вивченню надр, що проводяться з порушенням стандартів

та правил і можуть спричинити псування родовищ, суттєве зниження ефективності робіт або призвести

до значних збитків;

2) зупиняти діяльність підприємств і організацій, що займаються геологічним вивченням надр без

спеціальних дозволів або з порушенням умов, передбачених цими дозволами;

3) давати обов'язкові для виконання вказівки (приписи) про усунення недоліків і порушень під час

геологічного вивчення надр.

Органам державного геологічного контролю відповідно до законодавства України може бути надано й

інші права щодо запобігання і припинення порушень правил і норм геологічного вивчення надр.

Порядок здійснення державного геологічного контролю визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 63. Повноваження органів державного гірничого нагляду щодо здійснення нагляду за веденням

робіт по геологічному вивченню надр, їх використанням та охороною

Органи державного гірничого нагляду перевіряють:

1) повноту вивчення родовищ корисних копалин, гірничо-технічних, інженерно-геологічних,

гідрогеологічних та інших умов їх розробки, будівництва та експлуатації підземних споруд,

захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва;

2) своєчасність та правильність введення в експлуатацію розвіданих родовищ корисних копалин;

3) виконання вимог щодо охорони надр при веденні робіт по їх вивченню, встановленні кондицій на

мінеральну сировину та експлуатації родовищ корисних копалин;

4) правильність розробки родовищ корисних копалин;

5) повноту видобування оцінених запасів корисних копалин і наявних у них компонентів;

6) додержання встановленого порядку обліку запасів корисних копалин, обгрунтованість і своєчасність

їх списання;

7) додержання правил проведення геологічних і маркшейдерських робіт під час розробки родовищ

корисних копалин;

8) додержання правил та технологій переробки мінеральної сировини з метою забезпечення більш

повного вилучення корисних компонентів та поліпшення якості кінцевої продукції;

9) правильність і своєчасність проведення заходів, що гарантують безпеку людей, майна і

навколишнього природного середовища, гірничих виробок і свердловин від шкідливого впливу робіт,

пов'язаних з користуванням надрами;

10) вирішення інших питань щодо нагляду за використанням та охороною надр в межах своєї

компетенції.

Органи державного гірничого нагляду мають право:

1) давати обов'язкові для виконання вказівки (приписи) про усунення порушень норм і правил ведення

робіт під час геологічного вивчення надр, їх використання та охорони;

2) в порядку, встановленому законодавством України, припиняти роботи, пов'язані з користуванням

надрами, у разі порушень відповідних норм і правил;

3) вимагати від користувачів надр обгрунтування списання запасів корисних копалин;

4) давати рекомендації щодо впровадження нових прогресивних технологій переробки мінеральної

сировини.

Органам державного гірничого нагляду законодавством України може бути надано й інші права з метою

запобігання порушенням законодавства про надра та їх припинення.

Порядок здійснення державного гірничого нагляду визначається Кабінетом Міністрів України.

Положення цієї статті щодо угод про розподіл продукції застосовуються з урахуванням особливостей,

передбачених Законом України "Про угоди про розподіл продукції".

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.