Здавалка
Главная | Обратная связь

Правове регулювання зборів за забруднення нпсРОЗДІЛ VIII. ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК

Стаття 240. Платники податку

240.1. Платниками податку є суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не

провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та

інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів,

включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких

нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території

України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони

здійснюються:

240.1.1. викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними

джерелами забруднення;

240.1.2. скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти;

240.1.3. розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на

об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини;

240.1.4. утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);

240.1.5. тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад

установлений особливими умовами ліцензії строк.

240.2. Платниками податку є суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не

провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та

інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів,

включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких

нерезидентів або їх засновників, а також громадяни України, іноземці та особи без

громадянства, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними

джерелами забруднення у разі використання ними палива.

240.3. Не є платниками податку за утворення радіоактивних відходів (включаючи

вже накопичені) суб'єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії, які:

240.3.1. до останнього календарного дня (включно) звітного кварталу, у якому

придбано джерело іонізуючого випромінювання, уклали договір щодо повернення

відпрацьованого закритого джерела іонізуючого випромінювання за межі України до

підприємства - виробника такого джерела;

240.3.2. здійснюють поводження з радіоактивними відходами, що утворилися

внаслідок Чорнобильської катастрофи, в частині діяльності, пов'язаної з такими

відходами.

240.4. Не є платниками податку, що справляється за утворення радіоактивних

відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних

відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк,

державні спеціалізовані підприємства з поводження з радіоактивними відходами,

основною діяльністю яких є зберігання, переробка та захоронення тих радіоактивних

відходів, що знаходяться у власності держави, а також дезактивація радіаційно-забруднених об'єктів.

240.5. Не є платниками податку за розміщення відходів у спеціально відведених

для цього місцях чи на об'єктах суб'єкти господарювання, які мають ліцензію на

збирання і заготівлю відходів як вторинної сировини, провадять статутну діяльність із

збирання і заготівлі таких відходів, що розміщуються на власних територіях (об'єктах),

та надають послуги у цій сфері.

Стаття 241. Податкові агенти

241.1. Податок, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих

речовин пересувними джерелами забруднення у разі використання палива, утримується

і сплачується до бюджету податковими агентами.

241.2. До податкових агентів належать суб'єкти господарювання, які:

241.2.1. здійснюють торгівлю на митній території України паливом власного

виробництва та/або передають замовнику або за його дорученням іншій особі паливо,

вироблене з давальницької сировини такого замовника;

241.2.2. здійснюють ввезення палива на митну територію України.

Стаття 242. Об'єкт та база оподаткування

242.1. Об'єктом та базою оподаткування є:

242.1.1. обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне

повітря стаціонарними джерелами;

242.1.2. обсяги та види забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо у

водні об'єкти;

242.1.3. обсяги та види (класи) відходів, що розміщуються у спеціально відведених

для цього місцях чи на об'єктах протягом звітного кварталу, крім обсягів та видів

(класів) окремих відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних

територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на збирання і

заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини і провадять статутну діяльність

із збирання і заготівлі таких відходів;

242.1.4. обсяги та види палива, у тому числі виробленого з давальницької

сировини, реалізованого або ввезеного на митну територію України податковими

агентами, крім:

обсягів палива вивезених з митної території України в митних режимах експорту або

реекспорту та/або переробки на митній території України засвідчених належно

оформленою митною декларацією;

мазуту та пічного палива, що використовуються в процесі виробництва тепло- та

електроенергії;

242.1.5. обсяги та категорія радіоактивних відходів, що утворюються внаслідок

діяльності суб'єктів господарювання та/або тимчасово зберігаються їх виробниками

понад установлений особливими умовами ліцензії строк;

242.1.6. обсяги електричної енергії, виробленої експлуатуючими організаціями

ядерних установок (атомних електростанцій).

Стаття 243. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих

речовин стаціонарними джерелами забруднення

Стаття 244. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих

речовин пересувними джерелами забруднення

Стаття 245. Ставки податку за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти

Стаття 246. Ставки податку за розміщення відходів у спеціально відведених

для цього місцях чи на об'єктах

Стаття 247. Ставки податку за утворення радіоактивних відходів

(включаючи вже накопичені)

Стаття 248. Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів

їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк

Стаття 250. Порядок подання податкової звітності та сплати податку

250.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

250.2. Платники податку, крім тих, які визначені пунктом 240.2 статті 240 цього

Кодексу, та податкові агенти складають податкові декларації за формою, встановленою

у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, подають їх протягом 40

календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного)

кварталу, до органів державної податкової служби та сплачують податок протягом 10

календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової

декларації, за винятком податкових агентів, визначених підпунктом 241.2.2 пункту

241.2 статті 241 цього Кодексу, які сплачують податок до або в день подання митної

декларації:

250.2.1. за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними

джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти, розміщення

протягом звітного кварталу відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на

об'єктах - за місцем розміщення стаціонарних джерел, спеціально відведених для цього

місць чи об'єктів;

250.2.2. за паливо, реалізоване податковими агентами, - за місцем перебування

такого податкового агента на податковому обліку в органах державної податкової

служби;

250.2.3. за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання

радіоактивних відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк - за

місцем перебування платника на податковому обліку в органах державної податкової

служби.

250.3. Орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного

середовища Автономної Республіки Крим, територіальні органи центрального органу

виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища до 1 грудня

року, що передує звітному, подають до органів державної податкової служби переліки

підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - підприємців, яким в установленому

порядку видано дозволи на викиди, спеціальне водокористування та розміщення

відходів, а також направляють інформацію про внесення змін до переліку до 30 числа

місяця, що настає за кварталом, у якому такі зміни відбулися.

250.4. Територіальні органи центрального органу виконавчої влади у сфері

використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної

безпеки до 1 грудня року, що передує звітному, подають до органів державної

податкової служби переліки підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - суб'єктів

діяльності у сфері використання ядерної енергії, у результаті діяльності яких

утворилися, утворюються або можуть утворитися радіоактивні відходи та які тимчасово

зберігають такі відходи понад установлений особливими умовами ліцензії строк, а також

направляють інформацію про внесення змін до переліку до 30 числа місяця, що настає

за кварталом, у якому такі зміни відбулися.

250.5. Платники податку, крім тих, які визначені пунктом 240.2 статті 240 цього

Кодексу, та податкові агенти перераховують суми податку, що справляється за викиди,

скиди забруднюючих речовин та розміщення відходів, одним платіжним дорученням на

рахунки, відкриті в територіальних органах Державного казначейства, які здійснюють

розподіл цих коштів у співвідношенні, визначеному законом.

250.6. Платники податку, який справляється за утворення радіоактивних відходів

(включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх

виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, перераховують

суми податку до державного бюджету, які використовуються відповідно до Закону

України "Про поводження з радіоактивними відходами" та Закону України про

Державний бюджет України на відповідний рік. За рішенням платника податку сума

податку може сплачуватися щомісяця в розмірі однієї третьої частини планового обсягу

за квартал із перерахунком за результатами базового податкового (звітного) періоду.

250.7. Звітність про фактичні обсяги радіоактивних відходів, утворених за базовий

податковий (звітний) період, календарний квартал (включаючи вже накопичені до 1

квітня 2009 року), та фактичні обсяги радіоактивних відходів, які зберігаються у

виробника таких відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк,

погоджується територіальними закладами державної санітарно-епідеміологічної служби

Міністерства охорони здоров'я України та територіальними органами центрального

органу виконавчої влади у сфері використання ядерної енергії, забезпечення

додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки. Вимоги щодо строків подання та

змісту зазначеної звітності встановлюються особливими умовами ліцензії. Копії звітності

подаються платниками податків разом з податковою декларацією.

250.8. Якщо місце подання податкових декларацій не збігається з місцем

перебування на податковому обліку підприємства, установи, організації, громадянина -

суб'єкта підприємницької діяльності, яким в установленому порядку видано дозвіл на

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами,

спеціальне водокористування та розміщення відходів, до органу державної податкової

служби, в якому таке підприємство, установа, організація або громадянин - суб'єкт

підприємницької діяльності перебуває на обліку, подаються протягом 40 календарних

днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, копії

відповідних податкових декларацій.

250.9. Якщо платник податку з початку звітного року не планує здійснення викидів,

скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів

протягом звітного року, то такий платник податку повинен повідомити про це

відповідний орган державної податкової служби за місцем розташування джерел

забруднення та скласти заяву про відсутність у нього у звітному році об'єкта

обчислення екологічного податку. В іншому разі платник податку зобов'язаний

подавати податкові декларації відповідно до цієї статті Кодексу.

250.10. У разі якщо:

250.10.1. платник податку має кілька стаціонарних джерел забруднення або

спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об'єктів в межах кількох

населених пунктів (сіл, селищ або міст) або за їх межами (коди згідно з Класифікатором

об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) різні), то такий

платник податку зобов'язаний подати до відповідного органу державної податкової

служби за місцем розташування стаціонарного джерела забруднення або спеціально

відведених для розміщення відходів місць чи об'єктів податкову декларацію щодо

кожного стаціонарного джерела забруднення або спеціально відведеного для

розміщення відходів місця чи об'єкта окремо;

250.10.2. платник податку має кілька стаціонарних джерел забруднення або

спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об'єктів в межах одного

населеного пункту (села, селища або міста) або за його межами (код згідно з

Класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

один і той самий), то такий платник податку може подавати до відповідного органу

державної податкової служби одну податкову декларацію податку за такі джерела

забруднення;

250.10.3. платник податку перебуває на податковому обліку в місті з районним

поділом, то такий платник може подавати одну податкову декларацію за викиди, скиди

усіма своїми джерелами забруднення та/або розміщення відходів, якщо ці джерела

та/або спеціально відведені місця для розміщення відходів розташовані на території

такого міста (зазначається код згідно з Класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ), за місцем перебування платника податку на

податковому обліку (міської ради).

250.11. Контроль за тимчасовим зберіганням радіоактивних відходів їх

виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк здійснюється

органами центрального органу виконавчої влади у сфері використання ядерної енергії,

забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки та державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України.

250.12. Органи державної податкової служби залучають за попереднім

погодженням працівників органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього

природного середовища Автономної Республіки Крим та спеціальних підрозділів

центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного

середовища для перевірки правильності визначення платниками податку фактичних

обсягів викидів стаціонарними джерелами забруднення, скидів та розміщення відходів.

Органи державної податкової служби залучають за попереднім погодженням

територіальні заклади державної санітарно-епідеміологічної служби та територіальні

органи центрального органу виконавчої влади у сфері використання ядерної енергії,

забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки для перевірки

правильності визначення платниками фактичних обсягів радіоактивних відходів.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.