Здавалка
Главная | Обратная связь

Закон розподілу МаксвелаТеплова або середня квадратична швидкість представляє собою середню характеристику теплового руху усієї сукупності мікрочастинок. В дійсності, всі мікрочастинки рухаються з різними швидкостями і можна поставити питання про розподіл мікрочастинок за швидкостями.

Максвел вирішив цю задачу про розподіл молекул ідеального газу за швидкостями постійного руху в стані теплової рівноваги. Він показав, що вірогідність того, що деяке число молекул dN із загального числа молекул N володіє швидкостями, що лежать у інтервалі від до . Виражається дана вірогідність відношенням:

(5)

f(v) - функція розподілу молекул за швидкостями

dv - інтервал швидкостей, що розглядається

Вигляд функції можна встановити на прикладі руху молекул ідеального газу в однорідному полі тяжіння. Спочатку розглянемо закон розподілу молекул по значенням вертикальної складової швидкості. Число молекул , що знаходяться в безкінечно тонкому шарі газу на висоті z, товщина dz:

n(z) – концентрація молекул газу на висоті z.

Рухаючись як вільні, дані молекули через деякий інтервал часу перейдуть на висоту і займуть шар . При цьому, їх швидкості будуть лежати в інтегралі від до , але одне і те ж число молекул. Якщо прийняти, що , то незмінність числа цих молекул виражається:

(6)

- концентрація молекул газу на висоті .

При русі в полі тяжіння горизонтальні складові швидкості не будуть змінюватись, а зміна визначається законом збереження енергії, згідно якого:

Якщо продиференціювати це рівняння, при вибраних сталих значеннях , отримаємо:

За час dt молекула на висоті z пройде шлях , а на висоті , пройде шлях

Якщо виключимо елементарний час dt, то:

(7)

Перемножимо почленно рівняння (6) і (7) і знайдемо:

Із урахуванням останнього виразу, рівняння (5) спрощується і приймає вигляд:

Використовуючи закон Больцмана у вигляді рівняння (2), отримаємо:

На основі закону збереження і перетворення енергії, знаходимо, що:

Тоді:

Звідси слідує, що:

(8)

В стані теплової рівноваги рух молекул газу буде рівновигідним по всіх напрямках.

Так як вірогідність складної події, яка складається з незалежних подій, рівна добутку вірогідностей цих подій, то повні функція розподілу молекул за швидкостями буде мати вигляд:

Тоді:

(9)

З урахуванням рівняння (9), запишемо рівняння (5):

(10)

- об’єми нескінчено малого паралелепіпеда, що побудований в координатній системі простору швидкостей навколо точки з векторною координатою .

Така як тепловий рух молекул газу рівновірогідний у всіх напрямках, для визначення відношення необхідно просумувати усі елементарні об’єми, що знаходяться на відстані і ці об’єми заповнять шаровий прошарок між 2 нескінчено-близькими сферами з радіусами v i v+dv.

Об’єм такого шару:

Ткаим чином, число молекул з швидкостями в інтервалі від v до v+dv буде чисельно дорівнювати:

(11)

- деяка стала, що не залежить від швидкості молекул.

Знайдемо вираз величини А. Так як інтервал швидкостей від нуля до нескінченності охоплює всі молекули, то очевидно, що інтеграл:

тоді:

Якщо зробити заміну змінних і скористатися значенням, що , то знайдемо:

З урахуванням цього, закон розподілу Максвела:

(12)

Графік функції рівняння (9) представляє собою Гаусову криву розподілу випадкової кривої:

Густина вірогідності розподілу молекул по швидкостям буде мати вигляд:

Як слідує з даного рівняння, при кожній температурі є деяка швидкість, яка має найбільше число молекул (цю швидкість називають найбільш вірогідною). Знайдемо вираз для цієї швидкості з урахуванням рівняння (12), дослідивши дане рівняння на екстремуми. Скоротивши в рівнянні (12) сталі величини і проінтегрувавши, отримаємо:

Звідси знаходимо вірогідну швидкість:

(13)

Середня арифметична швидкість молекул:

 

Стан газу можна характеризувати однією з трьох швидкостей:

- вірогідною

- середньою арифметичною

- середньою квадратичною

Наприклад:

p,V – тиск і об’єм.

Співвідношення між цими швидкостями:

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.