Здавалка
Главная | Обратная связь

Та види страхуванняСлід відмітити, що саме з окремих видів страхування почався розвиток страхування, який зараз достиг великих розмірів, що приводить до необхідності класифікації страхування за предметом (об’єктами) договору страхування та іншими ознаками.

 

2.3. Класифікація страхування за формами проведення. Специфічні принципи, на підставі яких реалізується добровільне та обов’язкове страхування

Страхування проводиться у двох формах: обов’язкове та добровільне страхування. Співвідношення добровільного та обов’язкового страхування у різних країнах відрізняються, це залежить від стану та розвитку економіки тої чи іншої країні та місця страхування у системі економічних відносин.

Добровільне страхування - це страхування, яке здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком. Загальні умови і порядок здійснення добровільного страхування визначаються правилами страхування, що встановлюються страховиком самостійно. У статті 6 Закону України «Про страхування» вказані види добровільного страхування, які укладають страхові компанії України. Перелікуємо тільки окремі з них:

- страхування від нещасних випадків;

- страхування майна юридичних та фізичних осіб;

- страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);

- страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту);

- страхування інвестицій; та інші види добровільного страхування.

Для здійснення обов'язкового страхування Кабінет Міністрів України встановлює порядок та правила його проведення, форми типового договору, розміри страхових сум та максимальні розміри страхових тарифів або методику актуарних розрахунків. Устатті 7 Закону України «Про страхування» вказані види обов'язкового страхування, які здійснюються в Україні. Зупинимося тільки на окремих з них:

- страхування спортсменів вищих категорій;

- страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини;

- особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;

- страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

- страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту;

- страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної діяльності;

- страхування професійної відповідальності осіб, діяльність яких може заподіяти шкоду третім особам, за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України;

- страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї та інші види обов’язкового страхування.

Існують особливості, на підставі яких реалізується добровільне та обов’язкове страхування:

► Добровільне страхування передбачає реалізацію бажання потенціального страхувальника взяти участь у процесі страхування. Обов’язкове страхування проводиться незалежно від бажання страхувальника, а здійснюється на основі відповідних законодавчих актів.

► Договори добровільного страхування укладаються на визначений строк, який, як правило, вибирає страхувальник при укладанні договору. Договори обов’язкового страхування існують, у більшості випадків, без конкретного строку страхування на основі встановленого законодавства.

► Договори добровільного страхування вступають у силу тільки після сплати страхувальником платежу або його частини. Договори обов’язкового страхування, як правило, вступають у силу автоматично незалежно від уплати платежу.

► та інші принципи.

2.4. Основні терміни, які використовуються у страхуванні

2.4.1.Сторони, які беруть участь при укладанні договору страхування

При укладанні договору страхування приймають участь, як мінімум, дві сторони: страховик та страхувальник.

Страховиками визнаються фінансові установи, які створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю та одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності, тобто страховиками є страхові організації.

Страхувальниками визнаються юридичні особи та дієздатні фізичні особи, які уклали із страховиками договори страхування або є страхувальниками відповідно до законодавства України.

Страхувальники можуть укладати із страховиками договори про страхування третіх осіб (застрахованих осіб). Застрахований - це особа, за яку страховик несе відповідальність за укладеним договором страхування. У окремих випадках застрахований та страхувальник може бути однією особою, у інших випадках – різною.

Приклад: Громадянин Ільченко С.П. уклав зі страховою компанією “А” договір страхування від нещасних випадків. У даному випадку страховиком є страхова компанія “А”, страхувальником є громадянин Ільченко С.П., застрахованої особою також є громадянин Ільченко С.П

Приклад: Громадянин Ільченко С.П. уклав зі страховою компанією “А” договір страхування дітей від нещасних випадків, згідно даного договору він застрахував свою доньку Ірину. У даному випадку страховиком є страхова компанія “А”, страхувальником є громадянин Ільченко С.П., застрахованої особою його донька Ірина.

Страхувальники мають право при укладанні договорів особистого страхування призначати фізичних осіб або юридичних осіб для отримання страхових виплат (вигодонабувачів). У період дії договору страхувальник має право до настання страхового випадку замінювати вигодонабувачів, якщо інше не передбачено договором страхування.

 

2.4.2. Поняття, які використовуються при укладанні договору

Страховий ризик (обсяг страхової відповідальності) - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання. Перелік конкретних подій залежить від виду страхування. При укладанні окремих видів добровільного страхування страхувальник має право вибрати з загального переліку подій, передбачених в умовах страхування, певні події на випадок яких він бажає укласти договір страхування. Наприклад, застрахувати майно тільки на випадок крадіжки.

Страхова сума - грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку. Розмір страхової суми визначається за домовленістю між страховиком та страхувальником під час укладання договору страхування або у розмірах, передбачених чинним законодавством за договорами обов’язкового страхування.

При страхуванні майна страхова сума встановлюється в межах вартості майна за цінами і тарифами, що діють на момент укладання договору, якщо інше не передбачено договором страхування.

Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування. Страховий тариф встановлюється у коп., грн. зі 100 грн. страхової суми або у відсотках.

Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) - плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховику згідно з договором страхування.

Розмір страхового платежу залежить від: страхової суми, страхового тарифу, строку страхування та інших умов.

Приклад: Страхувальник уклав договір страхування транспортних засобів на страхову суму 25 тис. грн. строком на 2 роки, страховий тариф за даним видом страхування 3 %. Страховик при строки страхування 2 роки дає знижку 5 %. Визначити розмір страхового платежу.

Розв'язок :

1) Розмір платежу за 1 рік страхування грн.

2) Розмір платежу за вісь строк страхування (2 роки) грн.

3) Розмір знижки (пільги) грн.

4) Розмір страхового платежу за договором страхування 1500-75=1425 грн.

Приклад: Страхувальник уклав договір страхування транспортних засобів на страхову суму 25 тис. грн. строком на 5 місяців, страховий тариф за даним видом страхування 3 %. Визначити розмір страхового платежу.

Розв'язок :

1) Розмір платежу за 1 рік страхування грн.

2) Розмір платежу за вісь строк страхування (5місяців) грн.

 

Страхові платежі страхувальник може сплатити безготівковим рахунком, або готівкою:

► При сплаті страхової премії (першого внеску) готівкою – з того дня, який слідує за днем сплати (вважається початок з 00 годин).

► При сплаті страхової премії (першого внеску) безготівковим розрахунком – з дня надходження страхової премії на рахунок страховика (з 00 годин).

► При поновленні договору страхування (укладанні договору на новий строк до закінчення попереднього договору) – з наступного дня, після закінчення попереднього договору (з 00 годин).

Дія договору закінчується через стільки років або місяців на скільки його укладено, у день, що передує числу, з якого договір набуває чинності. Вважається закінчення в 24 години.

Приклад: Договір страхування домашнього майна громадянин уклав на строк 5 місяців, платіж він сплатив готівкою 26 січня 2012 року. Початок дії договору - 27 січня 2012 р, кінець - 26 червня 2012 р.

 

2.4.3. Поняття, які використовуються при виплатах відшкодування та страхових сум

Страховий випадок - подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі.

Страхова виплата - грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до умов договору страхування при настанні страхового випадку. Страхові виплати за договором страхування життя здійснюються в розмірі страхової суми (її частини) та (або) у вигляді регулярних, послідовних виплат обумовлених у договорі страхування сум (ануїтету). Страхові виплати за договорами особистого страхування здійснюються незалежно від суми, яку має отримати одержувач за державним соціальним страхуванням та соціальним забезпеченням, і суми, що має бути йому сплачена як відшкодування збитків.

Страхове відшкодування - страхова виплата, яка здійснюється страховиком у межах страхової суми за договорами майнового страхування і страхування відповідальності при настанні страхового випадку. Страхове відшкодування не може перевищувати розміру прямого збитку, якого зазнав страхувальник.

Страховий збитокце вартість повністю загиблого чи знеціненої частини пошкодженого у разі страхового випадку майна за страховою оцінкою.

Страхове відшкодування не може перевищувати розмір прямого збитку, якого зазнав страхувальник. У особистому страхуванні поняття збиток та відшкодування не використовуються.

Існує декілька систем страхової відповідальності. Найчастіше використовуються наступні системи:

► система першого ризику;

► система пропорційної відповідальності та інші системи.

За системою першого ризику відшкодування виплачується у розмірі збитку, але в межах страхової суми.

При використанні системи пропорційно, який складає страхова сума від страхової оцінки (вартості майна).

Франшиза – частина збитків, що не відшкодовується страховиком згідно з договором страхування. Франшиза зазначається в договорі та встановлюється у абсолютної сумі або у відсотках, як правило, від страхової суми. За окремими видами страхування франшиза встановлюється від ліміту відповідальності страховика. Види франшизи: умовна та безумовна.

При умовної франшизи страховик не несе відповідальність за збиток, який менший розміру франшизи, але відшкодовує збиток повністю, якщо розмір збитку більший ніж сума франшизи.

Приклад: Громадянин уклав договір страхування транспортних засобів на страхову суму 35 тис. грн. за системою першого ризику з урахуванням умовної франшизи у розмірі 10 % від страхової суми. У період дії договору внаслідок страхового випадку сума збитку склала 1450 грн. Визначити суму страхового відшкодування. Розв'язок:

1) Сума умовної франшизи грн.

2) Сума відшкодування за системою першого ризику 1450 грн. (1450<35000)

3)Так як сума відшкодування за системою першого ризику, яка підлягає виплаті страхувальнику за отриманий збиток, менше ніж розмір франшизи: 1450< 3500, тоді страховик не буде проводити відшкодування.

 

Приклад: Громадянин уклав договір страхування транспортних засобів на страхову суму 35 тис. грн. за системою першого ризику з урахуванням умовної франшизи у розмірі 10 % від страхової суми. У період дії договору внаслідок страхового випадку сума збитку склала 4450 грн. Визначити суму страхового відшкодування.

Розв'язок:

1) Сума умовної франшизи грн.

2) Сума відшкодування за системою першого ризику 4450 грн. (4450<35000)

3)Так як сума відшкодування за системою першого ризику, яка підлягає виплаті страхувальнику за отриманий збиток, більше ніж розмір франшизи: 4450> 3500, тоді виплата проводиться у повному обсязі, тобто страховик виплатить страхувальнику 4450 грн.

 

Безумовна франшиза означає, що страховик сплатить страхувальнику збиток за мінусом суми франшизи, тобто страхове відшкодування дорівнює збитку зменшеному на франшизу.

Приклад: Підприємство уклало договір страхування майна на страхову суму 564400 грн., (на підставі даних бухгалтерського обліку і звітності) вартість майна на момент укладання договору складала 705500 грн. Договір був укладений з врахуванням безумовної франшизі у розмірі 5 %. У період дії договору страхування внаслідок страхового випадку був визначений збиток у сумі 42450 грн. Визначити суму страхового відшкодування за системою пропорційної відповідальності.

Розв'язок :

1) Сума відшкодування за системою пропорційної відповідальності

відшкодування = грн.

 

2) Розмір безумовної франшизи грн.

3) Сума відшкодування, яка підлягає виплаті за даним договором

грн.

 

Приклад: Громадянин уклав договір страхування транспортних засобів на страхову суму 35 тис. грн. за системою першого ризику з урахуванням безумовної франшизи у розмірі 10 % від страхової суми. У період дії договору внаслідок страхового випадку сума збитку склала 4450 грн. Визначити суму страхового відшкодування.

Розв'язок:

1) Сума безумовної франшизи грн.

2) Сума відшкодування за системою першого ризику без урахування франшизи 4450 грн. (4450<35000)

3) Сума відшкодування, яка підлягає виплаті за даним договором

4450-3500 = 950 грн.

 

Питання для самоперевірки

1) Дайте визначення поняттю класифікація.

2) Перелічите основні класифікаційні ознаки у страхуванні.

3) Вкажіть галузі страхування, дайте їх характеристику.

4) Вкажіть підгалузі особистого страхування.

5) Перелічите форми страхування. Вкажіть особливості, на підставі яких реалізуються дані форми.

6) Перелічите сторони, які приймають участь при укладанні договору страхування.

7) Дайте визначення таким поняттям як: обсяг страхової відповідальності, страхової випадок, страхова сума, страховий тариф, страховий внесок.

8) Вкажіть алгоритм розрахунку страхового платежу.

9) Вкажіть початок та кінець дії договору страхування при внесені платежу готівкою або шляхом безготівкового розрахунку.

10) Дайте визначення таким поняттям як: страхова виплата, страхове відшкодування.

11) Перелічити основні системи страхового забезпечення. Дайте їх коротку характеристику.

12) Дайте поняття франшизи, вкажіть види франшизи.

13) Вкажіть алгоритм розрахунку страхового відшкодування при різних системах страхового відшкодування з урахуванням франшизи.

 

Тема 3. Страхові ризики та їх оцінювання

 

Поняття ризику

Ризик притаманний кожному виду діяльності людини.Протягом тривалого часу поняття ризику не лише асоціювалося з багатозначними негативними проявами життєвих ситуацій, а й часто вживалося як їх синонім. Тому, поняття ризику пов’язується із розумінням: небезпеки, загрози, невизначеності, ненадійності, збитку, азарту.

Ризик - це складне явище, яке може привести до отримання різного роду підсумків:

► позитивних (прибуток, виграш);

► від’ємних (збиток, програш);

► нульових..

В економічної літературі відомі численні спроби сформувати теоретичні визначення поняття ризику. Найбільш послідовним серед них, на нашу думку, є твердження, згідно з яким ризик є подією з негативними, особливо невигідними економічними наслідками, які можливо настануть у майбутньому в розмірах, що невідомі.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.