Здавалка
Главная | Обратная связь

ГРАФІЧНИЙ КОМПОНЕНТ УВИРАЗНЕННЯ РЕКЛАМНО - ДОВІДКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА СТОРІНКАХ ПРЕСИ ЛУГАНСЬКА НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 

Протягом багатьох століть виробники, торговці, комерсанти, а згодом і рекламісти, бажаючи привернути увагу потенційного покупця, шукали,знаходили та постійно покращували засоби впливу на свою аудиторію.

З появою друкарського верстата Гутенберга в інформаційному середовищі відбулася справжня революція. Нова технологія породила новіформи: друкованареклама, афіші, торговікартки. З’явився і першийзасібмасовоїінформації – газета [5, с. 238].

З появою друкованої реклами виробники і комерсанти дістали можливість звертатися до покупців далеко за межами свогобезпосередньогомісцезнаходження. У пригоді все частіше ставали рекламні тексти (короткі,лаконічні,чіткі) з переліком пропонованих товарів. Уперше графічне оформлення почали застосовувати виробники ліків, які здогадалися прилаштовувати етикетки на медичні препарати. Пізніше етикетка „перероджується”в сучасну упаковку. Такі трансформації графічного оформлення й модифікації (відповідно до появи нових поліграфічних засобів, технологі їмалюнка і друку тощо) очевидні в історії розвитку рекламної справи[1, с. 198].

В Україні не так давно почали вивчати розвиток рекламної діяльності,зокрема на сторінках періодичних видань Західної та Східної України – це дослідження таких учених,як Т. Аржанов, О. Городецька, В. Мацежинський, Б. Обридько, М. Пирогова, Б. Чайковський. Спроби окреслити історію реклами та ПР в Україні були зроблені в підручнику О. В. Шевченко та А. В. Яковця. В основному це поодинокі наукові статті, цілісних же досліджень з історії реклами в Україні немає, тож дослідження регіонального аспекту цього питання вбачається нам актуальним і таким, що заслуговує на уважне вивчення.

Актуальність нашого дослідження також зумовлена повною відсутністю аналізу рекламних видань Луганщини зазначеного періоду, а також потребою в систематизуванні особливостей та основних характеристик газетної реклами,що дозволяє зробити аналіз витоків рекламного мистецтва в Україні.

Метанашої публікації – простежити розвиток графічного увиразнення газетної реклами на регіональному рівні.

Завдання:

- визначити особливості реклами Луганщини зазначеного періоду;

- визначити основні способи подання реклами;

- дослідити рівень друкарських технологій на початку ХХ ст. у Луганська;

- вивчити особливості використання шрифтів, ілюстрацій та інших графічних засобів.

Об’єктомнашого дослідження слугують періодичні видання, що сформувалися і активно розвивалася на території Луганщини на початку XX століття. Предметомдослідження – рекламні публікації та їх характерні особливості.

Перші оголошення на шпальтах періодичних видань були надто простими й невигадливими. Як правило, видавці користувалися кількома узвичаєними способами подання реклами:

- блоковий набір (набір оголошень, оформлених у чотирикутну форму);

- вкраплення (рекламні оголошення хаотично вміщувалися серед основних матеріалів газети чи журналу);

- рубрична (рубрикована) реклама (оголошення дібрано за різновидом товарів чи послуг, що рекламуються; розташовуються відповідно до визначених рубрик

Не секрет, що оголошення, вміщені на першій сторінці, коштували більше, ніж на інших сторінках; вкраплена реклама інколи краще вирізнялася на сторінці, аніж одноманітна блокова чи рубрична [2, с. 88].

Варто звернути увагу на різноманітність художньо-поліграфічних форм подання оголошень у пресі. Серед них поєднання різних шрифтів (бажано не більше двох-трьох, щоб не руйнувати цілісність оголошень) (Мал№1). До оформлення оголошень залучають шрифти різного розміру та накреслення (для позначення головної ідеї, основного аргументу чи привернення уваги), курсив і напівжирні виділення в тексті (основні фрагменти), можуть подаватися певні маркери(графічні елементи на початку рядка чи абзацу, як-от: жирні крапки, галочки, зірочки і т. д.).

 

 

Вдавалися у поліграфії і до змінизвичного стилю рядків.Так, скісний рядок часто був довподобизамовникамреклами, хоча, на думку фахівців, суперечитьдрукарськомумистецтву. До іншого виду належитьвигнутий рядок (наприклад, поданийпівколом). Як правило, саме таким чином подавали головну інформацію, бо вона звертала на себе увагу незвичним розташуванням.

Найпростіші художні оздоблення – рамки (від звичайних, напівжирних, фігурних, декоративних лінійок, їх поєднання – рантових лінійок), а також складніші графічні форми – бордюри, заставки, віньєтки, малюнки, фотографії приходили на допомогу рекламодавцям і видавцям (Мал №2).

 

 

Часто саме фінансові можливості об’явника (рекламодавця) вирішували спосіб розміщення оголошення на шпальті газети.

Оригінального вигляду могли надавати рекламі орнаменти романтичного й готичного стилів, ренесансні оздоблення, рамки чи віньєтки у стилі рококо, бароко чи ампір. Не лише комбінація лінійок і лінійкові рамки оздоблюють оголошення. У художньому увиразненні реклами (найчастіше у журналах, де графічні елементи багатші, ніж у газетах) допомагають плетені прикраси і суто геометричні форми. У пригодіможуть стати мотиви з рослинного світу (листя, квіти, окремо взяті чи сплетені у візерунок), використання зображень тварин чи людських фігур. Поєднання різних мотивів є поштовхом до символічних та алегоричнихорнаментів [2, с. 107].

На початку ХХ ст. рівень оздоблень у друкарських технологіях настільки зріс,що довелося виокремити новий жанр – графічну рекламу. Видання з застосуванням графічної реклами мали за мету викликати зацікавленість та ознайомити з новинками та товарами [3, с. 205].

Розвиток реклами початку XX ст., з одного боку, визначається швидким прогресом у галузіполіграфії, а з іншого – застосуванням нових зображальних і художніхзасобів.Стали застосовувати для великих рекламних оголошень різноманітні не тільки графічні, а й художні зображення [4, с. 67].Тепер рекламодавці здобували не лише рекламний текст,а й графічне зображення своєї продукції,емблеми чи навіть колоритні сценки (Мал.№ 3,4).

Отже, на цих прикладах видно, як поступово розвивався графічно-художній дизайн рекламних оголошень на шпальтах періодики Луганська. Варто зазначити, що це були лише перші кроки розвитку рекламної графіки, що пізніше спричинило появу мистецьких афіш, повнокольорових оголошень та іншої рекламної продукції.

Хоча фахівці, а інколи и читачі, висловлювали чимало нарікань щодо художнього змісту рекламних оголошень, їхньої якості, інколи малюнки були гротескними, карикатурними, шаблонними. Уже на початку XX ст. у спеціалізованих публікаціях графічний дизайн розглядався як складова частина маркетингової діяльності,тісно пов’язаної із торгово-промисловою рекламою.

Подальші дослідження порушеної в статті тематики вбачаються нам в обґрунтуванні цілісної картини історії газетної реклами у Луганську на початку ХХ ст, розгляд загальної картини розвитку довідкових видань,дослідження графічного компоненту та особливостей тексту.

Література

1. Владимирська Г. О.Реклама:навч.посіб./ Г. О. Владимирська, П. О. Владимирський. – К.: Кондор, 2006. – 334с. 2. Глинтерник Э. М. Графический дизайн как художественно-коммуникативная система и средство рекламы / Э. М. Глитерник. – СПб. : Петербург.ин-т печати, 2002. – 136с.3. Иншаков Н. Г. Рекламный текст: редакторский взгляд / Н. Г. Иншаков. – М. : МедиаМир, 2007. – 288с. 4. Назайкин А. Н.Рекламная деятельность газет и журналов: практ. пособие / А. Н. Незнайкин. – М. : РИП-холдинг, 2002. – 205 с. 5. Ученова В. В.История рекламы. – 2-е изд./ В. В Ученова, Н. В. Старых. – СПб. : Питер, 2002. – 303 с. 6. Шевченко О. В. PR: теорія і практика : підручник./ Шевченко О. В., Яковець А. В. – К. : Бізнесполіграф, 2011. – 464 с.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.