Здавалка
Главная | Обратная связь

В КОНТЕКСТІ ПОЛІТИЧНОЇ СФЕРИ 

На сучасному етапі в Україні простежується підвищена увага до політичної сфери. Існуюча в державі ситуація призвела до загального розчарування та недовіри всіма політичними силами. Близько половини населення просто ігнорують вибори. Явка виборців у 2012 році стала найнижчою за всю історію незалежної України і склала лише 57,99% [1]. Тому правильно сформований та впроваджений імідж є запорукою успіху в передвиборчій боротьбі, адже може викликати довіру в електорату.

Проблема іміджу політичного діяча сьогодні привертає інтерес дослідників і політиків, що знайшло своє відображення в різних публікаціях про формування іміджу політичних лідерів на Заході, а останнім часом і в нашій країні. Ґрунтовні дослідження стосуються широкого кола теоретичних питань. У вітчизняній літературі створення політичного іміджу аналізується з різних точок зору, адже його побудова є однією із складових стратегії передвиборчої кампанії. Теоретико-методологічну базу розвідки становлять спеціалізовані дослідження А. Акайомової, А. Білівітіної, В. Бебика, у яких науковці розглядають поняття політичного іміджу під кутом різних методологічних підходів.

Підвищена увага до проблеми творення ідеальних образів у політичному аспекті стала причиною появи у сучасній науковій і довідниковій літературі багатьох трактувань політичного іміджу. Велика кількість однобоких визначень і зловживання іміджем як науковим терміном призводить до значної плутанини та непорозуміння під час першого знайомства з цим поняттям у ході навчання майбутніх політологів та спеціалістів із реклами і зв'язків з громадськістю.

У зв’язку із вищезазначеним, актуальність даної роботи полягає у необхідності структурування вже існуючої термінологічної бази та формулювання оптимального визначення поняття іміджу в контексті політичної сфери.

Метанаукової розвідки – дослідити термінологічний доробок українських науковців у галузі політичних технологій та соціальних комунікацій та зробити спробу сформулювати універсальне визначення терміну „політичний імідж”.

Політична сфера відіграє важливу роль у життєдіяльності суспільства, оскільки в ній реалізуються відносини соціальних груп та індивідів щодо утримання та використання влади з метою забезпечення своїх суспільно значущих інтересів і потреб, вироблення обов’язкових управлінських функцій та рішень. Доля влади напряму залежить від того, як сам уряд і його діяльність сприймаються виборцями. Як правило, нездатність змінити реальність згідно з уявленнями громадян про те, якою вона повинна бути, завершується зміною еліти влади. У зв’язку з цим, побудова ідеальних образів та впровадження їх у масову свідомість відіграють вирішальне значення.

У політиці імідж є таким самим вагомим і самодостатнім фактором, як і політична течія чи партія. Він розв’язує завдання звернення кандидата до виборців, які мало цікавляться політичним життям і виборчими програмами, сприяє ефективній появі політика в передвиборчій кампанії. Продуманий імідж допомагає кандидатам у депутати швидко завоювати свою аудиторію. Він служить відображенням як інтересів громади, так і інтересів політика, і намагається поєднати обидві сторони. Він сприймається як символ певних злободенних людських потреб, а тому голосування за його носія є актом символічного задоволення актуальної для виборців потреби. Отже, громадськість отримує той інформаційний і політичний продукт, який найбільше відповідає її теперішнім інтересам.

Політичний імідж – це специфічний термін, адже він існує як образ-уявлення, створений із зовнішніх і внутрішніх характеристик об'єкта, здатний впливти на індивідуальну, групову та масову свідомість. Дослідниця маркетингових комунікацій у політиці А. Білівітіна пов'язує імідж із сприйняттям політика громадськістю та опонентами. Вона асоціює його зі стрижнем, на який накладаються промови, події, вчинки, пов'язані з відповідним політичним персонажем. До того ж, імідж впливає не тільки на сприйняття цього актора суспільством, а і асоціюється з усією політичною елітою [2].

А. Акайомова виокремлює декілька підходів до визначення терміну „політичний імідж”:

1. Онтологічний. Політичний імідж є існуючим у масовій свідомості „образом” індивідуума чи соціального інституту.

2. Антропологічний, за яким політичний імідж стає сукупністю певних характеристик, що асоціюються з рисами конкретної особи.

3. Ціннісний. Особливістю цього підходу є важливість маніпулятивної складової політичного іміджу. Це спеціально створений образ, завдяки якому індивідуума наділяють додатковими цінностями.

4. Етичний. Базується на ідеї, що політичний імідж носить частково моральний характер, тому розцінюється дослідниками як певна „друга натура”, за якою особа оцінює себе, і яка, за умови постійного вираження, стає його сутністю [3].

В основу іміджу закладена певна система ролей, якими зазвичай політик користується у своєму житті. Вона доповнюються рисами характеру, зовнішністю, одягом, особистими якостями та іншими складовими. Політичний імідж виникає за умови публічності й формується на основі реклами та PR-заходів, реальної поведінки персонажа, а також під впливом оцінок і думок інших людей. Громадськість сприймає тільки той образ, який постійно використовується політичним актором та відображається засобами масової інформації: певні риси та якості персонажа, які подаються в контексті політичних, біографічних, світоглядних, зовнішніх характеристик, що відповідають баченню електорату. Отже, враховуючи ці особливості, „політичний імідж – це своєрідне відображення суспільного уявлення про ідеальне втілення тієї чи іншої соціальної ролі, це набір стверджень і уявлень у виборців про конкретного політика шляхом узагальнень і емоційних переживань” [4, c. 55].

Аналізуючи та структуруючи доробок вчених у галузі політичних технологій, нами було простежено певні характерні ознаки іміджу:

1. Унікальність. Розглядаючи його у системі соціальної комунікації, політичний імідж можна назвати своєрідним різновидом закодованого повідомлення: інформацію, яку він містить є сукупністю певних символів.

2. Адаптованість. Імідж є неконстантною одиницею. Він постійно перебуває у русі, коригуючись під впливом обставин.

3. Відокремленість. Створений імідж існує за власними правилами, хоча і має свій праобраз.

4. Ідеалізованість. Імідж наближає свого носія до ідеалу, вдало підкреслюючи переваги та створюючи додаткові стратегічно важливі якості.

5. Структурність. Він поєднує очікування аудиторії, з якою працює носій іміджу, і наявні характеристики об'єкта.

Різнобарв'я визначень терміну „політичного іміджу” часто збиває з пантелику студентів, які тільки починають своє знайомство з цією складовою передвиборчих кампаній під час свого навчання в університеті. З метою полегшення сприйняття та розуміння цього поняття, ми спробували дати власне визначення політичного іміджу. Політичний імідж – це складний комплекс елементів, який за допомогою ЗМК формує стереотипізований образ конкретного політичного об'єкта у свідомості суспільства.

На наш погляд, таке визначення відповідає сучасним тенденціям і є універсальним для будь-якої галузі, в тому числі і для політичних технологій та соціальних комунікацій. Таким чином, проаналізувавши теоретичний доробок, ми визначилися з поняттям політичного іміджу, проте не розглянули його структурні компоненти. Саме складові цього специфічного явища і стануть предметом наших подальших наукових розвідок.

Література

1. На парламентських виборах-2012 зафіксована рекордно низька явка виборців. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://helsinki.org.ua/index.php?id=1351507558. 2. Білівітіна А. С. Створення та репрезентація іміджу у політичній рекламі / А. С. Білівітіна.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive. nbuv.gov.ua /portal/Soc_Gum/Gileya/2011_48/Gileya48/P10_doc.pdf. 3. Акайомова А. Політичний імідж та основні його характеристики / А. Акайомова // Політичний менеджмент – 2009. – № 5. – С. 29 – 35. 5. Бебик В. М. Базові засади політології: історія, теорія, практика / Валерій Михайлович Бебик. – К. : МАУП, 2000. – 437с.

 

Діоніс’єва Ю. О. „Імідж” – визначення поняття в контексті політичної сфери

У статті розглянуто поняття іміджу та специфіку його існування в політичній сфері. Досліджено праці українських науковців, проаналізовано та структуровано теоретичну базу. Зроблено спробу дати універсальне визначення поняттю „політичний імідж”.

Ключові слова: імідж, політичний імідж, передвиборча кампанія, соціальні комунікації, ЗМК.

 

Дионисьева Ю. „Имидж” - определение понятия в контексте политической сферы

В статье рассматривается понятие имиджа и специфика его существования в политической сфере. Исследовано работы украинских ученых, проанализировано и структурировано теоретическую базу. Сделана попытка дать универсальное определение понятия „политический имидж”.

Ключевые слова: имидж, политический имидж, предвыборная кампания, социальная коммуникация, СМК.

 

Dionisieva Y. „Image” is a definition in the context of the political sphere

In this article considered a concept of image and specefic of its exestence in the political spehere. Investigated works of ukranian scientists,analyzed and structured theoretrical base. An attempt to give universal concept of „political image”.

Key words: image, political image, election campaign, social communication, mass media.

 

 

УДК 655.3.066.13 – 055.2

 

А. В. Занько

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.