Здавалка
Главная | Обратная связь

Конституційні засади побудови структур державного управління.Відповідно до статті 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на за­конодавчу, виконавчу та судову.

Єдиним органом законодавчої влади в Украї­ні є парламент — Верховна Рада України.

Верховна Рада України складається з однієї палати, оби­рається вільними виборами на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування стро­ком на чотири роки. До складу Верховної Ради України входять 450 народних депутатів України, якими можуть бути лише громадяни України, що на час виборів досягли 21 року, мають право голосу і проживають в Україні протягом п'яти років.

Для керівництва своєю роботою Верховна Рада обирає Го­лову, першого заступника і заступника голови Верховної Ради.

Вищим органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України. Структурною ланкою виконав­чої вертикалі є центральні органи виконавчої влади (ЦОВВ), до складу яких входять міністерства, державні комітети (дер­жавні служби) та ЦОВВ зі спеціальним статусом.

Наступним організаційно-правовим рівнем органів ви­конавчої влади є місцеві органи виконавчої влади. Виконав­чу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.

Відповідно до статті 85 Конституції України на Верхов­ну Раду покладено виконання таких основних функцій у сфері державного управління:

прийняття законів;

затвердження Державного бюджету України та вне­сення змін до нього;

контроль за виконанням Державного бюджету, прий­няття рішення щодо звіту про його виконання;

визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики;

затвердження загальнодержавних програм економіч­ного, науково-технічного, соціального, національно-культур­ного розвитку, охорони довкілля;

розгляд і прийняття рішення щодо схвалення діяль­ності Кабінету Міністрів України;

здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до Конституції;

Визначальними повноваженнями у сфері державного управління наділений Президент1 України, який здійснює інтегруючі функції в межах свого конституційного призна­чення як «глави держави».

Конституція України встановлює недоторканність Прези­дента під час виконання ним своїх повноважень. Повнова­ження Президента закріплені в Конституції й об'єднують:

—повноваження у сфері законодавства;

—повноваження щодо діяльності Верховної Ради;

—повноваження, пов'язані з призначенням на посади і звільнення з посад членів Кабінету Міністрів та інших поса­дових осіб;

—установчі повноваження;

—повноваження у сфері забезпечення державної неза­лежності, національної безпеки та оборони країни;

—повноваження в галузі правосуддя;

—повноваження, пов'язані з наданням громадянства Украї­ни та його позбавленням, наданням притулку в Україні;

—представницькі повноваження.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.