Здавалка
Главная | Обратная связь

Організаційна структура державного управління.Держава ґрунтується на системі законів, які визначають відноси­ни між людьми для їх блага, та владі, яка діє за законами. У кожній країні діють основний закон (конституція) та підконституційні закони, що регулюють державні, економічні, соціальні, судові відносини в суспільстві. Народові належить лише проявити мудрість і обрати потрібну йому владу.

Усі закони наука поділяє на природні (об'єктивні, тобто неза­лежні від волі і свідомості людей) і суспільні (об'єктивні та суб'єк­тивні, тобто створені самими людьми).

До об'єктивних суспіль­них законів зараховують: закон господарської збалансованості (рівноваги), закон товарообміну і закон товаровиробництва.

До суб'єктивних законів належать:

Конституція України, яка є Основним Законом державо­творення і співжиття громадян у суспільстві, незалежно від їхньо­го національного чи етнічного походження;

закони країни, що регулюють виробництво, працю та її оп­лату, фінанси, соціальний розвиток, розподіл національного про­дукту, оборону, безпеку і т. ін.

Закони державиобґрунтована і затверджена самими людьми як закони система принципів, правил і норм їхніх су­спільних відносин з приводу виробництва, захистуі розвит­ку співжиття людей і є найвищою об'єднувальною надсуспільою силою, перед якою рівні всі люди на території краї­ни, обмеженої її кордонами.

Український народ— державоутворювальна основа.У бага­тьох країнах світу держави сформовані на основі титульної нації та її національних атрибутів. Держава отримує назву титульного народу і його національні символи: мову, герб, гимн і т. ін. В Україні титульним народом є українці, і відповідно держава набуває їхніх національних ознак.

Державна влада.Державна владавибрані народом його представники і передані народомїм функції ухвалювати рішення згідно з державними законами в усіх сферах суспільного життя від народу і для добробуту народу.

Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову

Законодавча влада. її здійснює Верховна Рада України з її комі­тетами, законодавчими ініціативами інших державних органів.

Законогарантійна влада. Визначена в Конституції України і належить лише Президентові України й підпорядкованим йому державним органам.

Господарська влада.За логікою. Конституція мала б визнача­ти функції Кабінету Міністрів— управління усією економічною системою України, а також його органи, які їх здійснюють.

Взагалі в розділі Конституції України про Кабінет Міністрів після внесення поправок "політичними реформаторами" дуже ба­гато нелогічних положень. Політичні сили намагаються виписати положення Конституції задля своїх корпоративних інтересів. Кон­ституцію України треба впорядкувати, але за участю незаангажованих науковців і підтримки народу.

Правоохоронна влада. Це здійснення нагляду за дотриманням законодавства України всіма структурами державної влади, зокре­ма й господарської, населенням. Здійснює ці функції прокурату­ра. Разом із Президентом вона повинна гарантувати законність функціонування відносин у державі.

Судова влада. Конституційний Суд здійснює тлумачення поло­жень Конституції України і законів. Суди здійснюють судочин­ство карного і цивільного характеру.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.