Здавалка
Главная | Обратная связь

Економічна свобода і її основиЕкономіка як суспільне явище розвивається на основі дії об'єк­тивних суспільних законів, зокрема законів відтворення населен­ня, відтворення виробництва та ін. Це означає, що економіка теж є об'єктивне, тобто незалежне від волі й свідомості людини яви­ще. Людині належить лише пізнавати об'єктивні економічні зако­ни та пристосовувати до їхніх вимог, свої господарські дії.

Теорія національної економки вчить, що в основі формуваннягосподарства країни є вимоги дії таких об’єктивних законів :

1 Господарської збалансованості :

Q ц = v Гм,

Де Q – фізична кількість товарів , робіт і послуг ; ц – ціна одиниці товару і послуг ; Гм – маса грошей, необхідна для оцінювання вартості створених товарів, робіт і послуг; v – коефіцієнт оборотності маси грошей.

2. Товарообміну:

Q = v х Гм / ц

3. Товаровиробництва:

Qц = О + Т + ВП,

Де О – проміжне споживання ( матеріальні затрати на виробництво продукту) , Т – вартість вкладеної праці в доданій вартості.

Рівняння господарської збалансованості Qц = v Гм (або рівнян­ня ринку), де Qц — національна пропозиція, vГМ — національний попит, засвідчує, що головними суб'єктами ринку є продавець (виробник) товарів, робіт і послуг та покупець (споживач) тих са­мих товарів, робіт і послуг.

Їхня поведінка на ринку зумовлена вимо­гами дії закону рівноваги та збалансованості. Власне названий закон визначає їх поведінку так, щоб між їхніми інтересами існу­вала рівновага. Відповідно закон визначає їх спосіб економічного мислення і економічної дії, тобто певну свободу дії за тих чи інших обставин і стану економіки загалом. Тому економічну свободу тре­ба розуміти з погляду інтересів двох суб'єктів ринку:

економічна свобода виробника (продавця): характеризує вільний вибір виробника організувати той вид діяльності, випу­скати той вид продукції і в такій кількості, які забезпечують йому визначений ним його економічний інтерес, тобто доходи, соціальний статус та ін.;

економічна свобода споживача (покупця): характеризує віль­ний вибір місця праці, набуття професії і підвищення рівня кваліфі­кації, на що витрачати свої доходи, який товар і на якому ринку йому купувати, скільки і чого споживати, як використовувати свій вільний час та ін.

Усе це свідчить про те, що економічна свобода суб'єктів ринку — явище об'єктивне настільки, наскільки об'єктивний закон госпо­дарської рівноваги і збалансованості. Закон передбачає насампе­ред саморегулювання економічної поведінки суб'єктів ринку.

Економічною основою економічної свободи суб'єктів ринку є головне економічне відношення — відношення власності на засоби виробництва (капітал) та результати праці (продукт).

Становлення економічної свободиможна ілюструвати декіль­кома етапами : поляризації капіталу,становлення механізму саморегулюванню, деполяризації капіталу, свободи ( лібералізації) руху праці,капіталу, товару.

Етап поляризації капіталу..Історично відбувається переходом від рабовласницького дофеодального способу мислення та виробництва і розвитку процесу так званогопервісного нагромаджен­ня капіталу.

Етап становлення механізму саморегулювання. Нагромаджен­ня капіталу окремими групами і кланами змусило їх формувати систему відносин, в якій кожен з них міг відносно вільно викори­стовувати свій капітал у виробництві та збільшувати його обся­ги. Появляється відносно нове економічне явище — конкуренція, тобто встановлення рівних можливостей власників капіталу дія­ти на ринках. Це призводить до обмеження абсолютної виробни­чої ініціативи одних власників стосовно інших, становлення пев­ного рівня економічної свободи для кожного.

Економічна свобода на цьому етапі охоплює власників капі­талів у різних галузях економіки.

Етап деполяризації капіталу. Практика показала, що надмірна поляризація капіталу викликає декілька проблем:

по-перше, зниження зацікавленості найманих працівників до продуктивної й ефективної праці;

по-друге, загострення соціальної нерівності між власниками капіталу та найманою працею, яка не володіла капіталом і почу­валася обділеною.

Етап свободи руху праці, капіталу, товару.Деполяризація капіталу і часткове"овласнення найманої праці" зняло частково соціальну напруженість і зблизилопозиції та інтереси всіх учасників виробничо-фінансових об’єднань Це дало імпульс до посилення процесу капіталізації виробництв, здійснення інноваційних капіталовкладень, підвищення продуктивної та ефективної функцій праці і капіталу загалом. Виробництво і споживання набували природної рівноваги та збалансованості, економічну свободу от­римували як конкретні виробники, так і споживачі. Наслідком економічної свободи стали прозорі економічно, інвестиційно та фінансово інтеграційні процеси в Європі, Північній Америці та інших регіонах світу.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.