Здавалка
Главная | Обратная связь

Ефективність державного управлінняРинкова економічна теорія обґрунтовує функції суб'єктів ви­робництва (функції вільного підприємництва на основі вивчення попиту споживачів на продукцію і послуги) і державних органів управління та регулювання (функції, що їх не вирішують вироб­ники і ринок загалом). Такі відносини виробників і держави в умо­вах ринку сприяють, з одного боку, продуктивному й ефективно­му функціонуванню праці та капіталу, а з іншого — створенню самодостатнього бюджету держави для розв'язання національних, державних і соціальних проблем. Проблема полягає лише у визна­ченні рамок цих функцій як для виробників, так і для держави.

Проблема управління ринковою економікою розв'язується у такий спосіб:

безпосередні виробники здійснюють самоуправлін­ня підприємством на основі попиту на їх продукцію, забезпечую­чи продуктивне й ефективне функціонування праці й капіталу та отримання прибутку,

а уряд країни відстежує стан національної економіки на основі макроекономічних показників, створюючи інституційні передумови лібералізації діяльності виробників, роз­поділу національного продукту і прибутків на користь виробників і нації загалом.

Отже, безпосереднє виробництво товарів і послуг стає авто­номною сферою діяльності конкретних виробників, які здійсню­ють його на власний ризик в умовах лібералізації, вільного підприє­мництва чи корпоративних форм його організації.

Уряд країни здійснює обмежене, або дозоване, економічне ре­гулювання, виконуючи такі функції:

інституційне забезпечення ринку. Передбачає контроль уря­ду за діяльністю правових інституцій, що сприяють роботі рин­кового механізму, керування фінансово-кредитною системою; за­безпечення дотримання законодавства про ринкову конкуренцію, яке має за мету запобігання нечесним методам ведення бізнесу (шахрайству) і виникненню монополій або регламентування їхньої діяльності;

регулювання розвитку державних інститутів, узгодження інтересів виробників і держави. Ця функція зумовлена тим, що виробництво й обмін товарів не розв'язують національних про­блем держави і незайнятих.

Регулювання соціальних питань(забезпеченнясоціального захисту тих, хто його потребує малозабезпечених, інвалідів та ін.).

Виконанняурядом цих функцій єскладним завданням. У справі забезпечення загального добробуту навіть державане завжди до­сягає успіху там, де безсилий механізмринку, зокрема за неком­петентності та корумпованості урядів,які діють задля інтересів впливових політичних груп на шкодуінтересам усього суспіль­ства.

Уряд як регулятор рин­ку має усвідомлювати обсяг і структуру національного ринку і свій статус щодо його суб'єктів лише через компроміс. Порушен­ня прав одних суб'єктів на користь інших спричинятиме розбалансованість ринку і негативні економічні та соціальні явища.

Завдання уряду — забезпечення реалізації інтересів усіх цих суб'єктів, позаяк від того залежать інтереси уряду й довіра до нього з боку суб'єктів ринку.

Ринковий механізм функціонує найефективніше за енергійної конкуренції, позаяк вона змушує підприємства реагувати на підви­щення ринкових цін.

В Україні за критерієм обсягів виробництва не існує підприємств-монополістів. Однак уряд повинен спрямувати зусилля на формування конкурентного середовища в усіх сферах національ­ної економіки.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.