Здавалка
Главная | Обратная связь

Демократія як фактор самоуправління в економіці.Найвищою формою порозуміння між владою і народом, пра­цею і капіталом, ідеологією та політикою є утвердження демок­ратії.

Розвиток демократії проходив різні етапи становлення су­спільних систем, від рабовласницької, феодальної, капіталістич­ної та комуністичної.

Демократія як світогляд формується у процесі виробництва і державотворення, створення ідеології і політики, відносин між людьми і народами.

Демократія си­стема відносин у країні щодо формування влади і уряду з об­раних народом представників.

Демократичними є держави, якими керують обрані народом представники.

Демократія як спосіб державотворення і гуманізації суспільних відносин піддається певному виміру на основі відповідних критеріїв, які групують на політичні, соціальні, організаційні, моральні, економічні. Кожній групі відповідає показник рівня де­мократії і поведінки влади та виборців щодо його дотримання.

1.Політичні критеріїрівні політичні права партій і грома­дян: рівні права представляти свої програми щодо національного, політичного, ідеологічного, економічного, соціального, міжнаціо­нального розвитку країни виборцям.

2.Соціяльні критеріїсоціальна рівність: усі соціальні вер­стви виборців мають рівні права обирати владу (депутатів, пре­зидента, уряд, місцеве управління) і бути обраними.

3.Організаційні критеріївлада обраної виборцями більшості: владні структури формуються за принципом більшості отрима­них голосів кандидатами на виборах; групування представників обраних меншістю голосів для недопущення до влади представ­ників обраних більшістю голосів і самим сформувати владу не відпо­відає принципу демократії загалом.

4. Моральні критеріїгідність і чесність представників вла­ди: більшість і меншість, влада і опозиція діють згідно з консти­туцією і законами країни, не допускають ідеологічних, національ­них, політичних, економічних, соціальних, організаційних спеку­ляцій, пам'ятають про пріоритет національних і державних, ре­гіональних інтересів та інтересів осіб, а не своїх власних.

5.Економічні критеріїдобробут нації: діяльність демократич­ної влади повинна забезпечити економічне зростання, платоспро­можність своїх громадян, соціальну справедливість, рівновагу і стабільність.

Демократія і ринкова економіка — явища взаємозалежні. Рин­кова економіка ґрунтується на вимогах об'єктивних економічних законів господарської збалансованості, товарообміну і товаровиробництва, а дотримуватися цих вимог належить конкретній лю­дині — власнику капіталу, людині-підприємцеві, людині-бізнесменові, тобто конкретному суб'єкту виробництва.

Демократизація політичного та економічного життя країн сприяє міждержавному порозумінню, уніфікації законів, розвитку націо­нальних економік і міжнаціональних економічних відносин, вільно­му руху капіталів, праці, товарів, створенню потужних міжнарод­них фінансових інститутів, нагромадженню вільних кредитних та інвестиційних ресурсів, їх найефективнішому використанню. Отже, ринкові перетворення в Україні мають відбуватися на основі де­мократії.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.