Здавалка
Главная | Обратная связь

ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИФінансова система – це сукупність різних видів фондів, фінансових ресурсів, що сконцентровані державою та суб’єктами господарювання для виконання покладених на них функцій, а також для задоволення економічних і соціальних потреб.

Фінансова система України є доволі динамічною. Її формування пов’язане з тим, що Україна стала незалежною і в цьому випадку потрібно мати свою фінансову систему.

Сучасна фінансова система України складається з таких елементів:

- Державні фінанси

- Фінанси підприємницьких структур

- Фінанси домогосподарств

- Страхові та резервні фонди

- Централізовані та децентралізовані фонди фінансових ресурсів

- Фінансовий ринок

Організації , що здійснюють регулювання фінансовою системою:

2) Органи управління фінансовою системою, як правило з боку держави (Міністерство Фінансів України, державне казначейство України, державна податкова адміністрація України)

3) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

4) Контрольно-ревізійна служба України

Важливі державні інституції, які формують фонди:

- НБУ

- Комерційні банки

- Небанківські фінансові організації

- Посередники, що представлені на ринку цінних паперів

- Фондові валютні біржі

Фінансова система використовує фінансові ресурси і спрямовує їх на розвиток економіки. Формуючи фінансову політику країни за допомогою фінансів можна впливати на такі економічні процеси:

- На пропорції розподілу і перерозподілу ВВП

- Формувати та оптимально розміщувати фінансові ресурси

- Всебічно залучати усі тимчасово вільні кошти у розвиток економіки через інститути фінансового ринку

- Активізувати підприємницьку діяльність

- Сприяти зростанню зайнятості населення

- Покращувати систему соціального захисту

- Покращувати екологічну ситуацію

Актуальними напрямками фінансової політики держави є:

1) Створення ефективної системи фінансового контролю

2) Запровадження механізмів, що забезпечують прозорість та ефективне використання фінансових ресурсів

3) Посилення відповідальності за правопорушення у сфері фінансів

44. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ. Бюджетна система України – це об’єднання всіх ланок бюджету держави на основі дотримання єдиних принципів ф-ння та розвитку.

Державний бюджет України займає важливе місце в розбудові національної економіки і покликаний забезпечувати реалізацію її національних еконо­мічних інтересів.

Бюджет можна розглядати з трьох позицій:

1) За економічним змістом

2) За формою прояву

3)За матеріальним змістом

Ознаки держ. Бюджету: плановість, правовий характер, тривалість, реалізаційні гарантії, дотримання вимог нац. безпеки.

Функції бюджету:
1) розподільна

2) контрольна

3) забезпечення вимог економічної безпеки держави

Бюджетний устрій - це організаційна структура, що побу­дована на принципах бюджетної системи і є відповідною до територіально-адміністративного поділу в державі. Його принципи:

1) принцип єдності бюджету

2)повноти

3)достовірності

4)власності

5)наочності

6)самостійності

Бюджетна система - об 'єднання всіх ланок бюджету на єди­них принципах.

Бюджетний механізм представляє собою сукупність методів, які застосовує держава з метою організації бюджетних відносин і забезпечення належних умов соціально-економічного розвитку.

Його складові:

1) бюджетне планування і регулювання

2) фінансові показники

3) нормативи

4) ліміти

5) резерви

6) управління бюджетними коштами

Бюджетна політ – сукупність заходів держави з організації та використання бюджетних ресурсів для забезпечення її економічного та соціального розвитку. Може реалізовуватися за доп. бюджетної стратегії і бюдж. тактики.

Бюдж. стратегія – довгостроковий курс держ. Політики, бедж. Тактика – методи реалізації бюджетної політики в короткостроковому періоді часу.

Бюджетна система Укр включає місцеві і державний бюджети. У цьому плані існують такі стратегічні орієнтири:

1) впровадження диференційованих механізмів підтримки місцевого розвитку через систему бюджетних трансферів

2) створення системи критеріїв щодо надання державної під­тримки розвитку населення пунктів та регіонів на основі конкурсного відбору регіональних програм розвитку;

3) визначення диференційованих нормативів відрахувань від загальнодержавних податків до місцевих бюджетів, які б врахо­вували особливості просторово-економічного потенціалу розвитку національної економіки

4) визначення пріоритетних напрямів забезпечення економічної безпеки і екологічно збалансованого розвитку регіонів України.

45. ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ.

Податкова система охоплює низку встановлених податків та інших обов’язкових платежів, механізм їх нарахування, процедури стягнення до бюджету і різних фондів та урядові заклади, які збирають податки. Становлення податкової системи України розпочалося з ухваленням закону України про систему оподаткування у 1991 році. Водночас розпочинається становлення державної податкової служби України. У 1997 році приймається Закон України про внесення змін до Закону України «Про систему оподаткування». Ним визначено 19 видів загальнодержавних податків, 2 місцеві податки, і 14 місцевих зборів. Етапи встановлення податкової системи: 1) 1991-1997 роки, 2) 1997-до сьогодні. Видами прямого податку є податок з прибутку підприємства, податок з доходів громадян, важливим видом прямого оподаткування юридичних осіб є внески до Пенсійних фондів та до Фонду соціального страхування. Податок на прибуток підприємства. Його частка у зведеному бюджеті України у 2004 році – 18%. Ставка податку на прибуток підприємства у 2004 році 25%. В Україні створена система місцевих податків. Одним з яких є податок з доходів громадян. Частка прибуткового податку з громадян у структурі зведеного бюджету України за роки незалежності суттєво зросла. З 2004 року доходи фізичних осіб оподатковувалися в розмірі 13%. У 1999 році указом президента України запроваджувався фіксований с/г податок. У 1998 році запроваджена спрощена система оподаткування, коли замість низки встановлених податків малі підприємства сплачують податок з виторгу у розмірі 6% або 10%. Непрямим податками є акцизи (індивідуальний акцизний збір та універсальний – ПДВ 20%), митні тарифи. Податкова система України не забезпечує гармонії інтересів. Переважна більшість заходів в системі оподаткування України спрямована не на забезпечення інтересів платників, а на розв’язання окремих галузей і регіонів через запровадження різних податкових пільг.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.