Здавалка
Главная | Обратная связь

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ДО ТЕМИ 3.2А—

Агентська діяльність(комерційне посередництво) — підприєм­ницька діяльність, що полягає в наданні комерційним агентом послуг суб'єктам господарювання при здійсненні ними госпо­дарської діяльності шляхом посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб'єкта, якого він представляє.

Акціонерне товариство— господарське товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій.

Асоціація— договірне об'єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності підприємств-учасників шля­хом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації і кооперації виробництва, органі­зації спільних виробництв на основі об'єднання учасниками фінан­сових та матеріальних ресурсів для задоволення переважно госпо­дарських потреб учасників асоціації.

В

Виробничий кооператив— добровільне об'єднання громадян на засадах членства з метою спільної виробничої або іншої госпо­дарської діяльності, що базується на їхній особистій трудовій участі та об'єднанні майнових пайових внесків, участі в управлінні під-

приємством та розподілі доходу між членами кооперативу відповід­но до їхньої участі у його діяльності.

Г

Господарська діяльність— діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, яка спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вар­тісного характеру, що мають цінову визначеність.

Господарське зобов'язання— зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) від­носин у сфері господарювання, коли один суб'єкт зобов'язаний вчинити певну дію на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Господарське право— галузь права України, яка регулює гос­подарські відносини, що виникають у процесі організації та здійс­нення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання.

Господарське товариство— підприємство або інший суб'єкт господарювання, створений юридичними особами та/або громадя­нами шляхом об'єднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку.

Господарський договір— висловлене у належній формі право­мірне волевиявлення двох або більше суб'єктів господарювання про встановлення взаємних прав і обов'язків.

І

Інноваційна діяльність у сфері господарювання— діяльність учасників господарських відносин з метою виконання довгостроко­вих науково-технічних програм з тривалими строками окупності витрат і впровадження нових науково-технічних досягнень у ви­робництво та інші сфери суспільного життя.

/ -К-

Квотування— встановлення граничного обсягу (квоти) вироб­ництва чи обігу певних товарів і послуг.

Командитне товариство— господарське товариство, в якому один або декілька учасників здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть за його зобов'язаннями до­даткову солідарну відповідальність усім своїм майном, на яке за законом може бути звернено стягнення (повні учасники), а інші учасники присутні в діяльності товариства лише своїми вкладами (вкладники).

Консорціум— тимчасове статутне об'єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети


(реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних про­ектів тощо). У разі досягнення мети його створення консорціум припиняє свою діяльність.

Концерн— статутне об'єднання підприємств, а також інших організацій, на основі їхньої фінансової залежності від одного або групи учасників об'єднання, з централізацією функцій науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності.

Кооператив— добровільне об'єднання громадян з метою спіль­ного вирішення ними економічних, соціально-побутових та інших питань (виробничий, споживчий, житловий тощо).

Корпоративне підприємство— підприємство, яке утворюється двома або більше засновниками за їхнім спільним рішенням (дого­вором).

Корпоративні права— права особи, яка має частку у статутному фонді (майні) господарської організації. Вони включають правомоч­ності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації, а також її активів у разі її ліквідації.

Корпорація— об'єднання, створене на основі поєднання вироб­ничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що об'єд­налися, з делегуванням ними окремих повноважень централізова­ного регулювання діяльності кожного з учасників органам управ­ління корпорації.

Л

Ліцензія— документ державного зразка, який засвідчує право суб'єкта господарювання — ліцензіата на провадження зазначено­го в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.

— О —

Об'єднання підприємств— господарська організація, утворена у складі двох або більше підприємств з метою координації їхньої виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань.

П

Підприємництво— це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.

Підприємство— самостійний суб'єкт господарювання, створений органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності.

Повне товариство— господарське товариство, всі учасники якого відповідно до укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і несуть додаткову солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном.

Право господарського відання— речове право суб'єкта підпри­ємництва, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом), з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна.

Право оперативного управління— речове право суб'єкта госпо­дарювання, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом) для здійснення некомерційної господарської діяльності.

С

Суб'єкт господарювання— учасник господарських відносин, який здійснює господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), має відокремлене майно і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна.

— Т —

Товариство з додатковою відповідальністю— господарське то­вариство, статутний фонд якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів і яке несе відповідальність за своїми зобов'язаннями власним майном, а в разі його недостатнос­ті учасники цього товариства несуть додаткову солідарну відпові­дальність у визначеному установчими документами однаково кратному розмірі до вкладу кожного з учасників.

Товариствоз обмеженою відповідальністю— господарське то­вариство, що має статутний фонд, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів.

Торговий патент— це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта господарювання займатися певними видами підприємни­цької діяльності впродовж встановленого строку.

— У —

Унітарне підприємство— підприємство, яке створюється одним засновником. Він виділяє необхідне для того майно, формує статут­ний фонд, затверджує статут, розподіляє доходи, керує підприєм­ством, наймає працівників, вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства.
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.