Здавалка
Главная | Обратная связь

Окремі види господарських договорівПравове регулювання господарських відносин здійснюється з урахуванням суспільного розподілу праці та галузей народного господарства. Зокрема, розрізняють сферу матеріального вироб­ництва (створення, відновлення, знаходження матеріальних благ, переміщення, зберігання, сортування, пакування продукції тощо) та сферу нематеріального виробництва (невиробничу сферу).

Основні види господарської діяльності:

1) господарсько-торговельна діяльність. її «обслуговують» такі види договорів:


договір поставки. За цим договором одна сторона — по­стачальник — зобов'язується передати в обумовлені строки другій стороні — покупцеві — товар, а покупець зобов'язується прийня­ти вказаний товар і сплатити за нього певну грошову суму;

договір контрактації. За цим договором виробник сільсько­господарської продукції зобов'язується передати заготівельному (закупівельному) або переробному підприємству чи організації (контрактанту) вироблену ним продукцію у строки, кількості, асор­тименті, що передбачені договором, а контрактант зобов'язується сприяти виробникові у виробництві зазначеної продукції, прийня­ти і оплатити її;

договір енергопостачання. За цим договором енергопоста-чальник відпускає електричну енергію (пару, гарячу і перегріту воду) споживачеві (абоненту), який зобов'язаний оплатити прий­няту енергію та дотримуватися передбаченого договором режиму її використання, а також забезпечити безпечну експлуатацію енерге­тичного обладнання, що ним використовується;

договір оренди. За цим договором одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у ко­ристування майно для здійснення господарської діяльності;

договір лізингу. За цим договором одна сторона (лізингода-вець) передає у виключне користування другій стороні (лізинго-одержувачу) на визначений строк майно, що належить лізингодав-цю або набувається ним за дорученням чи погодженням лізинго-одержувача у відповідного постачальника майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів;

договір міни (бартеру). За цим договором кожна із сторін зобов'язується передати другій стороні у власність, господарське відання чи оперативне управління певний товар в обмін на інший товар;

2) агентська діяльність.Основним видом договору у цій сфері є агентський договір. За цим договором одна сторона (комерційний агент) зобов'язується надати послуги другій стороні (суб'єкту, яко­го представляє агент) в укладенні угод чи сприяти їх укладенню від імені цього суб'єкта і за його рахунок;

3) перевезення вантажів.Основні види договорів у цій сфері:

договір перевезення вантажу. За цим договором перевізник зобов'язується доставити ввірений йому другою стороною (ванта­жовідправником) вантаж до пункту призначення в установлений строк та видати його вантажоодержувачу, а вантажовідправник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату;

договір транспортного експедирування. Зацим договором одна сторона (експедитор) зобов'язується за плату і за рахунок дру­гої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання визна­чених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу;

4) капітальне будівництво.Основні види договорів у цій сфері:

договір підряду на капітальне будівництво. За цим догово­ром підрядник зобов'язується своїми силами і засобами на замов­лення побудувати і здати замовникові у встановлений строк визна­чений договором об'єкт, а замовник зобов'язується передати під­ряднику затверджену проектно-кошторисну документацію, надати йому будівельний майданчик, прийняти побудовані об'єкти і опла­тити їх;

договір підряду на проведення проектних і досліджу вальних робіт. За цим договором підрядник зобов'язується розробити за завданням замовника проектну документацію або виконати обумов­лені договором проектні роботи, а також виконати досліджувальні роботи, а замовник зобов'язується прийняти і оплатити їх;

5) інноваційна діяльність.Основний вид договору у цій сфері — договір на створення і передачу науково-технічної продукції. За цим договором одна сторона (виконавець) зобов'язується виконати обумовлені завданням другої сторони (замовника) науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, а замовник зобов'язується прийняти виконані роботи (продукцію) і оплатити їх;

6) фінансова діяльністьсуб'єктів господарювання включає гро­шове та інше фінансове посередництво, страхування, а також допо­міжну діяльність у сфері фінансів і страхування;

7) зовнішньоекономічна діяльність.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.