Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 3.2 ОСНОВИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА УКРАЇНИГосподарське право — галузь права України

Систему правових норм, які регулюють господарські відноси­ни у сфері економічної діяльності прийнято називати госпо­дарським правом.

Метою господарського права є забезпечення зростання ділової активності суб'єктів господарювання, розвиток підприємництва і на цій основі — підвищення ефективності суспільного виробництва та його соціальна спрямованість, утвердження суспільного госпо­дарського порядку в економічній системі Україні, гармонізація національної економічної системи з іншими економічними систе­мами.

Основне джерело господарського права — Господарський кодекс України (16 січня 2003 р., набув чинності з 1 січня 2004 р.). Він складається з 9 розділів, 418 статей.

Розділ І визначає основні засади господарської діяльності, зо­крема, напрями та форми участі держави і місцевого самоврядуван­ня у сфері господарювання; обмеження монополізму та захист від недобросовісної конкуренції; поняття комерційної господарської діяльності (підприємництва) та некомерційної господарської ді­яльності.

Розділ II присвячений правовому статусу суб'єктів господарю­вання. Ними виступають різні види підприємств, господарські то­вариства, об'єднання підприємств, громадяни.

Розділ III визначає майнові основи господарювання. Основу правового режиму майна суб'єктів господарювання становлять право власності та інші речові права — право господарського відан­ня, право оперативного управління. У цьому ж розділі встановлені правила використання у сфері господарювання природних ресурсів, інтелектуальної власності та цінних паперів.

Розділ IV містить правові норми щодо господарських зобов'язань та господарських договорів.

Розділ V визначає підстави, види та форми відповідальності за правопорушення у сфері господарювання.

Розділ VI регулює відносини в окремих галузях господарювання: господарсько-торговельній діяльності, комерційному посередниц­тві, перевезенні вантажів, капітальному будівництві, інноваційній та фінансовій діяльності тощо.

Розділ VII присвячений правовому регулюванню зовнішньоеко­номічної діяльності, зокрема, іноземному інвестуванню, концесіям тощо.

Розділ VIII присвячений спеціальним режимам господарювання: спеціальним (вільним) економічним зонам, виключній (морській) економічній зоні України тощо.

Розділ IX «Прикінцеві положення» встановлює порядок перехо­ду до нового регулювання господарської діяльності.

Важливе місце в регулюванні господарської діяльності посідають інші, не кодифіковані закони, а також такі локальні нормативні акти, як статути та установчі договори підприємств, господарських товариств та об'єднань, положення про їхні структурні підрозділи (філії, представництва, відділення) тощо, якими врегульована їхня діяльність.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.