Здавалка
Главная | Обратная связь

Принципи охорони навколишнього природного середовищавстановлені Законом України «Про охорону навколишнього при­родного середовища» (25 червня 1991 р., з наступними змінами) і полягають у наступному:

1) пріоритетність (першочерговість) вимог екологічної безпе­ки. Цей принцип означає обов'язковість дотримання екологічних стандартів, нормативів і лімітів використання природних ресурсів при здійсненні усіх видів діяльності. Неприпустимо виправдовува­ти порушення екологічних нормативів господарською чи іншою доцільністю;

2) гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров'я людей;

3) запобіжний (превентивний) характер заходів для охорони навколишнього природного середовища. Наприклад, очисні спору­ди промислового підприємства повинні вводитися до дії до моменту початку роботи підприємства, щоб запобігти забрудненню навко­лишнього середовища;

4) екологізація матеріального виробництва на основі відтво­рення поновлюваних природних ресурсів, широкого впровадження новітніх технологій. Наприклад, використання такого поновлюва­ного ресурсу як ліс повинно здійснюватися тільки за умови насад­ження нових лісових масивів, а використання непоновлюваних ресурсів (корисних копалин) має бути максимально ощадливим;

5") збереження просторової і видової різноманітності і цілісності природних об'єктів і комплексів. Цей принцип охорони навколиш­нього природного середовища реалізується шляхом створення та охорони природно-заповідного фонду України;

6) науково обґрунтоване узгодження екологічних, економічних і соціальних інтересів суспільства. Охорона навколишнього при­родного середовища має поєднуватися з потребами розвитку еконо­міки та вирішення соціальних проблем суспільства. Наприклад, функціонування природоохоронних об'єктів може і повинне при­вести до створення нових робочих місць і мати економічний ефект;

7) обов'язковість екологічної експертизи. Розміщенню вироб­ничих і інших об'єктів повинна передувати екологічна експертиза;

8) гласність і демократизм при прийнятті рішенні, реалізація яких впливає на стан навколишнього природного середовища. На­приклад, проекти розміщення виробничих об'єктів повинні широ­ко обговорюватися громадськістю;

9) науково обґрунтоване нормування впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище;

10) безоплатність загального і платність спеціального вико­ристання природних ресурсів для господарської діяльності;

11) стягнення збору за забруднення навколишнього природно­го середовища і погіршення якості природних ресурсів, компенсація шкоди, нанесеної порушенням законодавства про охорону навко­лишнього природного середовища;

12) урахування антропогенного (спричиненого діяльністю лю­дини) фактора в справі охорони навколишнього природного середо­вища;

13) поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони навколишнього природного середовища. Наприклад, повинні заохочуватися (головним чином, шляхом податкових пільг) природоохоронні заходи, тоді як екологічні правопорушення по­винні припинятися і переслідуватися;

14) широке міждержавне співробітництво у справі охорони навколишнього природного середовища.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.