Здавалка
Главная | Обратная связь

Загальне і спеціальне використання природних ресурсівВикористання людиною природних ресурсів з метою задоволен­ня своїх потреб має назву природокористування. Суб'єктами права природокористування є фізичні та юридичні особи.

Розрізняють право загального і право спеціального природоко­ристування.

Загальне природокористування задовольняє життєво необхід­ні потреби людини без оплати, без закріплення природних ресурсів за певною особою, без видачі спеціальних дозволів. Кожен має пра­во, наприклад, використовувати парки, гаї, пляжі для відпочинку, водоймища для любительської та спортивної риболовлі.

Спеціальне природокористування передбачає оплату (у томучислі — на пільгових умовах), закріплення природних ресурсів за певним суб'єктом (фізичною або юридичною особою), надання спе­ціального дозволу на здійснення виробничої та іншої діяльності. Наприклад, заготівля лісу може здійснюватися тільки за наявності лісорубного квитка (ордера).

Види природокористування:

1) землекористування. Землі використовуються для ведення сільського господарства, розміщення та розвитку населених пунк­тів, підприємств промисловості, транспорту, зв'язку;

2) водокористування. Водні ресурси використовуються для задоволення потреб населення у питній воді, для побутових, а також для виробничих потреб;

3) лісокористування. Ліси використовуються у виробничій діяльності, а також для оздоровчих, рекреаційних (призначених для відпочинку), у водоохоронних, захисних цілях;

4) використання надр. Надра використовуються для видобутку корисних копалин, будівництва та експлуатації підземних споруд;

5) використання тваринного світу. Об'єкти тваринного світу використовуються для мисливства та полювання, риболовства, в наукових, культурно-просвітницьких, виховних та естетичних цілях;

6) використання атмосферного повітря. Атмосферне повітрявикористовується для дихання та для виробничих цілей;

7) використання об'єктів природно-заповідного фонду. При­родно-заповідний фонд використовується в наукових, рекреацій­них, естетичних та інших цілях.

Обов'язкові екологічні вимоги до природокористування:

1) раціональне й ощадливе використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій. Природні ресурси (вода, земля, корисні копалини) мають використовувати­ся в мінімально необхідній кількості та з максимальним ефектом. Особливо ця вимога стосується непоновлюваних природних ре­сурсів — нафти, газу, металів;

2) вживання заходів для запобігання пошкодженню, забруднен­ню і виснаженню природних ресурсів. Господарська діяльність фізичних і юридичних осіб має розпочинатися зі вжиття природо­охоронних заходів — будівництва очисних споруджень, пиловлов­лювачів, фільтрів і т.ін.;

3) реалізація заходів із відтворення і відновлення природних ресурсів. Поновлювані ресурси (вода, ліс, ресурси моря і континен­тального шельфу) мають відновлюватися за допомогою діяльності людини, наприклад, через посадку лісів, вирощування мальків цінних видів риби;

4) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліп­шення якості навколишнього природного середовища. У цьому разі йдеться про розробку і застосування нових, більш досконалих за­собів очищення води, контролю за станом атмосферного повітря, водоймищ і т.ін.;

5) збереження територій і об'єктів природно-заповідного фонду;

6) здійснення виробничо-господарської діяльності без порушен­ня екологічних прав інших осіб.

Зазначені вище вимоги є загальнообов'язковими для всіх при-родокористувачів.
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.